Pondelok, 15. Apríl 2024, 11:47:27
logo unsk
  • Úvod
  • Info servis
  • Slovník pojmov

Slovník pojmov

Nitriansky samosprávny kraj (ďalej len NSK) - vyšší územný celok Nitra, je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky so sídlom v Nitre, zriadený zákonom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len MPRV SR) – riadiaci orgán Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020. Riadiaci orgán je zodpovedný za účinné, efektívne a správne riadenie a vykonávanie programu a to predovšetkým v medziach stanovených čl. 66 nariadenia Komisie (EÚ) č. 1305/2013. Riadiaci orgán bude vykonávať všetky funkcie stanovené v čl. 66 nariadenia Komisie (EÚ) č.1305/2013.

Stratégia miestneho rozvoja vedeného komunitou (ďalej len Stratégia CLLD) - je ucelený súbor operácií, účelom ktorého je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a ktorý prispieva k plneniu stratégie Európskej únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu, a ktorý je navrhnutý a realizovaný miestnou akčnou skupinou.

Miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD – z anglického výrazu „Community Led Local Development“) je nástroj na zapájanie miestnych aktérov do rozhodovania o sociálnom, environmentálnom a ekonomickou rozvoji svojho územia. Je založený na princípe zdola - nahor a na znakoch metódy LEADER, doteraz využívanej len ako samostatná iniciatíva Európskej únie a neskôr ako súčasť programov rozvoja vidieka.

Metóda LEADER – je inovatívny prístup pre rozvoj vidieka a jeho politiku. Základnou myšlienkou je podporovať rozvoj na základe využívania lokálneho potenciálu územia, teda na základe využívania endogénnych zdrojov, pričom jedným zo základných znakov je prístup zdola nahor, tzn. o rozvoji územia rozhodujú miestni aktéri z daného územia.Akronym LEADER vychádza z francúzskeho spojenia Liaison Entre Actions de Développement de le Économie Rurale (spájanie aktivít, ktoré podporujú hospodársky rozvoj vidieka).

Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 (ďalej len PRV SR 2014 – 2020) – je základným programovým dokumentom využitia Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka v programovom období rokov 2014 - 2020 podliehajúcim schváleniu Európskou komisiou. Východiskom pre vypracovanie PRV SR 2014 - 2020 je Partnerská dohoda 2014 – 2020, Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020, Koncepcia rozvoja potravinárského priemyslu 2014 - 2020, Koncepcia podpory pre malých, mladých a rodinných farmárov, Koncepcia revitalizácie hydromelioračných sústav na Slovensku, Pozičný dokument Európskej komisie, SWOT analýza a dialóg so sociálno-ekonomickými partnermi, ako i vyhodnotenie dotazníka k PRV SR 2014 – 2020.

Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EAFRD – European Agricultural Fund for Rural Development) – jeden z hlavných nástrojov Spoločnej poľnohospodárskej politiky EÚ, ktorého cieľom je financovať výdavky na rozvoj vidieka.

Konečný prijímateľ – miestna akčná skupina (ďalej len MAS) je verejno – súkromné partnerstvo s právnou formou občianskeho združenia v zmysle zákona SR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Ide o partnerstvá spájajúce subjekty verejných a súkromných záujmov, tzn. členmi týchto partnerstiev sú obce, podnikatelia, občianske združenia, neziskové organizácie, spolky, zväzy či samotní občania. MAS má vypracovanú a schválenú stratégiu miestneho rozvoja vedeného komunitou.

Konečný užívateľ - potenciálny žiadateľ resp. predkladateľ projektu, z územia miestnej akčnej skupiny (napr. obec, občianske združenie, občianska iniciatíva, spolok, združenie obcí, nadácia, záujmové združenie právnických osôb, s.r.o., a. s., v.o.s., SHR, SZČO, družstvo so sídlom alebo prevádzkou v území pôsobnosti MAS).

Všeobecné záväzné nariadenie (ďalej len VZN) samosprávneho kraja je právna norma vydávaná orgánom samosprávy vo veciach územnej samosprávy a prenesenej štátnej správy, ktorá je všeobecne záväzná pre všetky osoby a subjekty pôsobiace na území daného samosprávneho celku. Všeobecne záväzné nariadenie schvaľuje zastupiteľstvo. VZN musí rešpektovať Ústavu a zákony Slovenskej republiky a musí byť v súlade s princípmi právneho štátu.

Zmluva o poskytnutí dotácie – zmluva o podpore spolufinancovania integrovanej stratégie rozvoja územia alebo miestneho rozvoja financovanej z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja uzatvorená medzi Nitrianskym samosprávnym krajom a konečným prijímateľom určujúca podmienky poskytnutia dotácie, ako aj práva a povinnosti zúčastnených strán.

Projekt – štruktúrovaný dokument vrátane príslušnej dokumentácie v písomnej a elektronickej podobe, ktorého cieľom je dosiahnuť zlepšenie pôvodného stavu v oblasti spadajúcej pod niektorú z priorít definovaných v príslušnej stratégii a ktorého realizácia je financovaná zo zdrojov PRV SR alebo z rozpočtu NSK.

Dotácia Nitrianskeho samosprávneho kraja – nenávratný finančný príspevok poskytnutý z rozpočtu NSK v súlade s príslušným všeobecným záväzným nariadením NSK po splnení kritérií oprávnenosti a podmienok poskytnutia dotácie.

Orgán vykonávajúci kontrolu, finančnú kontrolu a audit – subjekt, ktorý je v súlade s legislatívou európskeho spoločenstva a Slovenskej republiky oprávnený vykonávať kontroly a (alebo) audit operácií (aktivít) PRV SR, a to najmä Pôdohospodárska platobná agentúra, Ministerstvo pôdohospodárstva SR, certifikačný orgán, audítori Európskej komisie, Európsky dvor audítorov, Najvyšší kontrolný úrad SR, Ministerstvo financií SR v rámci vykonávania následnej finančnej kontroly v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a pod.

Účtovný doklad – doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Verejné obstarávanie – obstarávanie v zmysle Zákona č. 43/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Verejné výdavky – všetky verejné prostriedky na financovanie operácií, ktoré pochádzajú z rozpočtu štátu, regionálnych a miestnych orgánov a Európskych spoločenstiev, a akékoľvek podobné výdavky. Za podobný výdavok sa považuje každý príspevok na financovanie operácií pochádzajúci z rozpočtu verejnoprávnych subjektov alebo združení jedného alebo viacerých regionálnych alebo miestnych orgánov, alebo verejnoprávnych subjektov konajúcich v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 18/2004 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby.

Vlastné zdroje konečného prijímateľa – finančné prostriedky, ktorými sa podieľa konečný prijímateľ (resp. konečný užívateľ) na financovaní projektu v stanovenej výške a určenom podiele. Za tieto zdroje sa považujú aj tie prostriedky, ktoré konečný prijímateľ získal z iného zdroja (okrem zdroja štátneho rozpočtu) ako napríklad úver z banky alebo príspevok tretej osoby.

Záväzky po lehote splatnosti – s výnimkou splátkového kalendára potvrdeného veriteľom žiadateľ musí mať vyrovnané záväzky voči:

  • správcovi dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (splnenie daňových povinností) okrem záväzkov voči obciam v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (netýka sa dane z nehnuteľnosti)
  • Nitrianskemu samosprávnemu kraju.