Pondelok, 15. Apríl 2024, 10:42:18
logo unsk
 • Úvod
 • Info servis
 • Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe

 • Názov projektu: Detské ihrisko

  Konečný užívateľ: Obec Alekšince
  Realizácia projektu: december 2009 – december 2009
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Alekšince
  (Miestna akčná skupina OZ Mikroregión Radošinka)

  Nástroj: LEADER NSK 1 (VZN č. 3/2009)

  Ciele projektu:
  Celkový cieľ projektu:
  Zámerom predkladaného projektu je prostredníctvom detského ihriska zabezpečiť celoročné využívanie ihriska pre čo najširšiu verejnosť obce. Rozšíriť infraštruktúru voľného času a tak vytvoriť v obci podmienky nielen pre zábavu ale aj zmysluplné využitie voľného času. Projekt zahŕňa ciele zakotvené v Integrovanej stratégii rozvoja územia OZ Mikroregión RADOŠINKA.
  Špecifický cieľ projektu:
  Vybudovaním nového detského ihriska sa vytvára predpoklad na to, aby naše deti a mládež žili zdravšie, pestovali šport a naučili sa efektívne využívať voľný čas.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je vybudovanie nového detského ihriska, ktoré bude slúžiť pre potreby občanov a okolitých obcí. Činnosti na dosiahnutie cieľov projektu: zvislé a kompletné konštrukcie, osadenie a umiestnenie detského ihriska a doplnkov.

  Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia prenosného javiska v obci Vieska nad Žitavou

  Konečný užívateľ: Obec Vieska nad Žitavou
  Realizácia projektu: november 2009 - december 2009
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Vieska nad Žitavou
  (Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina)

  Nástroj: LEADER NSK 1 (VZN č. 3/2009)

  Ciele projektu:
  Celkový cieľ projektu:
  Používaním prenosného javiska sa podporí možnosť riešenia rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí obce Vieska nad Žitavou, ako aj všetkých obcí mikroregiónu Požitavie – Širočina. Podporí sa možnosť realizácie rôznych neziskových organizácií, ktoré v obciach pôsobia, podporí sa stretávanie obyvateľov na kultúrnych podujatiach. Touto aktivitou sa prispeje k naplneniu celkového strategického cieľa ISRÚ: Do roku 2015 zvýšiť štandard života obyvateľov a zatraktívniť územie mikroregiónu Požitavie – Širočina. Rovnako sa prispeje k naplneniu špecifického cieľa: Zlepšiť podmienky pre kultúrno-spoločenské a športové vyžitie občanov.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je spoločné prenosné javisko slúžiace pre obec Vieska nad Žitavou, ako aj obce mikroregiónu Požitavie – Širočina v rámci realizácie spoločných kultúrnych podujatí. Aktivity: komplexná rekonštrukcia a modernizácia prenosného javiska, vrátane prenosnej konštrukcie, výplne javiska, riešenie krytej časti javiska, vytvorenie prenosných lavičiek.

  Názov projektu: Zelená oáza 

  Konečný užívateľ: Občianske združenie TRNKY pri ZŠ a MŠ v Trnovci nad Váhom
  Realizácia projektu: november 2009 - december 2009
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Trnovec nad Váhom
  („Miestna akčná skupina“ Občianske združenie Via Romanum)

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009)

  Ciele projektu:
  Celkový cieľ projektu:
  Cieľom projektu je umiestniť altánok pre deti zo ZŠ a MŠ v areáli základnej a materskej školy v Trnovci nad Váhom, ktorý je aj verejne prístupným miestom pre všetkých občanov obce.
  Špecifický cieľ projektu:
  V Základnej škole je 20 detí, ktoré navštevujú dve špeciálne triedy (tzv. integrované deti) so špeciálnym vzdelávacím programom. Tieto deti potrebujú iný systém výučby ako ostatné deti, preto je zmena vyučovacieho priestoru z klasických učební v interiéri školy na vonkajší altánok vhodným nástrojom ako týmto deťom (nielen im ale i verejnosti) spríjemniť a oživiť náročný vyučovací proces. Okrem tohto cieľa sa Občianske združenie TRNKY zaujíma aj o využitie verejných priestranstiev v areáli ZŠ a MŠ na športovo-pohybové aktivity občanov obce prostredníctvom zaujímavej pohybovej hry – florbal.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je obstaranie dvoch zákaziek (externými dodávateľmi) na umiestnenie altánku a na využívanie hry florbal v areáli ZŠ a MŠ v obci Trnovec nad Váhom, pričom na priestory v ktorom sa uvedené predmety obstarania budú nachádzať má Občianske združenie TRNKY uzavretú nájomnú zmluvu s obcou. Pre postavenie altánku má občianske združenie vydané aj potrebné oznámenie o drobnej stavbe.
  Všetky uvedené aktivity sú nevyhnutnou súčasťou projektovej prípravy. Samotná realizácia projektu pozostáva z umiestnenia altánku a z možnosti využívania florbalu pre verejnosť. Okrem realizačného riadenia bude potrebné vykonať aj finančné a monitorovacie náležitosti, ktoré zabezpečí občianske združenie.

  Názov projektu: TRÍBEČSKÉ informačné tabule

  Konečný užívateľ: Obec Žitavany
  Realizácia projektu: november 2009 - december 2009
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Žitavany, Skýcov, Žikava, Lovce
  („Miestna akčná skupina“ Mikroregión Tríbečsko)

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009)

  Ciele projektu:
  Celkový cieľ projektu:
  Potreba realizácie tohto projektu priamo reflektuje na súčasný stav nízkej informovanosti a ucelenej prezentácie územia na adekvátnej úrovni. Audit zdrojov a SWOT analýza, ktorá je súčasťou stratégie Mikroregiónu TRIBEČSKO deklaruje potrebu zviditeľniť územie a aktuálne informovať občanov a návštevníkov mikroregiónu vyhotovením informačných panelov pre obce mikroregiónu. Realizácia tejto aktivity vyplýva z prieskumu zdrojov cestovného ruchu, ktorá je súčasťou stratégie Mikroregiónu Tribečsko.
  Špecifický cieľ projektu:
  Špecifickým cieľom je prostredníctvom vhodných informačných panelov inštalovaných do  prirodzených centier obcí, zvýšiť informovanosť o mikroregióne, jeho danostiach a dosiahnúť tak požadovanú úroveň prezentácie a propagácie mikroregiónu. Miesto pre inštaláciu informačného panela bude v budúcnosti slúžiť ako informačno – náučný bod v obci. Pre účely mikroregiónu to bude bod na náučnom chodníku Mikroregiónu TRÍBEČSKO. Priestranstvo okolo nainštalovaného informačného panelu bude terénne upravené a esteticky zveľadené.

  Predmet projektu:
  Návrhové práce - fotodokumentácia, vytipovanie a zameranie miesta pre inštaláciu panela, výtvarný návrh panela, vypracovanie výkresovej dokumentácie panela, kompozičná štúdia na inštaláciu panela.
  Rozdelenie prác:
  a) časový harmonogram, rozpočet na materiál a práce, grafické návrhy plochy panela, výber foto materiálu, textová časť, výroba grafických častí, scan predlôh,
  b) práce na technickom riešení konštrukcie panela, montáž prvkov panela,
  c) inštalácia informačného panela, terénne úpravy jeho okolia.

 • Názov projektu: Prestrešenie skladu rekreačných a rybárskych potrieb pri rybníku

  Konečný užívateľ: Rybársky spolok v Poľnom Kesove
  Realizácia projektu: november 2010 – december 2010
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Poľný Kesov
  („Miestna akčná skupina“ Mikroregión okolo Cedronu)

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009)

  Ciele projektu:
  Celkovým cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre rekreáciu, oddych a oživenie športového rybárstva v obci Poľný Kesov.
  Špecifickými cieľmi projektu sú:
  -  opraviť nevyužívané objekty v areáli,
  -  skrášliť okolie rybníka,
  -  prilákať nových záujemcov o športové rybárstvo,
  -  zvýšiť kvalitu rekreačných služieb.

  Predmet projektu:
  Predmetom predkladaného projektu je rekonštrukcia objektu, ktorý slúži pre rybárov a rekreantov rybníka v Poľnom Kesove. Objekt pozostáva z dvoch unimobuniek, ktoré sú v havarijnom stave. Vyžaduje sa predovšetkým nové prestrešenie tohto objektu, ktorého havarijný stav neumožňoval ďalšie používanie. Objekt slúži na uloženie a zapožičiavanie rybárskeho náčinia, ako aj zariadenie pre „nočných“ rybárov. V okolí budú vytvorené podmienky pre rôzne voľnočasové aktivity v prírode a pri rybníku.

  Názov projektu: Rekonštrukcia kruhovej jazdiarne – vytvorenie podmienok na pedagogicko-psychologické jazdenie pre deti s duševnou poruchou a mentálnym handicapom

  Konečný užívateľ: Občianske združenie Equifarm Ranč
  Realizácia projektu: august 2010 – december 2010
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Veľká Dolina
  („Miestna akčná skupina“ Mikroregión okolo Cedronu)

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009)

  Ciele projektu:
  Cieľom je vytvorenie podmienok pre pedagogicko-psychologické jazdenie, ktoré napomáha k pozitívnym zmenám v správaní sa detí, s príznakmi duševných porúch a mentálneho handicapu, psychologickými prostriedkami. Kôň ponúka široké spektrum liečebných možností. Najvýraznejšie je ovplyvnenie psychiky dieťaťa, zlepšenie sebavedomia, odbúranie strachu, tlmenie agresivity, vytváranie pocitu zodpovednosti a užitočnosti. zároveň sa u detí podporuje kreativita, intelektové funkcie, rozvoj samostatnosti a kolektívnosti. Najdôležitejšia je skutočnosť, že všetko sa deje prirodzenou cestou – stretávaním sa so živými tvormi a tie sú pre deti kamarátmi, na ktoré sa vždy tešia. Deťom je poskytované aj občerstvenie priamo na farme – sú to BIO produkty z farmy spojené s ukážkami, ako si tieto produkty dopestovať, spracovať a zužitkovať.

  Predmet projektu:
  Ide o rekonštrukciu kruhovej jazdiarne – zastrešenie jazdiarne, úprava povrchu jazdiarne (podkladový materiál), ošetrenie drevenej konštrukcie, zavetrenie prístreška zo severnej strany.
  K dosiahnutiu cieľa je nevyhnutné vytvoriť bezpečné a plne funkčné prostredie pre deti s uvedenými zdravotnými ťažkosťami. Zabezpečením dojacieho aparátu – plne funkčnej elektrickej dojičky, poskytneme týmto deťom vysoko hodnotnú potravinovú zložku, ktorou je kozie mlieko. Mlieko patrí na ranči medzi obľúbené produkty a deti ho majú radi.

  Názov projektu: Výstavba altánku a jeho okolia v obci Šurianky

  Konečný užívateľ: Obec Šurianky
  Realizácia projektu: máj 2010 – august 2010
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Šurianky
  (Miestna akčná skupina OZ Mikroregión RADOŠINKA)

  Nástroj: LEADER NSK 1 (VZN č. 3/2009)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je výstavba altánku a jeho okolia, zlepšenie kvalitatívnych vlastností a zároveň aj vizuálnej stránky objektu. Ďalej cieľom je skvalitniť úroveň infraštruktúry pre obyvateľov obce. Cieľ projektu priamo nadväzuje na ciele programu a opatrenia, ktorým je zlepšenie základných služieb a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach. Realizáciou projektu sa majú odstrániť nedostatky, ktoré obmedzujú dosahovať požadovanú úroveň v oblasti poskytovania služieb pre obyvateľov.
  Ciele projektu plánujeme naplniť prostredníctvom výstavby altánku a jeho okolia, čím dosiahneme lepšie podmienky pre poskytovanie kvalitnejších služieb pre verejnosť.

  Predmet projektu:
  V dokumentácii sa člení stavba „Výstavba altánku a jeho okolia v obci Šurianky“ na stavebné objekty SO-01 Záhradná chatka a SO-02 Altánok. Všetky riešené stavebné objekty sa nachádzajú v obecnom parku v obci Šurianky, na par. č. 14/1, ktorá je prístupná a nie je oplotená. Terén v okolí stavby je rovinatý, mierne sa zvažuje smerom na východ. Územie stavby sa nenachádza v chránenom pásme. Počas realizácie prestavby nedôjde k výrubu stromov ani k porušeniu koreňových systémov porastov.
  SO 01 Záhradná chatka: Výstavba drevenej chatky
  Pôdorysné rozmery chatky sú 2,5 m x 3,5 m. Osadenie je riešené na železobetónovej základovej doske, ktorá je uložená na základových pásoch situovaných po obvode železobetónovej dosky. Hĺbka založenia je 900 mm pod terénom. Chatka je zmontovaná zo smrekových dosák hrúbky 28 mm, zastrešenie je riešené sedlovou strechou a šindľovou krytinou. Zastavaná plocha bude 8,64 m².
  SO 02 Altánok: Výstavba dreveného montovaného altánku uholníkového pôdorysu, priemeru 4,5 m. Osadenie je riešené na železobetónovej doske, ktorá je uložená na základových pásoch situovaných po obvode železobetónovej dosky. Hĺbka založenia je 900 mm pod terénom. Altánok je zmontovaný zo smrekových dosák hrúbky 28 mm, zastrešenie je riešené stanovou strechou a šindľovou krytinou. Zastavaná plocha predstavuje 15,7 m².

