Pondelok, 15. Júl 2024, 10:34:07
logo unsk

Nitriansky kraj napreduje v rozvoji vidieka

Nitriansky kraj napreduje v rozvoji vidieka

“Nové trendy v rozvoji vidieka Nitrianskeho kraja” bol názov medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala dňa 7. decembra 2010 v kaštieli v Mojmírovciach. Konferenciu organizoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK) pod záštitou Doc. Ing. M. Belicu PhD., predsedu NSK, v spolupráci s Regionálnym pracoviskom Národnej siete rozvoja vidieka k problematike rozvoja vidieka a prístupu LEADER v Nitrianskom regióne.

Nitriansky kraj sa v rámci Slovenska radí medzi výrazne vidiecke regióny s viac ako 50% podielom obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach. Z tohto dôvodu a hlavne vzhľadom na aktivity a značný záujem zdola, zo strany mikroregiónov, Nitriansky samosprávny kraj naštartoval v spolupráci s fundovanými odborníkmi v roku 2006 projekt, zameraný na prípravu vidieckeho územia kraja na prístup LEADER a na vybudovanie miestnych a odborných kapacít v území.

Prístup LEADER sa líši od všetkých doterajších prístupov v uplatňovaní politiky rozvoja vidieka, ktorá sa zatiaľ realizovala horizontálne v rámci poľnohospodárskeho a lesníckeho sektora, v menšej miere v oblasti vidieckej infraštruktúry. Kladie dôraz predovšetkým na územie, v ktorom sa majú projekty realizovať, na jeho špecifiká, na subjekty, ktoré ho spravujú a rozhodujú o ňom na báze partnerstva.

Pracovníci Odboru strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v spolupráci s Regionálnou rozvojovou agentúrou Horné Požitavie predstavili na konferencii webovú stránku pre projekt LEADER NSK, pomocou ktorej chce efektívnejšie propagovať rozvoj vidieka - prístup LEADER, poskytnúť všetkým našim miestnym akčným skupinám informácie, spoluprácu ako aj prepojenie na Národnú sieť rozvoja vidieka, jej regionálne pracoviská a v neposlednom rade poskytnúť k nahliadnutiu potrebné dokumenty a materiály súvisiace s danou problematikou.

Hlavná metodička pre Nitriansky LEADER Ing. J. Tvrdoňová prezentovala novú metodickú príručku pre Miestne akčné skupiny (MAS) – prístup LEADER v Nitrianskom kraji, ktorá ma slúžiť MAS pri implementácií, hodnotení a monitoringu stratégií rozvoja.

Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Nitrianskeho samosprávneho kraja, predstavitelia samosprávnych krajov, miest, obcí, miestnych akčných skupín, regionálnych rozvojových agentúr, firiem, ale aj občianskych združení.

S prezentáciou regionálnej značky a jej prínosov vystúpil aj hosť z Českej republiky, pán L. Richter z Poľského kultúrno-osvetového zväzu v Českej republike.

Počas konferencie bolo poukázané na úspechy, ktoré Nitriansky kraj dosiahol v tomto programe a boli prezentované nástroje na podporu implementácie schválených stratégií rozvoja.

Vďaka tomu sa NSK stal prvým krajom na Slovensku, ktorý si vytvoril vlastné finančné nástroje pre prístup LEADER a začal tak finančne podporovať zavádzanie rozvojových stratégií. Pomocou nástrojov realizujú miestne akčné skupiny investičné a neinvestičné projekty priamo vo svojom území, čím prispievajú k integrovanému a zároveň trvalo udržateľnému rozvoju Nitrianskeho kraja.

Na záver konferencie Ing. P. Nagy, riaditeľ Úradu NSK, slávnostne pokrstil metodickú príručku pre miestne akčné skupiny v Nitrianskom kraji.

Integrovaný rozvoj vidieka je v súčasnosti vďaka úspešným miestnym akčným skupinám na našom území neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života.

Spracoval:
Ing. arch. V. Juricová – Melušová
vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja

Prílohy:
Ekofond
Gorolsko - Swoboda
Metodická príručka pre MAS v NSK  
Nadácia SPP  
NSRV RP Nitra 
SAŽP Repis 
Úspešné projekty NSK

Fotografie sa nachádzajú v časti "Fotogaléria".