Streda, 29. November 2023, 19:38:08
logo unsk

Podporujme náš vidiek

Podporujme náš vidiek

Dňa 15. októbra 2015 zorganizoval Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja už po siedmy krát tradičnú konferenciu s názvom „Podporujme náš vidiek“. Cieľom konferencie bolo priniesť účastníkom a širokej odbornej verejnosti nové informácie a poznatky ohľadom regionálneho rozvoja, strategického plánovania, programov podpory miestnych akčných skupín a Nástroja LEADER NSK.
Účastníkov konferencie privítal Ing. M. Čaja, vedúci odboru strategických činností, ktorý prítomných oboznámil s odborným a sprievodným programom konferencie a celú konferenciu zároveň aj moderoval. Hneď na úvod v historických objektoch prítomných uvítal aj PhDr. Š. Bugár, riaditeľ Kaštieľa Mojmírovce s.r.o.
"Treba si uvedomiť, že vidiek, to nie sú len obce a samospráva, ale aj podnikatelia, zástupcovia tretieho sektora a ďalšie skupiny obyvateľov. Ak chceme naštartovať rozvoj našich regiónov, bez vzájomnej spolupráce to nepôjde," skonštatoval Ing. L. Marenčák, podpredseda NSK a po príhovore slávnostne otvoril konferenciu.
Konferencia pozostávala z dvoch odborných blokov a sprievodného programu v areáli kaštieľa spojeného s prezentáciou a ochutnávkou remeselných regionálnych produktov z území miestnych akčných skupín.
Úvod prvého bloku patril prezentácii o hlavných zmenách v zákone o podpore regionálneho rozvoja ako aj o procese aktualizácie Národnej stratégie regionálneho rozvoja. Uvedenú tému s dôrazom na aktuálne grantové programy Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR predniesla riaditeľka odboru regionálneho rozvoja Ing. E. Vasiová.
Vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja Ing. arch. V. Juricová – Melušová vo svojej prezentácii o podpore stratégií miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja zdôraznila, že v roku 2015 bolo v rámci Nástroja 2 LEADER NSK podporených z rozpočtu NSK 70 projektov. Priemerná výška celkových oprávnených výdavkov jedného projektu v Opatreniach 1, 2 a 3 predstavovala približne 3640,- EUR.
V rámci konferencie dostali priestor aj miestne akčné skupiny, ktoré predstavili prítomným územie svojej miestnej akčnej skupiny, úspešne zrealizované projekty za posledné obdobie ako aj aktuálne informácie týkajúce sa prípravy ich území na nové programové obdobie rokov 2014 – 2020, nakoľko v súčasnosti ukončujú práce na príprave nových stratégií CLLD/LEADER. Manažérky miestnych akčných skupín Radošinka a Dolná Nitra prezentovali svoju prácu, aktivity a projekty vo svojom území.
Predsedníčka Občianskeho združenia Žibrica Ing. Z. Vinkovičová a podpredsedníčka Občianskeho združenia Tekov – Hont Mgr. M. Slížiková prezentovali pohľad na rozvoj vidieka z pohľadu verejno – súkromných partnerstiev bez štatútu MAS.
Vhodným a prínosným doplnkom druhého bloku konferencie bola téma verejného obstarávania pri implementácii projektov v oblasti rozvoja vidieka s dôrazom na dodržiavanie paragrafov zákona o verejnom obstarávaní.
Na záver konferencie vystúpila predstaviteľka Sekcie rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pani Ing. K. Tichá, ktorá prezentovala najzaujímavejšie informácie týkajúce sa Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, aktuálnych výziev pre miestne akčné skupiny ako aj obce a odpovedala na podnetné otázky z pléna.
Územie Nitrianskeho kraja je v súčasnosti pokryté 17 miestnymi akčnými skupinami, ktoré sa pripravujú na aktuálnu výzvu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V území miestnych akčných skupín je zahrnutých 96 % všetkých obcí kraja. Pripravenosť územia Nitrianskeho kraja, berúc do úvahy dlhoročné skúsenosti s implementáciou integrovaných stratégií typu LEADER, podporu pre verejno – súkromné partnerstvá z rozpočtu NSK, metodickú koordináciu a vybudované ľudské a odborné kapacity, je na vysokej úrovni.

Odbor strategických činností, Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja,
Ing. Š. Králik