 • Názov projektu: Rekonštrukcia poľovníckej chaty v obci Malý Cetín

  Konečný užívateľ: Malý Cetín
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Regionálne združenie Dolná Nitra

  Nástroj: LEADER NSK 1 (VZN č. 3/2009)

  Ciele projektu:
  Celkový cieľ projektu „Rekonštrukcia poľovníckej chaty v obci Malý Cetín“ je plne v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Regionálneho združenia Dolná Nitra, pretože jej dobudovaním sa vytvorí v obci priestor pre realizáciu aktivít obce ale aj širokej verejnosti ako napr. usporiadanie spoločenských či kultúrnych podujatí, posedení, činnosť spolkov. Projektom sa umožní vytvoriť pre obyvateľov obce a regiónu aktraktívne prostredie pre život a pre zmysluplné využívanie voľného času.
  Ciele projektu korešpondujú so špecifickým cieľom 1.1. Rozšíriť infraštruktúru voľného času, ale aj so špecifickým cieľom 1.2. Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry. Samotné využitie poľovníckej chaty širokými skupinami užívateľov podporia aj napĺňanie cieľa 2.1. Rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu poľovníckej chaty v obci Malý Cetín ako aj úprava okolia. Rekonštrukcia budovy bude spočívať v prácach spojených so zateplením, úpravou fasády, rekonštrukciou dlažby a vonkajšej terasy. Ostatné aktivity bude obec financovať z vlastných zdrojov.

  Názov projektu: Park Mojmírovce, revitalizáciu parku - II. etapa 

  Konečný užívateľ: Mojmírovské kroky
  Právna forma konečného užívateľa: občianske združenie
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión CEDRON

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009, resp. 7/2011)

  Ciele projektu:
  Cieľom predkladaného projektu je zatraktívnenie a pokračovanie v revitalizácii, postupnou záchranou Parku Mojmírovce /NKP č. 1 469/2/ a sprístupnenie vzácnych lokalít, fauny a flóry širokej verejnosti. Celkový cieľ projektu korešponduje s víziou integrovanej stratégie miestneho rozvoja Mikroregiónu CEDRON.
  Špecifické ciele projektu:
  -  zrevitalizovanie ďalšej časti exteriéru parku,
  -  sprístupnenie ďalšieho vzácneho stromu Platanus Acerifolia (Platan javorolistý),
  -  zlepšenie informovanosti o histórii parku – osadenie ďalšej informačnej tabule,
  -  skvalitnenie životného prostredia.
  Dopady projektu:
  -  prispejeme k záchrane národnej kultúrnej pamiatky,
  -  prispejeme k výraznej humanizácii prostredia,
  -  skvalitníme životný priestor obyvateľov obce, regiónu, návštevníkov hotela a žiakov škôl,
  -  umožníme rozšíriť oddychovú zeleň, tým, že obecná časť parku prirodzene nadväzuje na časť patriacu ku Kaštieľu, ktorá je už niekoľko rokov pekne udržiavaná,
  -  ponúkneme kvalitné miesto na oddych turistom, ktorí prechádzajú do Poľného Kesova na termálne kúpalisko,
  -  úplným dokončením revitalizácie získame aj miesto pre alternatívne vzdelávanie žiakov základných škôl a oddych detí materských škôl.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je realizácia II. etapy revitalizácie parku a rozšírenie územia okolo najstaršieho stromu v tomto chránenom areáli, ktorý je zároveň Národnou kultúrnou pamiatkou. Aktivity projektu:
  -  čiastočná asanácia – odstránenie nevhodných drevín a prvkov v zmysle inventarizácie drevín – výmera 5000 m2,
  -  rozšírenie územia okolo záujmového stromu Fraxinus Excelsior Monophylla (Jaseň štíhly), ktorý je najstaršou a najvzácnejšou drevinou v parku. V jeho susedstve bude sprístupnený ďalší vzácny strom Platanus acerifolia (Platan javorolistý), ktorý je už jediným z mnohých, ktoré tu v minulosti existovali,
  -  značenie vzácneho stromu informačnou tabuľou, osadenie smetnej nádoby k prvej informačnej tabuli pri vstupe do záujmového územia.

  Názov projektu: Turistické odpočívadlo - informačný bod 

  Konečný užívateľ: Kostoľany pod Tríbečom
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009, resp. 7/2011)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny pre početných turistov a návštevníkov našej obce a jej okolia. Vybudovaním turistického odpočívadla a zároveň náučného bodu, ktoré bude využívané hlavne pri návšteve neďalekého hradu Gýmeš a miestneho kostola sv. Juraja napĺňajú strategický cieľ a zvyšujú príťažlivosť územia Mikroregiónu TRÍBEČSKO rozvojom cestovného ruchu na báze zhodnotenia prírodných a kultúrno-historických zdrojov.
  Špecifické ciele projektu:
  Projekt má za cieľ byť v súlade so Strategickou prioritou č. 1 Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Mikroregiónu TRÍBEČSKO, ktorou je rozvoj cestovného ruchu, ale aj kvalita vidieckeho prostredia a krajiny. V tomto prípade predpokladáme nielen zvýšiť dostupnosť informácií a úroveň prezentácie územia, ale hlavne zveľadiť vzhľad konkrétneho miesta a dobudovať miestnu časť infraštruktúry.

  Predmet projektu:
  Priestor určený na realizáciu projektu sa nachádza v časti obce - na mieste kde sa ľudia oddávna stretávajú za účelom priateľských stretnutí. Je to miesto odkiaľ vedú turistické značky k turistickým chodníkom, ako aj k zrúcanine hradu Gýmeš, výstupy na vrch Tribeč, Lysec a Plosku. Celú plochu riešeného územia bolo potrebné terénne upraviť a to vybagrovaním sutiny a nánosov, ktoré sú pozostatkom bývalého lomu. Vytvorili tak rovnú plochu súbežnú s priľahlou komunikáciou. Ďalej sa upravil terén pre konštrukciu turistického odpočívadla ako aj priľahlý terén okolia turistického odpočívadla. V poslednej fáze prác bola konštrukcia odpočívadla nainštalovaná do zeme ako aj informačná tabuľa, smerníky, lavičky a smetný kôš. Realizátor projektu predpokladá, že v budúcnosti tento novovzniknutý priestor upraví výsadbou vhodnej zelene.

 • Názov projektu: Obnovujeme najstarší kulturák v Nitrianskom kraji

  Konečný užívateľ: Obec Kostoľany pod Tríbečom
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je obnova, rekonštrukcia a zároveň aj modernizácia objektu kultúrneho domu v Kostoľanoch pod Tribečom, ktorý je najstarším kultúrnym domom v Nitrianskom kraji, keďže jeho základy boli položené v polovici päťdesiatych rokoch minulého storočia. Z dotácie NSK/LEADER2/2012 sa zabezpečila rekonštrukcia hlavnej vstupnej časti riešeného objektu.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je obnova prednej časti fasády na kultúrnom dome, ktorá je v havarijnom stave, súčasťou čoho bude aj výmena okien a vchodových dverí do kultúrneho domu z ulice. V Kostoľanoch pod Tribečom sa v roku 2013 konajú oslavy k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci zapísanej v Zoborských listinách. Aj to je dôvod rekonštrukcie kultúrneho domu. V rámci neoprávnených výdavkov zabezpečíme výkon pomocných stavebných prác z dobrovoľníkov - občanov našej obce. Výmenou okien a dverí sa zabezpečí vyššia energetická úspornosť a bezpečnosť objektu.

  Názov projektu: Vydanie propagačnej publikácie – Kalendár pre rok 2013

  Konečný užívateľ: Mikroregión VIA ROMANUM
  Právna forma konečného užívateľa: záujmové združenie právnických osôb
  Zaradenie do územia MAS: VIA ROMANUM

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bola propagácia Mikroregiónu Via Romanum v rámci zabezpečenia zlepšenia jeho vzťahov s verejnosťou a dosiahnutie propagácie rozvojových činností realizovaných na jeho území. Informačno – propagačný materiál bol použitý pri prezentácii regiónu, jeho rozvoja a pri zvyšovaní jeho atraktivity. Projekt pozostával z nasledovných špecifických cieľov:

  1. Propagácia najznámejších kultúrnohistorických pamiatok nachádzajúcich sa na území mikroregiónu.
  2. Prezentácia výsledkov napĺňania stratégie VIA ROMANUM podporenej z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rokoch 2009, 2010 a 2011.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo spracovanie a vydanie propagačnej publikácie – nástenného kalendára pre 6 obcí patriacich do Mikroregiónu Via Romanum: Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Selice, Trnovec nad Váhom. Kalendáre boli určené pre propagáciu mikroregiónu, jeho najvýznamnejších kultúrnohistorických prvkov a výsledkov implementácie stratégie v území VIA ROMANUM. Kalendár slúžil na vytváranie jednotného povedomia občanov jednotlivých obcí o spoločnom území. Dal do popredia dva prvky a to konkrétne pamätihodnosti a prírodné krásy nachádzajúce sa v obciach mikroregiónu Via Romanum a zároveň priblížil vplyv existencie MAS Via Romanum na zlepšenie života občanov (fotografie výsledkov implementácie ISMR na území počas troch rokov 2009, 2010 a 2011). Týmto sa mikroregión zviditeľnil v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja.

  Názov projektu: Živá voda z prameňov obce

  Konečný užívateľ: Obec Ipeľské Úľany
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ - Hont

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je estetizácia existujúcich verejných studní pitnej vody v obci, ktoré boli v minulosti jedinými zdrojmi pitnej vody pre obyvateľov. Miestna pitná voda je nezávadná, užívajú ju obyvatelia zo širokého okolia. Špecifickým cieľom je:

  • Zastrešiť existujúce dve funkčné studne tak, aby poskytovali komfort pri používaní,
  • Zachovať a skrášliť ich vzhľad v súlade s vidieckym vzhľadom územia.

  Predmet projektu:
  Obec Ipeľské Úľany patrí k najmenším obciam na Slovensku, svojou polohou je mimo hlavných cestných ťahov. Napriek tomu je vyhľadávaným turistickým miestom a tiež chalupárskou lokalitou. Vynovené (nové zastrešenie a úprava okolia) a skrášlené verejné studne sú miestom na príjemné zastavenie sa návštevníkov. Upravené studne zachovávajú vidiecky ráz obce.

  Názov projektu: Výstavba detského ihriska a prvkov drobnej architektúry v obci Tešedíkovo 

  Konečný užívateľ: Obec Tešedíkovo
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina CSÁNGÓ

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je výstavba detského ihriska, ktoré mamičkám s deťmi chýba. Vybudovaním detského ihriska sa vytvorí možnosť na to, aby deti a mládež žili zdravšie. Pomocou ihriska budú vedieť využívať svoj voľný čas aktívnejšie, pohyblivejšie a hrou sa deti naučia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Detské ihrisko bude tiež významným miestom oddychu a relaxu aj pre rodičov a starých rodičov týchto detí, ktorí takto spoločne trávia svoj voľný čas.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je výstavba dreveného detského ihriska, ktoré sa bude skladať z moderných prvkov ako sú kĺzačky, hojdačky atď. súčasťou projektu bude aj osadenie štyroch lavičiek, ktoré budú slúžiť pre obyvateľov obce. 

  Názov projektu: SKATEPARK a IN-LINE dráha v Kameničnej

  Konečný užívateľ: Obec Kameničná
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: MAS Združenie Dolný žitný ostrov

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu budovania skateparku a in-line dráhy v Kameničnej bolo podporiť iniciatívu mladých ľudí a vytvoriť v obci atraktívne podmienky pre trávenie voľného času mládeže, ktorý je priestorom pre rozvoj a kultiváciu osobnosti a tým predísť rozvoju negatívnych sociálnych javov. Spoločná práca prispela k utuženiu vzťahov v miestnej komunite. Mladí dobrovoľníci sú príkladom pre svojich kamarátov a rovesníkov ako rozumne a zmysluplne prežívať voľné chvíle.

  Predmet projektu:
  Skatepark a in-line dráha leží na priestranstve veľkom 26 x 14m. Mladí ľudia si tu svojpomocne vybudovali improvizované prekážky, ktoré ale nespĺňali bezpečnostné požiadavky. Práce prebiehali sčasti svojpomocne, čím si mladí ľudia k nemu vybudovali pozitívny vzťah. Pomoc pri prácach poskytli aj ďalší dobrovoľníci z obce, rodičia aj podnikatelia. Išlo o úpravu terénu. Čiastočne betónový povrch bolo potrebné najprv vyrovnať a pripraviť  na ďalšie úpravy. Keďže išlo o priestor, ktorí využívajú korčuliari a skateboardisti, bolo nutné vytvoriť hladký a bezpečný povrch. Následne sa na upravenom priestore umiestnili pripravené moduly skateparku podľa vypracovaného plánu, ochranné oplotenie. Vybudovaním skateparku sa vytvoril priestor, kde sa mládež môže športovo vyžiť.

