Streda, 21. Február 2024, 04:56:13
logo unsk

Schválené dotácie pre MAS na rok 2021

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 30. riadnom zasadnutí konanom dňa 28. júna 2021 Uznesením č. 101/2021 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK schválilo pridelenie dotácie na kalendárny rok 2021 nasledovne:

Konečný prijímateľ (MAS)

Požadovaná dotácia na rok 2021 (v EUR)

Schválená dotácia na rok 2021 (v EUR)

OZ RADOŠINKA

29 544,80

26 734,00

Mikroregión TRÍBEČSKO

30 908,82

27 958,34

Občianske združenie Tekov – Hont

25 519,04

25 519,04

Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

25 356,75

25 356,75

Občianske združenie Ipeľ – Hont

21 543,89

21 543,89

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

25 222,78

25 222,78

Miestna akčná skupina – Dvory a okolie

26 273,54

26 273,54

Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

34 916,40

27 782,81

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

29 313,72

27 993,72

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA

24 889,10

23 589,10

„Mikroregión Hurbanovo"

16 369,31

16 369,31

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

24 103,31

24 103,31

Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu

25 822,00

25 822,00

VITIS

34 554,93

27 950,20

Občianske združenie ŽIBRICA

24 990,00

24 990,00

Spolu

399 328,39

377 208,79

V rámci schválených dotácií sa prostredníctvom Nástroja 1 LEADER NSK na jeseň zrealizuje 147 projektov, z toho 24 projektov subjektov súkromného sektora (tzv. držiteľov regionálnych značiek kvality) a 123 projektov podporuje aktivity a činnosť širokého spektra neziskových organizácií, združení a spolkov.

V rámci Nástroja 2 LEADER NSK Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 30. riadnom zasadnutí konanom dňa 28. júna 2021 Uznesením č. 102/2021 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja schválilo pridelenie dotácie na kalendárny rok 2021 nasledovne:

Konečný prijímateľ (MAS)

Požadovaná dotácia na rok 2021 (v EUR)

Schválená dotácia na rok 2021 (v EUR)

Miestna akčná skupina Združenia Termál

34 998,59

27 890,65

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

25 000,00

24 900,00

Spolu

59 998,59

52 790,65

Prostredníctvom schválených dotácií Nástroja 2 LEADER NSK by sa malo do konca kalendárneho roka 2021 zrealizovať 19 projektov, z ktorých 12 projektov je zameraných na aktivity verejného sektora, t. j. obcí a 7 na aktivity neziskového sektora.

Zmluvy o poskytnutí dotácie nadobudli účinnosť 24. augusta 2021 a sú zverejnené na https://www.unsk.sk/register/zoznam/zmluvy. Termín na predloženie ročného zúčtovania poskytnutej dotácie je stanovený na 14. január 2022. Kompletný zoznam schválených projektov nájdete na www.leadernsk.sk v časti Projekty.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja,

Odbor strategických činností ÚNSK