Pondelok, 17. Jún 2024, 23:01:18
logo unsk

Metodický deň k výzvam LEADER NSK pre rok 2019

Dňa 11. decembra 2018 zorganizoval Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v Topoľčiankach metodický deň k pripravovaným výzvam na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci programu LEADER NSK pre rok 2019. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo z dôvodu, že v Zastupiteľstve Nitrianskeho samosprávneho kraja boli schválené materiály, ktoré priniesli zmeny v Nástroji 1 a Nástroji 2 LEADER NSK pre rok 2019. Metodického dňa sa zúčastnili zástupcovia 12 MAS.

Mgr. J. Veteráni, vedúci odboru strategických činností informoval, že výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií v rámci Nástroja 1 a Nástroja 2 LEADER NSK pre kalendárny rok 2019 budú zverejnené v mesiaci január 2019, pričom doba trvania výzvy na podávanie žiadostí sa predlžuje z 50 na 100 kalendárnych dní. Možnosť predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií bude len elektronicky prostredníctvom formuláru elektronickej služby dostupnom na https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/odb-strategickych-cinnosti.

Vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja Ing. arch. V. Juricová – Melušová zdôraznila, že hlavným zámerom úprav všeobecne záväzných nariadení (VZN č. 3/2016, VZN č. 2/2017) a programových manuálov bola snaha Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja o zefektívnenie a zjednotenie postupov implementácie dotácie na úrovni NSK, zníženie administratívnej záťaže pre konečných užívateľov a zmena výšky dotácie pre jednu MAS v rámci jednotlivých opatrení.

V zmysle programových manuálov pre konečných prijímateľov miestne akčné skupiny počas výzvy NSK vyhlásia a vyhodnotia výzvu vo svojom území na predkladanie projektových návrhov konečných užívateľov. Celý proces na úrovni MAS t. j. vyhlásenie výzvy, kontrola projektových návrhov, hodnotenie výberovou komisiou a schvaľovanie výkonným orgánom, je podrobne rozpísaný v príslušných programových manuáloch.

Na záver zástupcovia odboru strategických činností vyzvali manažérov MAS, aby počas trvania príslušných výziev NSK konzultovali s pracovníkmi prípadné nezrovnalosti, nejasnosti v elektronických formulároch resp. predbežné projektové návrhy žiadateľov.

Odbor strategických činností

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

Metodický deň k výzvam LEADER NSK pre rok 2019 - IMG_20181211_094913_a9ef4db5dde2f01a95580d09973aca57
Metodický deň k výzvam LEADER NSK pre rok 2019 - IMG_20181211_094848_14704754ba0e2a6e8cce382144a8ba2d