 • Názov projektu: Oberačkové slávnosti a výstava strašiakov v obci Strekov

  Konečný užívateľ: Strekovin – Strekovská vínna cesta
  Právna forma konečného užívateľa: občianske združenie
  Zaradenie do územia MAS: MAS – Dvory a okolie

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo oživiť tradíciu realizovania oberačkových slávností, ukázať nastupujúcej generácii, aké boli zvyky voľakedy pred začatím oberačky, ako slávili úrodu, resp. ako sa zabávali pri oslave naši predkovia.

  Predmet projektu:
  V rámci projektu bola zakúpená ozvučovacia a osvetľovacia aparatúra potrebná k realizácii oberačkových slávností. Tie zblížili jednotlivé generácie a oživili miestne tradície týkajúce sa oslavy práce vinárov, vinohradníkov a tiež produktov, ktoré vyrábajú - hrozna a vína. Folklórny sprievod v znamení ľudovej veselice prešiel celou obcou, so spevom a tancom zapojil do spoločenského života aj menej aktívnu časť obyvateľstva. Akcia upriamila pozornosť na ozajstné hodnoty, na radosť z dobre vykonanej práce a úctu k vypestovanému hroznu. Podujatie svojím vystúpením spestrili ľudové súbory z obce i mikroregiónu. V závere sa uskutočnila výstava strašiakov, ktorá bola zavŕšená benefičnou aukciou detských výtvorov. Návštevníci zo širokého okolia mali možnosť vstúpiť do desiatok pivníc a dokonca si aj sami vyskúšať spracovanie hrozna. Podujatie prispelo k podpore cestovného ruchu v našom regióne.

  Názov projektu: Guliverova cesta

  Konečný užívateľ: Cykloklub Veľké Zálužie
  Právna forma konečného užívateľa: občianske združenie
  Zaradenie do územia MAS: MAS VITIS

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Vybudovanie oddychových miest na cyklotrase so záujmovým motivačným bodom. Prilákať a motivovať cykloturistu k uskutočneniu trasy s týmito motívami. Vzbudiť záujem cykloturistiku, šport a prilákať turistov do územia.

  Predmet projektu:
  Na vyznačenej cyklotrase vybudovať oddychové miesta s prvkami nadrozmerných diel podľa rozprávky „Guliverova cesta“. Každé oddychové miesto bude predmetom iného diela z tejto rozprávky.  Tieto záujmové body budú hlavným prvkom záujmu detí.

  Názov projektu: Vytvárame zelený ekosvet pre našich škôlkarov

  Konečný užívateľ: Obec Neverice
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Zrealizovaním projektu sa predpokladá upraviť celkový vzhľad nádvoria obecnej materskej školy, ktorá sídli v historickej budove. Z odstupom času sme sa rozhodli tento priestor modernizovať - rekonštruovať, ale hlavne chceme touto zmenou vytvoriť pre našich najmenších spoluobčanov priestor zaplnený ekologickými a parkovými prvkami  a to tak, aby sme docielili stav, ktorý už u malých detí bude edukovať a rozvíjať ich myslenie smerom k ekológii.


  Predmet projektu:
  V riešenom priestore predpokladáme vytýčiť hlavné línie pracovných postupov a aktivít.Následne upravíme terén, odstránime staré záťaže a vytvoríme podmienky na výsadbu bodovej a skupinovej zelene. Pripravenú vegetáciu plánujeme uložiť do profilu terénu a zabezpečiť jej správne a úspešné zakorenenie. Z rozpočtu dotácie zabezpečíme aj vytvorenie malého parkového jazierka, ktoré bude evokovať vodný svet. Nad rámec dotačného rozpočtu zabezpečíme vyhotovenie ostatných parkových dekorácií ako sú malý vodný mlyn (aby deti spoznávali energiu vody), fontánku na osvieženie v lete, parkové lavičky, pieskovisko, rôzne kŕmidlá pre zvieratká a vtáčie búdky ako aj abstraktné dekoratívne drevo z blízkych lesov. V celom priestore využijeme bezbariérové prvky. Pre inováciu projektu vyhotovíme a nainštalujeme informačný panel tematicky zameraný na riešený projekt. V rámci neho urobíme osvetu prístupu LEADER v Nitrianskom samosprávnom kraji a propagáciu mikroregiónu TRIBEČSKA, jeho krás a zaujímavostí.

  Názov projektu: Zo života našich predkov

  Konečný užívateľ: Mikroregión VIA ROMANUM
  Právna forma konečného užívateľa: záujmové združenie právnických osôb
  Zaradenie do územia MAS: VIA ROMANUM

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Predstavenie života predkov súčasným generáciám. Vo forme knižnej publikácie sa zmapovali rôzne aspekty života predkov v jednotlivých obciach mikroregiónu Via Romanum. Hlavný cieľ rozvíjali dva špecifické ciele: 1) Zozbieranie textových, fotografických materiálov, hmotných predmetov a špecifických prvkov (nárečových slov) zo všetkých obcí mikroregiónu. 2) Väčšia integrácia územia prezentovaním spoločnej minulosti.

  Predmet projektu:
  Publikácia bola vydaná ako špecifický propagačný materiál, ktorý mapoval dejiny a každodenný život v jednotlivých obciach Via Romanum z obdobia pred rokom 1960. Vďaka projektu sa podarilo naplniť potrebu zachovávania tradícií a minulosti, aby mladšie generácie vedeli ako žili naši predkovia. Týmto spôsobom sa posilnila aj spoločná identita územia.

 • Názov projektu: Obnovme si tradičné trhy

  Konečný užívateľ: Obec Horná Kráľová
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: VIA ROMANUM

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Hlavný cieľ projektu je obnova miestnej tržnice so zámerom jej pretvorenia na tradičné vidiecke jarmočné miesto. Špecifické ciele projektu:
  1) Rekonštrukcia tržnice v centre obce zahŕňajúca obnovu trhových miest a aj podkladového telesa.
  2) Obnova tradičných trhov z minulosti, ktoré sa budú konať vo vidieckejšom prostredí.

  Predmet projektu:
  Komplexná obnova tržnice nachádzajúcej sa v centre obce. Obnova sa realizovala z technického hľadiska výmenou starých plechových predajných stolov, ktoré boli jednak po dobe životnosti a jednak sa vzhľadovo nehodili do vidieckeho prostredia, a obnovy povrchu tržnice. Výmena predajných stánkov bola za drevené stoly. Zo sociálneho hľadiska projekt znamenal aj obnovu využívania trhového miesta na konanie tradičných trhov z minulosti. Týmto si bacania pripomínajú minulosť a tradície. Inovatívnosť projektu spočívala v pretvorení starých trhových miest na tržnicu s ľudovými vidieckymi prvkami.

  Názov projektu: Orientačné tabule v obci Diakovce

  Konečný užívateľ: Obec Diakovce
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina CSÁNGÓ

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Nakoľko sa v katastri obce nachádzajú historické atraktivity, poľovnícke revíry, ľudová architektúra, ktorá sa zachovala a tiež termálne kúpalisko, návštevníci prichádzajú do obce hlavne v letnom období a práve preto je zámerom projektu vytvorenie a osadenie orientačných informačných tabúľ.

  Predmet projektu:
  Orientačné tabule s názvami inštitúcií a inými objektmi sú dvojjazyčné (a to v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku) a sú z trvanlivého materiálu. Sú osadené do zeme na konkrétne miesta, kde sú dobre viditeľné, najmä na križovatkách ulíc. Orientačné tabule svojim novým vzhľadom prispievajú k lepšej orientácii v obci.

  Názov projektu: Modernizácia detského ihriska v obci Machulince

  Konečný užívateľ: Obec Machulince
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je vysadiť novú bodovú či skupinovú vegetáciu parkovej zelene, ktorú plánujeme v budúcnosti upravovať a tvarovať tak, aby deťom pripomínala rôzne bytosti, alebo inak edukovala ich vzťah k prírode. Takto do riešeného detského ihriska nainštalujeme aj rôzne pomôcky pre zvieratká, ako sú kŕmidlá, alebo vtáčie búdky, či infopanely. Výsadbou novej zelenej vegetácie dosiahneme zámer, aby celý riešený priestor spĺňal viac aspektov vhodných pre detskú výchovu, rozvoj kreativity - fantázie, poznávania alebo priamo bádania.

  Predmet projektu:
  V rámci projektu zabezpečíme vyhotovenie parkového mobiliáru - parkové lavičky, pieskovisko, odpadové koše, rôzne kŕmidlá pre zvieratká a vtáčie búdky, ako aj abstraktné dekoratívne drevo s využitím na informačné panely a celkovú estetizáciu riešeného priestoru. Predpokladáme vysadiť novú bodovú a skupinovú zeleň a zabezpečiť jej správne a úspešné zakorenenie. V celom priestore využijeme bezbariérové prvky a riešenia.Inováciou projektu bude vyhotovenie a inštalácia informačných panelov tematicky zameraných na ochranu prírody a ekológiu. Tieto panely nainštalujeme tak, aby tvorili ucelený okruh - náučný chodník.

  Názov projektu: Miesto pre trh a remeselnú kultúru

  Konečný užívateľ: Semerovce
  Právna forma konečného užívateľa: občianska iniciatíva - neformálna skupina 3 občanov
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ - Hont

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je vybudovať trhové miesto pre predaj miestnych poľnohospodárskych produktov a výrobkov. Špecifickým cieľom je zriadenie prezentačného a predajného miesta pre ľudové remeselné trhy.

  Predmet projektu:
  Aktivity projektu súvisia s vybudovaním podkladu z betónovej dlažby, vybudovaním prístrešku s dreveným krovom a úpravou okolitého terénu vrátane osadenia lavičiek a výsadby zelene. Inovatívnym prvkom projektu je valbová strecha so znakmi typickými pre oblasť Hontu. Použitá je pôvodná škridla.

  Názov projektu: Prestrešenie prírodného javiska so studničkou

  Konečný užívateľ: Obec Bohunice
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  V obci sa nachádza prírodné javisko, ktoré sa využíva od nepamäti na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia. Na tejto ploche sa nachádza aj studnička, ktorá je funkčná a obyvatelia ju využívajú dodnes. Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre spoločenské a kultúrne podujatia v obci a zároveň aj pre účinkujúcich. Priestranstvo tak bude možné využívať za každého počasia. Cieľ projektu nadväzuje na ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Pod Slovenskou bránou.

  Predmet projektu:
  Na pôvodné prírodné javisko bude zhotovená konštrukcia na strechu z prírodného materiálu – dreva. Vykonávané budú nasledovné činnosti: vyrovnanie a spevnenie terénu, vybetónovanie pätiek na drevené stĺpy, osadenie a zoskrutkovanie stĺpov, osadenie krokiev a výstuží, stĺpy a dosky sa natrú. Zadná časť drevenej konštrukcie sa vyplní celá drevom, následne sa konštrukcia pokryje strešnou krytinou, na okraji sa vytvoria terénne schodiská pre jednoduchý a bezpečný prístup na javisko, plocha na javisku pre účinkujúcich sa spevní a vyplní kamennou podlahou. Studnička bude tiež prekrytá a bude k nej lepší prístup, budú sa vysádzať kríky a kvety, a to prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti pre skvalitnenie a skrášlenie tohto priestoru. Po vybudovaní prístrešku bude tento priestor účelnejšie využívaný a zároveň bude skrášľovať prostredie obce. Tým, že bude vytvorený bezbariérový vstup na javisko sa pre fyzicky znevýhodnených obyvateľov a účinkujúcich, tak stane dostupným pre všetkých bez akéhokoľvek obmedzenia.

 • Názov projektu: Stop čiernym skládkam

  Konečný užívateľ: Obec Nová Vieska
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: MAS – Dvory a okolie

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo odstrániť nelegálnu skládku odpadu, ktorá sa nachádzala v katastri obce, a s ktorou si dlhodobo nevedeli poradiť.V rámci projektu sa podarilo do problematiky čiernych skládok odpadov zapojiť i širokú verejnosť a zvýšiť povedomie obyvateľov vrátane detí v oblasti ochrany životného prostredia.

  Predmet projektu:
  V obci Nová Vieska sa podarilo vyčistiť významnú a navštevovanú paleontologickú lokalitu s geologickým náleziskom a zlikvidovať čiernu skládku.Zmapovanie čiernych skládok, triedenie odpadu, estetizácia terénu sa uskutočnila so zapojením dobrovoľníkov. Obec čerpala dotáciu na financovanie nakladania odpadu a terénnych úprav, prepravu a skládkovanie tuhého odpadu. Dovedna bolo odstránených približne 20 ton odpadu z oblasti, v ktorej sa pravidelne realizujú geologické výskumy. Ide o významnú paleontologicko - sedimentologickú lokalitu, ktorá je evidovaná ako fosílna fauna veľkých stavovcov. V závere projektu deti so svojimi učiteľkami okrem iného vytvorili maľované letáky na šírenie osvety medzi obyvateľmi.

  Názov projektu: Analýza nakladania s komunálnym odpadom v obciach združenia

  Konečný užívateľ: Združenie obcí pre separovaný zber "Hont - Poiplie"
  Právna forma konečného užívateľa: združenie obcí
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ - Hont

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie hospodárenia s odpadom v obciach združenia. Špecifickým cieľom je na základe analýzy súčasného stavu pripraviť podmienky na prijímanie opatrení na zlepšenie nakladania s odpadmi v obciach združenia a zosúladenie povinností obcí pri nakladaní s odpadom s novoprijatým zákonom o odpadoch vrátane tvorby VZN o odpadoch.

  Predmet projektu:
  Aktivity projektu:

  1. Legislatívne povinnosti obcí vyplývajúce z nového zákona o odpadoch,
  2. Analýza súčasného stavu nakladania s odpadom v obciach združenia,
  3. Opatrenia na zlepšenie nakladania s odpadom v obciach združenia,
  4. Propagačné materiály na zvýšenie efektívnosti v nakladaní s odpadom, podpora separácie všetkých možných zložiek s dôrazom na zelený odpad.

  Inovatívnosť projektu je v spoločnom postupe členských obcí združenia v riešení problematiky nakladania s odpadmi pri využití regionálnych zhodnocovacích a zneškodňovacích kapacít na likvidáciu čo najväčšieho množstva komunálneho odpadu ináč, ako skládkovaním.

  Názov projektu: Rozvíjame gajdošské tradície

  Konečný užívateľ: OZ KEMENEC
  Právna forma konečného užívateľa: občianske združenie
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Obnovenie a podpora gajdošskej tradície v obci Jedľové Kostoľany, začlenenie tradície do podujatí organizovaných obcou, či základnou školou, výučba hry na gajdách, prezentovanie kultúrneho dedičstva našej obce nielen v okolitých, ale i vzdialených mestách a obciach, organizovanie výchovných koncertov nielen pre deti našej základnej a materskej školy, organizovanie tvorivých dielní a školení v oblasti tradičnej ľudovej hudby z Jedľových Kostolian a okolia.

  Predmet projektu:
  Projekt zahŕňa výrobu tradičných gájd (2 ks). Na výrobe budú aktívne participovať členovia folklórnej skupiny Briežok, ktorá funguje pod OZ KEMENEC. S výrobcom gájd budú diskutovať výrobu gájd, použité materiály a zdobenie typické pre našu oblasť. Taktiež sa využijú informácie o zvyklostiach získané od starších obyvateľov obce. V rámci vyučovania, členovia súboru pod vedením vedúceho súboru a pod vedením učiteľa hry na gajdy, zorganizujú krátky výchovný koncert spojený s tvorivými dielňami. Na folklórnych podujatiach v okolitých obciach odprezentujú obnovenú najstaršiu gajdošskú tradíciu, ktorá je na Slovensku ojedinelá.Inovatívnosť projektu spočíva v možnosti využitia tradičného hudobného nástoja pre vzdelávanie mladých ľudí, ktorý čoraz častejšie prejavujú záujem učiť sa hrať na tento autentický hudobný nástroj.

 • Názov projektu: Výmena strechy na Kultúrnom dome v obci Svätý Peter

  Konečný užívateľ: Obec Svätý Peter
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo prostredníctvom implementácie Stratégie miestneho rozvoja CLLD zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych oblastiach územia miestnej akčnej skupiny „Mikroregión Hurbanovo“ a zvýšiť atraktivitu územia. Hlavným cieľom projektu bolo odstránenie problému zatekania a zníženie prevádzkových nákladov. Projekt mal za ciel zabezpečiť zvýšenie hodnoty verejnej budovy a zvýšenie kvality služieb poskytovaných obyvateľom obce a blízkeho okolia.

  Predmet projektu:
  V kultúrnom dome sa uskutočňuje niekoľko kultúrnych a spoločenských udalostí týždenne, ako napr. výstavy, krúžky, besedy alebo oslavy. Práve z tohto dôvodu bolo zabezpečenie jeho nezávadného stavu prioritou obce. Predmetom projekt bola výmena strechy na budove kultúrneho domu. Práce pozostávali z montáže lešenia a odstránenia starej strešnej krytiny. Odstránili sa tiež pododkvapové žľaby. Následne sa očistená strecha prekryla parozábrannou fóliou a inštalovala sa nová strešná krytina – šindel, so sklonom do 30°. Ako posledné sa namontovali žľaby. V rámci projektu boli použité výhradne certifikované prvky, ktoré spĺňajú potrebné slovenské a európske technické normy.

  Názov projektu: Informačné tabule a orientačné mapy

  Konečný užívateľ: Obec Bánov
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Prostredníctvom spoločnej aktivity zabezpečiť informovanosť pri vstupoch do jednotlivých obcí územia mikroregiónu a zlepšiť aj informovanosť a orientáciu návštevníkov v území v centre každej obce.

  Predmet projektu:
  Do spoločného projektového zámeru sa zapojili všetky obce na území miestnej akčnej skupiny (Bánov, Cabaj – Čápor, Černík, Jatov, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Michal nad Žitavou, Mojmírovce, Mojzesovo, Palárikovo, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová, Šurany, Úľany nad Žitavou, Veľká Dolina, Veľký Kýr) a postupovali jednotne pri riešení čiastkových aktivít projektu. Každá obec však predložila samostatnú žiadosť o dotáciu. Predmetom projektu bolo v rovnakom grafickom dizajne zabezpečiť jednotné vstupné tabule do všetkých obcí MAS a zabezpečiť orientačné mapy s označením zaujímavostí, atraktivít, služieb aj s propagáciou miestnych podnikateľov, umiestnené do centrálnych častí obcí.

  Názov projektu: Obnova tradícií trhov a jarmokov v mikroregióne CEDRON - NITRAVA

  Konečný užívateľ: Občianske združenie Mojmírovské kroky
  Právna forma konečného užívateľa: občianske združenie
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo oživiť tradíciu trhov a jarmokov a zároveň podporiť prezentáciu a predaj regionálnych produktov a výrobkov.

  Predmet projektu:
  Do spoločného projektového zámeru sa zapojilo päť občianskych združení: Mojmírovské kroky, INŠPIRÁCIA, Obecný športový klub Lipová, Kesovskí patrioti a Združenie pre rozvoj obce Rastislavice, ktoré postupovali jednotne pri riešení čiastkových aktivít projektu. Každé združenie však predložilo samostatnú žiadosť o dotáciu. Predmetom komplexného projektu bolo zabezpečenie spolu 20 kusov jednotných predajných stánkov s gastrosetmi a informačnými bannermi. Súčasťou projektu bolo aj zorganizovanie prvého regionálneho jesenného jarmoku, kde dostali priestor miestni výrobcovia, producenti a predajcovia na vlastnú prezentáciu. Združenia inventár darovali Miestnej akčnej skupine CEDRON – NITRAVA, ktorá ich využíva jednak na tradičný jesenný jarmok a jednak na podporu obnovy tradície trhovníctva a jarmočníctva v území pôsobnosti miestnej akčnej skupiny.

  Názov projektu: Fitness park pre seniorov

  Konečný užívateľ: Obec Tvrdošovce
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bola podpora rozvoja zdravého životného štýlu, zachovanie dobrého zdravia a kondície obyvateľstva prostredníctvom výstavby fitness parku pre seniorov v obci Tvrdošovce. Pohyb na kondičných zariadenia v parku a s tým spojený pobyt na čerstvom vzduchu priaznivo pôsobí na celý organizmus, rozvíja aeróbne a koordinačné schopnosti, prispieva k vytvoreniu rovnováhy organizmu.

  Predmet projektu:
  Umiestnenie moderných fitness zariadení slúžiacich na posilňovanie rôznych svalových partií v oblasti brucha, bedrovej oblasti, horných i dolných končatín. Kondičné zariadenia slúžia k precvičeniu celého tela bez vynaloženia veľkej námahy, len za pomoci vlastnej hmotnosti a bez trénera. Cviky priaznivo pôsobia na cievnu a obehovú sústavu, zlepšujú celkovú pohyblivosť a precvičujú kĺby. Fitness vybavenie je vďaka svojej jednoduchosti určené pre široké spektrum obyvateľov všetkých vekových kategórií, ktorí obľubujú aktívny životný štýl.

  Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Sazdiciach

  Konečný užívateľ: Obec Sazdice
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ – Hont

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Sazdice spojené s následným zníženým prevádzkových nákladov pri správe majetku.

  Predmet projektu:
  Budova materskej školy je prízemný objekt so šikmou strechou. Obvodový plášť je murovaný z prírodného kameňa s prístavbou z pórobetónových tvárnic, bez izolácie. Stropná konštrukcia je drevená trámová, časť obvodových stien je zateplená polystyrénom. V rámci projektu preto bolo nevyhnutné postupne odstrániť nevyhovujúci tepelno – technický stav obvodových a stropných konštrukcií budovy zateplením stien a stropu doskami z minerálnej vlny. Uskutočnila sa povrchová úprava zateplených stien obkladom zo sadrokartónových dosiek a následná konečná povrchová úprava dvojnásobným náterom. Realizáciou projektu sa dosiahlo vhodné vnútorné klimatické prostredie.

 • Názov projektu: Rekonštrukcia studní v obci Kolíňany

  Konečný užívateľ: Obec Kolíňany
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie ŽIBRICA

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo zlepšenie celkového vzhľadu obce, ako priestoru, kde sa schádzajú obyvatelia a návštevníci obce. V zmysle uvedeného sa zrevitalizovala daná lokalita a premenila na oddychovú zónu tretieho tisícročia, ktorá si zachováva všetky prvky vidieckej obce.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bola úprava priestoru v okolí existujúcich studničiek, osadenie exteriérového prvku – drevenej studničky ako dekoračne príbuzného prvku k už existujúcim obecným betónovým studniam, osadenie dvoch parkových lavičiek, odpadkového koša, informačnej tabule o histórii obce, hracej zostavy a výsadby zelene. Jednotlivé revitalizované a obstarané prvky sú ladené do vidieckeho štýlu, aby sa zachovala vlastná identita obce. Projekt je signálom, že obec Kolíňany je moderná, rozvíjajúca a atraktívna obec najmä pre mladých, ktorá zároveň ctí tradície a tradičné prvky architektúry. Revitalizovaná lokalita je ďalšou atraktivitou obec, čo jej umožňuje prilákať väčší počet turistov. Pre domácich obyvateľov sa zas získal priestor pre prechádzky a oddych vo forme vidieckej pešej zóny so studničkami, ktoré symbolizujú návrat k prírode. Inovatívnymi prvkami projektu je modernizácia lokality s použitím tradičných prvkov a materiálov, vytvorenie jedného konceptu obce a spojenie oddychu a informovanosti občanov. Projekt tak napĺňa potrebu vytvorenia krajšieho obrazu celého regiónu.

  Názov projektu: Modernizácia – stavebné úpravy chodníka za žitavským mostom v Bešeňove

  Konečný užívateľ: Obec Bešeňov
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina – Dvory a okolie

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Projekt riešil zlepšenie a skvalitnenie stavu verejnej infraštruktúry, jeho cieľom boli stavebné úpravy zahŕňajúce modernizáciu chodníka za žitavským mostom. Okrem segregácie pešej dopravy vo frekventovanej časti obce projekt prispel aj k environmentálnej výchove žiakov základnej školy a k osvete verejnosti, a to formou aktivít v okolí rieky Žitavy so zapojením členov miestnych organizácií, rybárov či aktivistov, ktorým záleží na ochrane životného prostredia.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bola rekonštrukcia chodníka, ktorého nášľapná vrstva bola na viacerých častiach popraskaná alebo úplne vylámaná, počas silnejších dažďov sústavne zaplavovaná. Stavebné úpravy zahŕňali výmenu pôvodného povrchu za zámkovú dlažbu. Obec žiadala dotáciu iba na čiastočný nákup materiálu, dielo zhotovili pracovníci obce a nezamestnaní v rámci aktivačných prác. Vďaka plošnej oprave chodníka sa zvýšil komfort pre všetkých chodcov, zabezpečil sa bezpečný prístup do školy, k obecnému úradu, k jednotlivým službám, ale v podstatnej miere sa skrášli aj kolorit verejných priestranstiev v tejto časti obce. So zapojením školákov a miestnych aktivistov sa v okolí rieky Žitava uskutočnila brigáda, v rámci ktorej dobrovoľníci vyzbierali nahromadené odpadky. V spolupráci s pedagógmi ZŠ obec zorganizovala pre deti environmentálne aktivity priamo v prírode a na záver si spoločne zhotovili informačný panel, prostredníctvom ktorého inovatívnym spôsobom upozorňujú na dôležitosť triedenia odpadov a dobu rozkladu jednotlivých zložiek odpadu pohodených vo voľnej prírode, napr. plechovky, plienky, sklo, baterky, pneumatiky, PET fľaše.

  Názov projektu: Zriadenie propagačných tabúľ a dopravného značenia 

  Konečný užívateľ: Obec Mudroňovo
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Zabezpečiť efektívnejší rozvoj obce prostredníctvom dobudovania miestnej infraštruktúry, modernizácie a vybudovania verejných priestranstiev – nových verejných informačných systémov a značení. V súčasnej dobe je totiž presný a dôsledne vybudovaný informačný systém konkurenčnou výhodou obce. Realizácia projektu je prínosom pre celý mikroregión z hľadiska skvalitnenia poskytovaných služieb občanom. V neposlednom rade obecný informačný systém prispeje aj k uľahčeniu orientácie návštevníkov a turistov v obci a zefektívni tok informácií a obecných oznamov.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo zriadenie nových informačných propagačných tabúľ a modernizácia dopravných a turistických značení v obci. Potreba realizácie tohto projektu priamo reflektovala súčasný stav nízkej informovanosti a slabej ucelenej prezentácie lokality. V rámci aktivít projektu boli zakúpené a zabudované dve drevené propagačné tabule s rozmermi 1,5m x 1m, informačná exteriérová vitrína s rozmermi 226cm x 100cm x 6cm, dve menšie exteriérové tabule na budovu obecného úradu, interiérové tabule a nakoniec stojany s upevnením pre smerové šípky a smerové tabule. Následne boli namontované nové dopravné označenia, ktoré výrazne sprehľadnili a zlepšili dopravnú situáciu v obci. Projekt obsahoval inovatívne technológie, materiály a prevedenie prvkov informačného systému, čím sa dosiahlo efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov.

  Názov projektu: Rozšírenie detského ihriska v obci Diakovce

  Konečný užívateľ: Obec Diakovce
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele  projektu:
  Rozšíriť a zveľadiť voľnočasové zariadenia občianskej vybavenosti prostredníctvom rozšírenia detského ihriska o nové hracie prvky v obci Diakovce. Realizáciou projektu sa prispelo aj k zlepšeniu a skvalitneniu stavu verejnej infraštruktúry v obci.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo rozšírenie detského ihriska a to umiestnením nových prvkov drobnej architektúry. V rámci projektu boli do priestoru detského ihriska umiestnené dve nové hracie prvky (lanová pyramída, kolotoč so sedadlami), spĺňajúce potrebné bezpečnostné štandardy. Deťom tak bol vytvorený krajší priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, ale aj aktívny oddych a miesto stretávania rodičov.

 • Názov projektu: Inštalácia náučno-informačného označenia

  Konečný užívateľ: Združenie novianskych vinohradníkov
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Celkovým cieľom projektu bolo vytvoriť náučno-informačné označenia vinohradov a umožniť tým vzdelávanie v oblasti vinohradníctva priamo vo vinohradoch. Špecifickým cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na výučbu žiakov materských a základných škôl.

  Predmet projektu:
  Združenie novianskych vinohradníkov je dobrovoľnou záujmovou organizáciou vinohradníkov, vinárov, vlastníkov vinohradov, spracovateľov a obchodníkov. Cieľom jeho činnosti je aktívne napomáhať rozvoju vinohradníctva a vinárstva v regióne a v obci Nová Ves nad Žitavou a zastupovať členov združenia vo vzťahu k záujmovým združeniam podobného zamerania. Vďaka projektovému zámeru združenie umiestnilo na vinohradoch 8 náučno-informačných tabúľ, ktoré obsahujú informácie o polohe, pestovaných odrodách viniča v súčasnosti a v minulosti, flóre a faune regiónu, ale aj histórii, zvykoch a technológii výroby vína a vinárskych produktov. Náučno-informačné tabule tiež obsahujú tzv. QR kódy, ktoré po naskenovaní pripoja užívateľa priamo na internetové stránky, obsahujúce informácie o výrobkoch, ktoré boli registrované pre danú lokalitu (napr. pôdne zloženie, farmár alebo výrobca / spracovateľ, klimatické podmienky a pod.).

  Názov projektu: Kraj okolo Duchonky - Môj malý svet

  Konečný užívateľ: Spoločenstvo obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu
  Právna forma konečného užívateľa: združenie obcí
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Realizáciou projektu sme chceli dosiahnuť:

  • zvýšenie úrovne výučby regionálnej vlastivedy a geografie na základných školách v území Spoločenstva obcí topoľčiansko – duchonského mikroregiónu,
  • podporenie pozitívneho vzťahu žiakov k regiónu,
  • rozvoj vedomostí o regióne,
  • výchovu žiakov k hrdosti na región, v ktorom žijú.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo vytvorenie pútavej učebnice regionálnej geografie pre žiakov základných škôl v území pôsobnosti miestnej akčnej skupiny SOTDUM a mesta Topoľčany. Učebnica je zdrojom informácií o miestnej krajine a využíva sa pre vyučovanie predmetu geografia, prípadne voliteľného predmetu regionálna výchova v rámci druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, nachádzajúcich sa v území mikroregiónu. Učebnica vyšla v náklade 1 000 kusov a bola distribuovaná do 4 štátnych základných škôl a 2 cirkevných základných škôl v Topoľčanoch, ďalej do škôl v regióne – ZŠ Prašice, ZŠ Jacovce, ZŠ Krušovce a ZŠ Tesáre. O knihu prejavili záujem aj dve stredné školy v Topoľčanoch, Gymnázium a Obchodná akadémia. Učebnica vznikla v spolupráci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

  Názov projektu: Fitness park

  Konečný užívateľ: Miestny futbalový klub Pohranice
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj športu v Pohraniciach prostredníctvom iniciatívy miestneho futbalového klubu a zlepšiť podmienky športového vyžitiea nielen členov klubu ale aj ostatných návštevníkov, detí či dospelých. Špecifickým cieľom projektu bolo vytvoriť ideálne podmienky pre cvičenie na čerstvom vzduchu s vlastnou hmotnosťou a verejnou dostupnosťou pre všetky vekové kategórie.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo vybudovanie fitness parku na voľnej ploche vedľa miestneho futbalového ihriska a v miestnom parku. Vo fitness parku boli umiestnené exteriérové fitness prvky, ktoré slúžia na precvičovanie celého tela bez vynaloženia veľkej námahy, len za pomoci vlastnej hmotnosti a bez trénera. Osadené prvky sú z odolných materiálov spĺňajúcich všetky bezpečnostné kvalitatívne kritériá a sú certifikované. Podarilo sa vytvoriť podmienky pre kondičné cvičenia pri tréningovom procese pre všetkých členov miestneho futbalového klubu a taktiež pre širokú verejnosť. Vybudovaním fitness parku sa podarilo vytvoriť atraktívnejšie podmienky pre rozvoj športu v obci. Miestny športový areál sa stal zaujímavejším a navštevovanejším.

  Názov projektu: Bylinková záhrada a záhradkárska učebňa Báb

  Konečný užívateľ: Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-132 Báb, Nitra
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: VITIS

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Vybudovanie bylinkovej záhrady ako tradičného prvku záhrad našich predkov a vybudovanie záhradkárskej učebne pre potreby vzdelávania verejnosti o záhradkárstve a využívaní byliniek pri liečení a stravovaní našich predkov.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo obstaranie interiérového vybavenia záhradkárskeho domčeka. Učebňa po zariadení slúži na prednášky, prezentácie, ukážky a stretávanie členov spolku. Vybudovanie bylinkovej záhrady bolo ďalšou aktivitou, ktorá bolo podporená vytvorením informačných materiálov o bylinkách, konkrétne išlo o informačnú tabuľu o bylinkách a malé tabuľky, ktoré boli umiestnené pri jednotlivých druhoch bylín. Poslednou aktivitou bolo vybudovanie oplotenia areálu, ktoré slúži ako ochrana pred vandalmi a divou zverou.

  Názov projektu: Uchovávajme historické prvky v našej obci – Občianske združenie TERRA ZAZD

  Konečný užívateľ: Občianske združenie TERRA ZAZD
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ - Hont

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Celkovým cieľom projektu bolo uchovávať historické prvky z územia obce. Špecifickým cieľom projektu bolo zrekonštruovať vzácne vstupné dvere z konca 19. storočia.

  Predmet projektu:
  OZ TERRA ZAZD je na základe správcovskej zmluvy správcom areálu múzea v Sazdiciach. V spolupráci s obcou Sazdice sa združeniu podarilo zrekonštruovať budovy a pripraviť v nich stálu expozíciu ukážok tradičného zariadenia sedliackych domov v obci zo začiatku 20. storočia. Pozoruhodným exponátom sú pôvodné, ručne vyrezávané vchodové dvere, bohato zdobené ornamentálnymi útvarmi, ktoré zhotovil majster stolár - rezbár z obce, koncom 19. storočia. Dvere slúžili ako vstup z ulice do ambitu, otvorenej stĺpovej chodby sedliackeho domu. Občianske združenie sa rozhodlo zachrániť tento pozoruhodný exponát jeho reštauráciou. V areáli múzea bol osadený ako solitér, pretože architektúra budov v areáli už neobsahuje stĺpovú chodbu.

  Názov projektu: Náučným chodníčkom za poznaním miestnej krajiny a jej kultúrnych, historických i prírodných zaujímavostí

  Konečný užívateľ: MAS Združenia Termál

  Právna forma konečného užívateľ: združenie
  Zaradenie do územia MAS: MAS Združenie Termál
  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN NSK č. 3/2016 v znení VZN NSK č. 3/2017)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu spolupráce bola výmena skúseností a zdieľanie informácií o ochrane a zachovávaní prírodného, historického a kultúrneho dedičstva a ich využití pre podporu turizmu vo forme náučného chodníka. Špecifickým cieľom bolo spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie náučného chodníka naprieč obcami územia miestnej akčnej skupiny. Vytvorenie podkladov a projektovej dokumentácie náučného chodníka ako produktu cestovného ruchu je proces, ktorý zohľadňoval požiadavky návštevníkov ako aj potreby trhu. Dôležitým prínosom bolo i rozvíjanie spolupráce s MAS Dvory a okolie, hľadanie možností pre inovácie a ich aplikácia do praxe.

  Predmet projektu:
  Prostredníctvom projektu bolo komplexne zmapované územie Termálu, jeho atrakcie a zaujímavosti boli spracované do podoby projektovej dokumentácie k náučnému chodníku naprieč celým územím MAS. Projekt prispel k zatraktívneniu regiónu hojne navštevovanému domácimi i zahraničnými turistami. Výstupom projektu bola komplexne spracovaná realizačná projektová dokumentácia. V každej obci boli vytipované objekty spoločenského, historického kultúrneho a prírodného významu, zároveň bola zohľadnená skutočnosť, že chodník pôjde naprieč celým územím. Bola stanovená koncepcia, ktorá spája celé územie a tiež ho ako celok propaguje. V súčasnosti existuje zrealizovaný náučný chodník v obci Trávnica, ktorý slúžil ako pilotný projekt. V rámci projektovej dokumentácie bolo spracované aj rozšírenie chodníka v Trávnici. Zámerom bolo, aby náučné tabule mali jednotný ľahko identifikovateľný dizajn, avšak každá obec má malé pre seba typické rozlíšenie v rámci tohto spoločného dizajnu. Náučný chodník je definovaný ako samostatný obsahový aj  programový  celok, inštalovaný v krajine, ktorého cieľom je získanie informácii o prírode, kultúre, histórii, vzniká ako popis existujúcej situácie, ktorý si častokrát žiada doplnenie informácii z rôznych vedeckých, odborných publikácii. Tvorba náučného chodníka je komplexný proces, ktorý pozostáva z niekoľkých logicky na seba nadväzujúcich aktivít a začína sa tvorbou projektovej dokumentácie. Preto v prvej fáze bola spracovaná projektová dokumentácia v súlade s platnou legislatívou.

 • Názov projektu: Vybudovanie skladových kapacít na Ranči Y – regionálny produkt PONITRIE 

  Konečný užívateľ: UHEX s.r.o.
  Právna forma konečného užívateľa: spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zaradenie do územia MAS: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:

  1. Zlepšene podmienok pre poskytovanie certifikovaných doplnkových služieb – zážitkových výletov na koňoch na Ranči Y;
  2. Podpora rozvoja a prezentácie regionálnej značky kvality – produktov a služieb na trhu;
  3. Zviditeľnenie prírodného a kultúrno-historického potenciálu regiónu;

  Predmet projektu:
  Spoločnosť UHEX s.r.o., ktorá je držiteľom značky Regionálny produkt PONITRIE prevádzkuje v obci Solčany „Ranč Y“, na ktorom sa venuje chovu koní, ich ustajneniu a výcviku. Poskytuje služby v podobe rekreačných jázd na koňoch - zážitkové výlety do pohoria Tribeč a priľahlých kotlín, cesty mimo areál: Hôrka, Hájvršok, Zrub, studnička Javorka, Medvedia studnička, studnička Vlčica, Dekanova chata, chata Petráška, vrch Tribeč, Medvedí vrch a pod.). Pravidelne organizuje školy jazdenia a pre deti letné konské tábory. Vďaka projektovému zámeru spoločnosť vybudovala skladovaciu halu o rozmeroch 20 m x 9,15 m x 4,5 m určenú na uskladnenie sena po celý rok, čím sa jej podarilo zabezpečiť reálne fungovanie „chodu“ ranču a tým reflektovať na neustále sa rozširujúci záujem o ich služby.

  Názov projektu: Tradícia a krása ľudových remesiel v Šuranoch 

  Konečný užívateľ: Občianske združenie Na vŕšku
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Oživovanie a propagácia tradičných ľudových remesiel, sprostredkovanie zručností na zvládnutie ľudových remesiel a ich udržiavanie. Naplnenie voľného času detí a dospelých zmysluplnými aktivitami. Odovzdávanie tradícií mladej generácii. Rozvíjanie estetického cítenia, manuálnych zručností, kooperatívnej práce a sociálnych vzťahov.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo zabezpečenie vhodného materiálneho vybavenia  a vytvorenie optimálnych podmienok na naplnenie cieľov projektu. Občianske združenie pôsobí v meste Šurany a jedným z cieľov je aj oživovanie a zachovávanie tradícií. Tento svoj cieľ je naplnený organizovaním voľnočasových aktivít pre rôzne vekové skupiny, čím zabezpečujú oživovanie a odovzdávanie tradícií mladej generácii a zabezpečujú pokračovanie ľudových remesiel. V rámci materiálneho zabezpečenia dielne boli obstarané stoly, stoličky a tkáčske krosná. Svoje výrobky a činnosť združenie prezentuje na rôznych podujatiach typu trhy, jarmoky, vinobrania.

  Názov projektu: Radošinské divadlo v stopách času 

  Konečný užívateľ: HLAVINA
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: OZ RADOŠINKA

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Celkovým cieľom projektu je zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva vo forme ochotníckeho divadla pre ďalšie generácie. Špecifickými cieľmi projektu boli prezentácia ochotníckeho divadla doma aj v zahraničí, zvýšenie povedomia miestneho obyvateľstva, odbornej, ako aj laickej verejnosti o tradícii ochotníckeho divadla v obci Radošina, a podpora identity a kontinuity podporujúc úctu ku kultúrnej rozmanitosti a ľudskej tvorivosti.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo vydanie publikácie o histórii a súčasnosti divadla v Radošine. Publikácia bola vydaná pri príležitosti 100 výročia ochotníckeho divadla v Radošine (1920 – 2020) na základe ktorého vzniklo v roku 1963 aj Radošinské naivné divadlo, ktoré je jedným z fenoménov súčasnej slovenskej kultúry. V publikácii je zmapovaná celá bohatá história ochotníckeho divadla v Radošine od roku 1920, s uvedením režisérov, autorov hier, hercov, doplnená množstvom fotografií. Od roku 2000 pôsobí v Radošine ochotnícky súbor Hlavina, ktorého režisérom je Stanislav Štepka a od roku 2013 detský divadelný súbor Hlavina Junior. Publikácia zachytila históriu aj týchto súborov. Autormi publikácie sú Stanislav Štepka (obdobie r. 1920 - 1999) a Mária Escherová (obdobie r. 2000 - 2020). Finančné prostriedky v rámci projektu boli použité na tlačiarenské a grafické práce. Publikácia bola vydaná vo formáte A4, v tvrdej šitej väzbe a v náklade 400 kusov,

  Názov projektu: Modernizácia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice

  Konečný užívateľ: Dobrovoľný hasičský zbor obce Vlčany
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky dobrovoľníckej činnosti v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami. Špecifickým cieľom projektu je podporiť rozvoj obce prostredníctvom posilnenia občianskej vybavenosti, spolkového života, zachovať a zveľaďovať historické a kultúrne dedičstvo v oblasti ochrany pred požiarmi v obci. Vytvorením vhodných podmienok pre výkon dobrovoľníckej hasičskej činnosti projekt zlepší fungovanie organizácie a skvalitní úroveň poskytovaných služieb v oblasti ochrany pred požiarmi, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo modernizácia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice prostredníctvom modernizácie interiérového vybavenia odpočinkových priestorov Dobrovoľného hasičského zboru v obci Vlčany, ktoré sú nevyhnutné na výkon pohotovosti na pracovisku. Vďaka realizácie projektu DHZ spĺňa všetky požadované štandardy vybavenosti hasičských staníc, ktoré vyplývajú zo súboru všeobecne záväzných a interných predpisov upravujúcich problematiku sídiel a typov hasičských staníc. Pred realizáciou projektu hasičská stanica uvedené štandardy nespĺňala. Projekt bol zameraný na obstaranie nábytok typu: postele, nástenné police a skrine. Modernizácia vnútorných priestorov hasičskej zbrojnice je pre DHZ Vlčany investíciou pre budúcnosť. Vytvorením vhodných podmienok na oddych členov DHZ sa zefektívni ich činnosť a skvalitní úroveň poskytovaných služieb.

  Názov projektu: Zvýšenie informovanosti v prospech rozvoja mikroregiónu

  Konečný užívateľ: Dvory a okolie – združenie obcí
  Právna forma konečného užívateľa: Záujmové združenie právnických osôb
  Zaradenie do územia MAS: MAS – Dvory a okolie

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je zlepšením technického vybavenia kancelárie Dvory a okolie – združenia obcí prispieť k informovanosti obyvateľov mikroregiónu a zástupcov verejného i neverejného sektoru, ktorí majú záujem na rozvoji daného územia. Cieľom projektu je zlepšiť podmienky pre spoločné aktivity 15 obcí, zapájať sa do projektových výziev, propagovať naše územie, ako i prispieť k zachovaniu a rozvoju tradícií vo vidieckych obciach MAS na území Nitrianskeho kraja.

  Predmet projektu:
  Realizáciou projektu sa obstarala počítačová technika (PC zostava s klávesnicou, myšou, monitorom, antivírovým programom a software), tlačiareň a skartovačka. Pomocou moderného vybavenia sa efektívnejšie a plynulejšie zabezpečuje zber informácií z územia mikroregiónu. Ďalšou kategóriou sú informácie prospešné pre starostov a pracovníkov obecných úradov – obsahujú prípravu prezentácií, školení, spracovanie a zasielanie odborných informácií elektronicky (napr. z oblasti nakladania s komunálnym odpadom, verejného obstarávania, realizácie a zúčtovania projektov, výkladu rôznych zákonov, povinností samospráv v rôznych oblastiach a pod.). Vďaka modernizácii kancelárskej techniky vieme pomôcť aj neziskovým organizáciám pri podávaní projektov či uchádzaní sa o rôzne granty (nakoľko nimi mnohokrát vôbec nedisponujú), resp. efektívnejšie pracovať v oblasti projektových výziev zameraných na spoločné aktivity obcí združených v rámci mikroregiónu. 

  Názov projektu: Makety historických objektov

  Konečný užívateľ: Csemadok Základná organizácia Hurbanovo
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: „Mikroregión Hurbanovo“

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Mesto Hurbanovo bolo v minulosti známe ako mesto kúrií a kaštieľov. Dnes už, žiaľ, veľa z týchto prekrásnych budov neexistuje. Cieľom projektu bolo, aby Hurbanovčania a návštevníci mesta mali možnosť vidieť tieto hodnotné pamiatky, preto sme chceli vytvoriť výstavu makiet historických objektov mesta Hurbanovo.

  Predmet projektu:
  V rámci realizácie projektu sme začali s výrobou makiet historických objektov mesta Hurbanovo. Vyhotovenie makiet prebiehalo podľa fotografického materiálu bez výkresov, keďže budovy sú neexistujúce, Makety historických budov: Kaštieľ Sümegh (na mieste mestského úradu) – zaniknutý, Kúria Konkoly (na mieste krízového strediska) – zaniknutá, Kaštieľ Hirsch nebol úplne dokončený (1898) – zaniknutý, Kúria Wollner (Železničná) – síce ešte existuje, ale je odsúdená na zánik, Veterný mlyn – zaniknutý. Výskum sa uskutočnil na základe geomapy mesta Hurbanovo. Pre makety bol vytvorený stály priestor na ulici Komárňanská 103 v Hurbanove, expozícia je prístupná pre širokú verejnosť v stanovených hodinách a bola slávnostne otvorená v septembri 2019. 

  Názov projektu: Investícia do zavádzania úsporných opatrení s energiami - tepelné čerpadlo

  Konečný užívateľ: HRADNÁ STRÁŽ s. r. o.
  Právna forma konečného užívateľa: spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Úspora energie na kúrenie a chladenie inštaláciou tepelného čerpadla zem – voda.

  Predmet projektu:
  Hotel Hradná stráž poskytuje služby v cestovnom ruchu. Hradná stráž je členom občianskeho združenia PARK Topoľčianky, ktorému poskytuje pomoc, priestory na činnosť a priestory na uskladnenie náradia. Je tiež členom občianskeho združenia Asociácia subjektov cestovného ruchu v Topoľčiankach. Poskytuje celoročné ubytovanie a reštauračné služby. Prevádzkuje saunový svet a dve bowlingové dráhy. Hradná stráž svojimi službami a aktívnou tvorbou informačných materiálov prispieva k šíreniu dobrého mena oblasti Ponitrie. Nákup a inštalácia tepelného čerpadla zem - voda čerpajúceho energiu z geotermálnych vrtov je potrebná pre vykurovanie a ohrev teplej vody pre hotel Hradná stráž v Topoľčiankach. Tepelné čerpadlo predstavuje úsporný zdroj energie, bez záťaže pre životné prostredie. Inštalácia tepelného čerpadla pokryje aj ďalšie rozširovanie služieb v cestovnom ruchu, ktoré plánuje Hradná stráž poskytovať návštevníkom. V letných mesiacoch slúži tepelné čerpadlo a vrty ako zdroj chladu pre klimatizovanie priestorov hotela. Tepelné čerpadlá sú voľbou, ak chceme súčasne dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie a ekologickú výrobu tepla. Energiu, ktorú využíva tepelné čerpadlo, poskytuje okolité prostredie zadarmo a prakticky v neobmedzenom množstve. Plnohodnotný vykurovací systém spotrebuje len malý podiel elektriny na pohon a čerpadlo, aby tento tepelný potenciál mohol využiť. Tepelné čerpadlo poskytuje nezávislosť od fosílnych palív a aktívne prispieva k zníženiu emisií CO2 a k ochrane klímy.

  Názov projektu: Postupné budovanie nádvoria pri Dome ľudovej kultúry vo Vyškovciach nad Ipľom

  Konečný užívateľ: Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku - Csemadok
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ – Hont

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Celkovým cieľom projektu bolo zachovanie kultúrno - historického dedičstva a potenciálu zhmotneného v tradičných a špecifických vidieckych produktoch. Špecifickými cieľmi projektu bolo 1. Vybudovanie krbovej pece na pečenie tradičných pekárenských výrobkov, 2. Zachovávanie pôvodných receptúr na pečenie chleba a iných múčnych jedál a ich propagácia.

  Predmet projektu:
  Obec Vyškovce nad Ipľom v spolupráci so svojimi občianskymi združeniami a občanmi obce buduje dlhodobo areál Domu ľudovej kultúry v obci. Areál - dvor Domu ľudovej kultúry je zatiaľ nevyužitý a neupravený. Zámerom tohto projektu bolo  pripraviť podmienky pre letné tábory detí a stretnutia dospelých, ktoré boli a budú zamerané na ukážky pečenia chleba a iných tradičných pekárenských výrobkov, akými sú posúchy rôznej chute, podplamenníky a iné. Využitím vybudovanej pece chce združenie zachovať tradičnú formu pečenia, pripraviť podmienky pre skupiny a rodiny na jej využitie a prezentovať a zachovať tradičné receptúry prípravy pekárenských výrobkov. V rámci projektu sa vykonalo: zmluvné vzťahy s dodávateľom, príprava areálu na stavbu, vybudovanie krbovej pece, vybudovanie podkladu – max 10 m2, vybudovanie telesa pece, záverečné práce, uvedenie areálu do prevádzky (príprava podujatia na pečenie tradičných pekárenských výrobkov), zviditeľňovanie projektu (označenie miesta realizácie projektu), vecné a finančné zhodnotenie projektu, prevzatie diela. 

  Názov projektu: Zelená oáza v Malých Vozokanoch

  Konečný užívateľ: EKAS Malé Vozokany
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

   Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo skvalitnenie života obyvateľov novopostavenej bytovky a ostatných obyvateľov obce Malé Vozokany a to postavením altánku  so záhradným sedením v areáli novopostavenej bytovky a vytvorením zelenej oázy pri bytovke. Výsadbou drevín sa prispelo k fungovaniu ekosystému v obci. Ďalším cieľom bolo podnietiť obyvateľov bytovky k aktívnemu prístupu k ochrane životného prostredia a to vzbudením potreby starostlivosti o vysadené dreviny.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo postavenie záhradného altánku pevne spojeného so zemou v blízkosti novopostavenej bytovky v obci Malé Vozokany. Altánok bol s polkruhovými podperami strechy osadený na špeciálne lepených nosných stĺpoch, odolných voči vzniku trhlín a prasklín, ktoré zaručujú dokonalú stabilitu a estetický vzhľad. Vďaka ryhovaným stĺpom, širokej odkvapovej doske a polkruhovej dekorácii altánku slúžiacej ako strešný nosič altánok vyzerá klasicky a elegantne. Súčasťou altánku sú aj bočnice, ktoré opticky oddeľujú priestor altánku od záhrady. Na jeho výrobu bolo použité sušené borovicové drevo natreté impregnovaným ochranným vodeodolným náterom. Ako krytina bol použitý veľmi kvalitný lepenkový fínsky šindeľ. V okolí spomínaného altánku boli vysadené okrasné dreviny, konkrétne tuje a japonské čerešne. Sadenie bolo realizované dobrovoľníkmi z OZ EKAS a ďalšími dobrovoľníkmi z obce.

  Názov projektu: Technologické vybavenie prevádzky na výrobu vína 

  Konečný užívateľ:  Ing. Ľubomír Rybárik, Alcedo
  Právna forma konečného užívateľa: Fyzická osoba - podnikateľ
  Zaradenie do územia MAS: VITIS

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo zlepšiť technické vybavenie prevádzky a zlepšiť kvalitu produkovaných vín. Špecifickými cieľmi projektu bolo: 1. Obstaranie technológie pre skvalitnenie produkcie vína, 2. Investícia do prevádzky – malého vinárstva v aspekte podpory lokálnych producentov a zvýšenia kapacity výroby vína, 3. Technologická podpora produktu nesúceho značku Regionálny produkt PONITRIE.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je obstaranie technologického vybavenia malej vinárskej prevádzky pre spracovanie hrozna a výrobu vína. Jedná sa o technológiu pre proces kvasenia, alkoholickej fermentácie a filtrácie. Pri výrobe vína sa jedná o najdôležitejšie procesy, ktoré určujú výslednú kvalitu produkcie. Spoločnosť Ing. Ľubomír Rybárik ALCEDO chce realizáciou projektu zvýšiť produkciu vína a kvalitu výroby, ktorá má pridelenú značku Regionálny produkt PONITRIE. Využitím moderných technológií sa dosiahne moderný produkt, reprezentujúci spoločnosť a lokalitu, z ktorej primárnych zdrojov pochádza. Súčasný trend v oblasti vinárstva je založený na modernom poňatí spracovania hrozna, aby sa odbúrali látky a chute, najmä „triesloviny“, ktoré ohrozujú výsledný buket vína. Preto spoločnosť chce získanie regionálnej značky podčiarknuť práve zvýšením kapacity výroby vína v nerezových nádobách a skvalitniť finálny produkt, ktorý zabezpečí filtrácia. Samotný projekt pozostával z dvoch hlavných aktivít:

  1) obstaranie technológie pre zvýšenie produkcie vína (nerezové nádrže, ventily pre nádrže, kde bude prebiehať proces kvasenia a dozrievania vína),

  2) obstaranie technológie pre zvýšenie kvality vína filtrovaním – filtrovanie vína pre odstránenie nežiaducich súčastí vína a získanie kvalitného buketu doskovým filtrom.

  Názov projektu: Výstavba informačných tabúľ v obci Plavé Vozokany

  Konečný užívateľ: Obec Plavé Vozokany
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Dolnohronské rozvojové partnerstvo

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN NSK č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bola výstavba informačno - propagačných tabúľ, označenia ulíc a objektov v obci. Prínosom projektu je nielen zlepšenie informovanosti miestnych obyvateľov, uľahčenie orientácie návštevníkov v obci, ale najmä celkové zvýšenie počtu informačných systémov v území Dolného Pohronia. Vzhľadom na nárast turistov cestujúcich cez obec považujeme túto inováciu za veľmi potrebnú a významnú, aby sa aj v našej obci zastavili a vyhľadali naše pozoruhodnosti.

  Predmet projektu:

  1. Zhotovenie pozinkovaných stĺpikov s prírubou a ukotvovacou časťou v počte 16 ks, vrátane variabilnej a armatúrnej časti stĺpikov na uchytenie orientačných tabúľ. Stĺpik výšky 3000 mm.
  2. Zhotovenie smerových tabúľ s jednoradovým textom v počte 71. Tabuľa s rozmerom 750 mm x 170 mm.
  3. Zhotovenie erbov na hrot stĺpika v počte 16 ks.
  4. Vybudovanie 16 ks betónových pätiek pre ukotvenie stĺpikov v rozmeroch 350 mm x 350 mm x 600 mm dobrovoľníckou prácou.

  Aktivita osádzanie tabúľ a orientačného systému bola realizovaná svojpomocne za účasti dobrovoľníkov z radov obyvateľov, podnikateľov, remeselníkov, občianskych združení, záujmových a spoločenských organizácií rozvíjajúcich svoju činnosť na území obce. Gestorom samotných prác bol Obecný úrad v Plavých Vozokanoch a jeho zamestnanci, vrátane aktivačných pracovníkov, pracovníkov zaradených do menších obecných služieb, i pracovníkov na dobrovoľníckej činnosti v obci. Počet odpracovaných hodín dobrovoľníkov bez nároku na odmenu bol v počte 128 odpracovaných hodín. Vybudovaný systém značenia a osadenia informačných tabúľ okrem miestneho významu nadobudol aj význam regionálny.

 • Príklady dobrej praxe projektov realizovaných z dotácie LEADER NSK v roku 2020 

  Názov projektu: Úprava priekopového rigola v rámci vodozádržných opatrení

  Konečný užívateľ: VÝČAPY - OPATOVCE - moja obec
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie ŽIBRICA
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Cieľom projektu je sfunkčnenie priekopového rigola, ktorý sa nachádza v obci Výčapy – Opatovce, na križovatkách miestnej komunikácie a komunikácie napájajúcej sa na obce Podhorany a Lefantovce. Okolitá plocha priekopového rigola bola v roku 2019 revitalizovaná. Upravený priekopový rigol bude plniť úlohu jednak pri odvádzaní vôd prívalových dažďov, ako i úlohy v rámci vytvorených vodozádržných opatrení, v rámci ktorých zadržaná dažďová voda bude použitá na zálievku vysadených drevín a polievanie trávnatej plochy.

  Predmet projektu:

  Vzhľadom na skutočnosť, že riešená plocha v období prívalových dažďov bola pravidelne zaplavovaná, na nerovnom a nepresakujúcom podloží sa po prívalových dažďoch držala voda, bola v roku 2019 časť riešenej plochy revitalizovaná. V rámci revitalizácie bola vykonaná výsadba drevín, rekultivácia časti spevnenej plochy a výsev nového trávnika. Súčasťou riešeného územia je aj priekopový rigol pre zachytávanie vodných zrážok ako aj odvádzanie vôd v prípade prívalových zrážok. V dôsledku zvetrenia zeminy vyvolanej vplyvom poveternostných zmien došlo k postupnému zaneseniu rigola zeminou, čím sa stal nefunkčným. Hlavným zámerom projektu je sfunkčnenie priekopového rigola. Projekt pozostáva z úpravy rigola jeho novým vysvahovaním a prehĺbením dna. Po vykonaní zemných prác bude následne realizované osadenie priekopového žľabu do priepustného lôžka ako i zatrávňovacej dlažby, ktorá zamedzí postupnému zosúvaniu svahu a tým aj zanášaniu dna rigola zeminou.

  Názov projektu: Podporujeme kompostovanie bioodpadu v komunite v N. Tekove

  Konečný užívateľ: Hroneko
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Tekov - Hont
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Hlavným cieľom je zvýšiť úroveň triedenia biologicky rozložiteľného odpadu a zároveň znížiť množstvo vyprodukovaného tuhého komunálneho odpadu v obci.
  Špecifické ciele:

  • Znížiť množstvo skládkovaného bioodpadu prostredníctvom zavedenia komunitného kompostovania biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov rastlinného pôvodu v Novom Tekove, v časti Marušová,
  • Zlepšiť environmentálnu osvetu a informovanosť občanov o možnostiach správneho triedenia odpadov a zlepšiť ochranu životného prostredia.

  Predmet projektu:

  Zámerom projektu je priblížiť ľuďom problematiku a výhody správneho kompostovania bioodpadu. Cieľovou skupinou projektu sú obyvatelia nájomnej bytovky a okolitých rodinných domov v obci Nový Tekov, časť Marušová. Predpokladáme zapojenie približne 30 domácností do triedenia kuchynského bioodpadu a následného kompostovania. Vo finálnej fáze projektu budú zapojené domácnosti zaškolené, čo presne do kompostéra môžu / nemôžu vhadzovať. Hlavnou aktivitou projektu je zabezpečenie výroby a dodania dvojkomorového kompostovacieho zásobníka. Kompostér by mal byť z pevného materiálu (kombinácia železa a dreva), stabilný, chránený pevným kovovým pletivom voči vniknutiu hlodavcov a z vrchnej časti bude uzamykateľný otvor, cez ktorý by ľudia vhadzovali svoj bioodpad. Kompostér by mal byť dostupný aj z hľadiska pravidelného premiešavania a prevzdušňovania nahromadeného bioodpadu, aby sa docielil rýchlejší rozklad a postupný vznik kompostu. Preto kompostér pozostáva z dvoch zásobníkov tzv. komôr. Zapojené domácnosti pri zahájení kompostovania obdržia malý letáčik - sprievodcu správnym kompostovaním.

  Názov projektu: Ekologický spôsob vykurovania prevádzky na výrobu medoviny - tepelné čerpadlo

  Konečný užívateľ: BERAMED, s.r.o.
  Právna forma konečného užívateľa: spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Alternatívny a úsporný spôsob vykurovania pomocou tepelného čerpadla -vzduch / voda.

  Predmet projektu:

  Spoločnosť BERAMED, s.r.o. je držiteľom práv na užívanie značky regionálny produkt PONITRIE na medovinu. Tekovská medovina, ktorú rodinná firma vyrába, získala významné ocenenia v súťaži Medovinka roka. Prostredníctvom tohto medového nápoja je propagovaný región Ponitrie na Slovensku i v zahraničí. Tepelné čerpadlo – vzduch / voda, ktoré využíva tepelnú energiu z okolitého vzduchu, je potrebné na vykurovanie prevádzky na výrobu medoviny. Vo výrobnej prevádzke sa jedná o náhradu kotla na pevné palivo za ekologický spôsob vykurovania. Plnohodnotný vykurovací systém spotrebuje iba malé množstvo elektrickej energie na pohon a čerpadlo. Používaním tepelného čerpadla sa šetria cenné zdroje neobnoviteľných zdrojov energie a znižujú sa emisie škodlivín, čo prispieva k ochrane klímy. Tepelné čerpadlá sú voľbou, ak chceme súčasne dosiahnuť úsporu nákladov na vykurovanie a ekologickú výrobu tepla. Energiu, ktorú využíva tepelné čerpadlo, poskytuje okolité prostredie zadarmo a prakticky v neobmedzenom množstve.

  Názov projektu: Výrobky s vôňou dreva

  Konečný užívateľ: Michal Demo STOLÁRSTVO DEMO
  Právna forma konečného užívateľa: fyzická osoba - príležitostne činná - zapísaná v registri daňového informačného systému
  Zaradenie do územia MAS: Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Hlavným cieľom projektu je rozvíjanie regiónu. Čiastkovými cieľmi sú ponúkať jedinečné výrobky z dreva a naštartovanie ambulantného predaja na rôznych podujatiach, jarmokoch, či trhoch.

  Predmet projektu:

  Predmetom projektu je rozšírenie výroby a predaja našich drevených výrobkov, k čomu je nevyhnutné zakúpenie potrebných prístrojov, dreveného materiálu a komponentov na výrobu výrobkov. Z prístrojov chceme efektívne a hospodárne zakúpiť nasledovné: motorová píla, Proxxon Dekupírka, uhlová brúska, stolová vŕtačka, eKasa, drevené škárovky a preglejky, kolíkové tyče. Prístroje umiestnime do stolárskej dielne a následne otestujeme na výrobkoch. Ďalej zakúpime drevený materiál, farby, laky a oleje na konečnú povrchovú úpravu, ale aj komponenty na doplnenie a sfunkčnenie výrobkov. Následne plánujeme kúpu eKasy, ktorú zaregistrujeme, aby sme mohli začať s prípravou na ambulantný predaj. Hlavným zámerom je úspešné zabehnutie predaja na rôznych podujatiach, jarmokoch a trhoch, a teda prezentovanie ručnej výroby v regióne. Naďalej však chcem dopĺňať výrobky aj súčasným odberateľom, ktorých sme minulý rok oslovili a začali spoluprácu. Výrobou a predajom našich výrobkov chceme podporovať podujatia a akcie, ktoré sa počas roka konajú v našom regióne.

  Názov projektu: Zelená oáza

  Konečný užívateľ: 4U Dvory
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: MAS - Dvory a okolie
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Celkovým cieľom projektu je zlepšiť a skrášliť stavebnými prácami zničené životné prostredie centra obce Dvory nad Žitavou ako miesta kultúrnych, spoločenských a športových podujatí. Špecifickými cieľmi projektu sú:

  • vytvorenie zelenej oázy prostredníctvom výsadby rôznorodej izolačnej a okrasnej zelene okolo frekventovaného chodníka a parku,
  • podpora trvalej starostlivosti o environmentálne hodnotné miestne lokality, ktoré slúžia verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť,
  • vybudovanie priestorov na oddych a turisticky atraktívnej zóny,
  • ochrana a podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry,
  • rozšírenie oddychového a spoločenského potenciálu, zvýšenie záujmu o turistiku a cestovný ruch, podporu tradícií,
  • zlepšenie kvality životného prostredia a zvýšenie ekologickej súdržnosti.

  Predmet projektu:

  Prvky zelenej infraštruktúry budú v rámci projektu realizované prostredníctvom dodania izolačnej a okrasnej zelene, kým prípravu pôdy, výsadbu a úpravu terénu zabezpečia členovia občianskeho združenia. Priestor od hlavnej komunikácie bude oddelený živým plotom z hrabu stĺpovitej formy Carpinus betulus „Fastigiata“. Navrhovaná prirodzená clona z hrabu po rokoch vytvorí bezpečný oddychový verejný priestor. Záhony budú v podobe kompaktných zmiešaných trvalkových záhonov obohatené okrasnými trávami, ktoré štrukturálne spestria priestor. Doplnené budú cibuľovinami a tak farebne dotvoria dôstojný priestor pre kultúrne, spoločenské a športové podujatia v centre obce. Farebne a vôňou vyzdvihnú kvitnúci charakter vidieka, prispejú k udržaniu tradícií a k rozvoju cestovného ruchu. Pri oporných konštrukciách budú vysadené popínavé dreviny druhu zemolez Hekrottov „Lonicera hecrotii“. Tieto budú obohacovať priestor kvitnutím v celom letnom období. Zabezpečíme nezaburinenú zeminu z miestnych zdrojov, zbavenú stavebných zbytkov a nečistôt. Pripravíme výsadbovú plochu za pomoci dobrovoľníkov, miestnych aktivistov a verejno-prospešných pracovníkov. Vysadíme zakúpenú zeleň. Brigádu spestríme sprievodným podujatím zameraným na propagácia projektu. Pravidelná údržba a starostlivosť: pravidelná zálievka kvetín a zelene, udržiavanie čistoty, odburiňovanie, rezy trvaliek, ochrana proti burinám, chorobám a škodcom bude vykonávaná za účasti školákov z miestnych vzdelávacích inštitúcií.

  Názov projektu: Štrkový zelený trávnik v komunitnej zóne Zungov pri Žitave

  Konečný užívateľ: Vráble v Európe
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Celkovým cieľom projektu je realizácia preventívnych opatrení pred povodňami a prívalovými dažďami a efektívne vsakovanie dažďových vôd.

  Špecifické ciele:

  • zrealizovať zelenú zatrávnenú štrkovú plochu pri vstupe do komunitnej zóny,
  • zlepšiť prístup návštevníkov do komunitnej zóny v nepriaznivom počasí,
  • vytvoriť parkovacie plochy pre návštevníkov komunitnej zóny.

  Predmet projektu:

  Projekt sa realizuje v komunitnej zóne Zungov, v katastrálnom území obce Slepčany. Ide o revitalizáciu okolia bezprostredne pri rieke Žitava, kde sa nachádza historické stavidlo, ktoré kedysi presmerovávalo tok rieky pre potreby Kapitulského mlyna, ktorý sa nachádzal asi o 500 m nižšie. Hlavným zámerom tejto viacetapovej revitalizácie je prepojenie histórie so súčasnosťou. V minulosti tu bolo veľmi významné vodné dielo. V súčasnosti nás sužujú klimatické zmeny a tak sme nevyužitý priestor protipovodňového valu premenili na biodiverzitný s výsadbou stromov a výsevom lúk. V budúcnosti plánujeme v spodnej časti areálu zrealizovať vodozádržné jazero, ktoré bude zberať návalové dažde zo Žitavskej ulice, ktorá je kolmicou k tomuto priestoru, čoho úmyslom bude zadržať vodu v priestore v suchých dňoch. Ďalším zámerom je, aby tento priestor slúžil miestnej komunite na športovo relaxačné účely (kúpanie, člnkovanie, spoločenské podujatia). Súčasťou revitalizácie je teda vybudovanie spevneného štrkového parkoviska, ktoré zabezpečí bezbariérový prístup do tejto komunitnej zóny. Realizáciu štrkového parkoviska sme rozdelili na etapy. Prvá etapa: príprava pôdy na území s rozlohou cca 250 m2 pozostávajúca s výkopových prác a zrovnania územia do požadovaného stavu. Druhá etapa: spevnenie plochy kamenivom s následným roztiahnutím do priestoru a zhutnením. Tretia etapa: zapracovanie ornice do kameniva. Štvrtá etapa: zatrávnenie a závlaha.

  Názov projektu: Laboratórna zostava na analýzu vína a biologicky rozložiteľné ochranné prostriedky

  Konečný užívateľ: H2G, s. r. o.
  Právna forma konečného užívateľa: spoločnosť s ručením obmedzeným
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina"
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Celkovým cieľom projektu je zefektívnenie a skvalitnenie doterajšej základnej analýzy muštu a vína vo výrobnom procese. Špecifické ciele:

  • znižovanie nákladov na laboratórne analýzy zabezpečované dodávateľským spôsobom,
  • minimalizácia časových strát a dopravných nákladov (výjazdy so vzorkami do externých laboratórií),
  • zvýšenie presnosti získaných údajov (pri využívaní rovnakého laboratórneho vybavenia),
  • znižovanie environmentálnej záťaže (používanie biologicky odbúrateľných ochranných pomôcok).

  Predmet projektu:

  Veľmi dôležitým faktorom ovplyvňujúcim presnosť analýzy je samotný odber vzoriek a ich uskladnenie. Komplexná analýza muštu, kvasiaceho vína, hroznového vína a ovocného vína je nevyhnutná pre zabezpečenie stability vín pre udržanie požadovanej kvality. Spoločnosť H2G, s.r.o. využíva na laboratórnu analýzu externé služby, ktoré nie sú až tak efektívne, pretože sa s nimi spája niekoľko rizík a dodatočných nákladov. Vzorky sa odvážajú do externých laboratórií, čo zvyšuje dopravné náklady, vzorka stráca na „čerstvosti“, laboratóriá majú svoje odchýlky. Preto sme sa rozhodli zakúpiť vlastnú laboratórnu zostavu, ktorá pozostáva z:

  • prístroja LDS-119650 IODOLISER na potenciometrické stanovenie voľnej a viazanej síry v mušte a víne ako aj v medziproduktoch výroby vína,
  • titračného prístroja na stanovenie kyselín a PH hodnoty v mušte a vo víne.

  Súčasťou projektu a aj environmentálny prvok, a to nákup biologicky rozložiteľných ochranných prostriedkov (nitrilových ochranných rukavíc RW RNIT VIS).

  Názov projektu: Materiálno technické vybavenie priestorov hasičskej zbrojnice obce Hájske

  Konečný užívateľ: Dobrovoľný hasičský zbor Hájske
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: VITIS

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Celkovým cieľom projektu je zlepšiť materiálno technologické a priestorové vybavenie pre členov dobrovoľného hasičského zboru. Špecifickými cieľmi sú:

  • Podpora činnosti DHZ obstaraním kalového čerpadla pre odčerpávanie vody z budov, objektov a priestorov, ktoré by boli zaplavené vodou pri povodniach a lokálnych záplavách v obci Hájske ako aj v iných obciach postihnutých záplavovou vodou.
  • Obnova a modernizácia vykurovacieho systému hasičskej zbrojnice, s ohľadom na zabezpečenie stálych teplotných podmienok v objekte.

  Predmet projektu:

  Projekt je rozdelený na dve časti: Prvá časť je zameraná na nákup plávajúceho čerpadla, ktoré bude slúžiť na pomoc občanom, ochranu života, zdravia a majetku. Obec Hájske sa nachádza v záplavovej oblasti a oblasti s vysokou spodnou vodou. V roku 2019 postihli obec Hájske záplavy značného rozsahu a na pomoc boli členovia DHZ Hájske nútení povolať iné združenia DHZ, keďže nedisponujú žiadnou technikou, ktorá by bola nápomocná pri boji s vodným živlom. Kúpou čerpadla by bolo DHZ Hájske schopné byť nápomocné nielen občanom obce Hájske, ale aj v prípade potreby okolitým obciam. Zaobstaranie tohto zariadenia, by DHZ:

  1. Umožnilo čerpanie čistej ako aj znečistenej vody s priechodnosťou čerpaných pevných častíc do 24 mm.
  2. Umožnilo čerpanie vody aj v prípadoch prerušenia dodávky elektrickej energie, nakoľko čerpadlo disponuje vlastným spaľovacím motorom.
  3. Používanie čerpadla s vysokým prietokom výrazne zníži čas čerpania vody a tým aj čas odstraňovania nežiaducich následkov povodní alebo lokálnych záplav.
  4. Umožnilo čerpanie vody z objektov právnických osôb a fyzických osôb aj v prípadoch technických porúch a havárií na rozvodoch vody vo vodovodnej sieti.
  5. Umožniť čerpanie vody z vodného zdroja aj v prípadoch dodávky vody na hasenie požiarov.

  Druhá časť projektu je zameraná rekonštrukciu vykurovania hasičskej zbrojnice. Vykurovanie nebolo od postavenia zbrojnice rekonštruované a preto sa nachádza v dezolátnom stave a taktiež je energeticky nehospodárne. V povedomí DHZ je ochrana životného prostredia. V aspekte projektu je to v zmysle vytvorenia úspory elektrickej energie pri vykurovaní hasičskej zbrojnice. Výmenou súčasného systému

  elektrického vykurovania by DHZ prispel k zníženiu ekologického zaťaženia nášho životného prostredia. Nakoľko v zbrojnici absentuje plynová prípojka, bola zvážená každá možnosť vykurovania hasičskej zbrojnice, ktorá by mala najmenší dopad na životné prostredie.

  Názov projektu: Modernizácia divadelnej techniky

  Konečný užívateľ: DOS Divallo Tesáre
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Hlavný cieľ projektu: modernizácia, zakúpenie a doplnenie divadelnej techniky, ktorá umožní profesionálnejšie naštudovanie a realizáciu divadelných predstavení. Špecifické ciele: kvalitné ozvučenie, vyššia úroveň, väčší umelecký zážitok, viac predstavení a podujatí pre deti.

  Predmet projektu:

  Naša obec Tesáre má za sebou bohatú históriu ochotníckeho divadla, dokonca môžeme hovoriť o viac generačných "hereckých rodinách", ktoré pod taktovkou osvietených učiteľov, kňazov dokázali šíriť kultúru slova, odovzdávať múdrosť ale sa i zabaviť na svojich chybách, slabostiach a prekáračkách. Náš súbor nadväzuje na túto bohatú históriu a aby bola zabezpečená kontinuita aj do budúcna, začali sme pracovať aj s deťmi a robiť i detské predstavenia. Predmetom projektu je realizácia divadelných predstavení, kde divadlo ponúka divákom inscenácie jednak na pobavenie, ale i poučenie. Cieľom je prostredníctvom rozprávkových príbehov inšpirovať, motivovať a vychovávať najmä detského diváka. Získané finančné prostriedky budú využité na zakúpenie ozvučovacej a osvetľovacej techniky, nakoľko práve pri predstaveniach vonku, v prírode, je nevyhnutné použiť dobré ozvučenie, aby divák rozumel a nebol rušený okolitým hlukom. Večerné letné predstavenia napr. na Podhradskom hrade, alebo v tovarníckom parku sa tešia veľkej obľube a kvalitné nasvietenie ešte viac umocní umelecký zážitok z predstavenia. S našimi predstaveniami chodíme vystupovať nielen v rámci nášho regiónu a okresu, ale v rámci projektu Noc divadiel sme zavítali aj do Zvolena.

  Názov projektu: Zriadenie exteriérového oddychového, krytého priestoru pre verejnosť

  Konečný užívateľ: KOVAR
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Modernizácia a doplnenie zázemia Občianskeho združenia KOVAR. Zabezpečenie komfortu pre všetkých návštevníkov ako aj užívateľov. Vytvorenie voľnočasového priestoru pre mladé rodiny s deťmi.

  Predmet projektu:

  Občianske združenie KOVAR je mladou organizáciou, ktorá sa zaoberá duchovnou výchovou a ďalšími aktivitami podporujúcimi vývoj mladého človeka, výchovno-vzdelávacími aktivitami a vytvára priestor pre talentovaných a nadaných ľudí, ktorí rozvíjajú výtvarnú, hudobnú a literárnu činnosť v Kovarciach a na území miestnej akčnej skupiny. Združenie pravidelne organizuje semináre, prednášky, besedy a zaujímavé vystúpenia. Týmto projektom chce ponúknuť svojej komunite adekvátne exteriérové zabezpečenie priestorov za účelom skvalitnenia vyššie spomínaných náučných akcií. Aktivity projektu spočívajú vo výstavbe dreveného prístrešku - altánku. Altánok bude slúžiť ako zázemie pre akcie združenia organizované v exteriéri a bude chrániť užívateľov pred horšími poveternostnými vplyvmi. Zároveň bude altánok využívaný aj ako oddychový priestor pre rodiny s deťmi, keďže neďaleko je vybudované detské ihrisko. Technické parametre dreveného prístrešku: rozmery 4,15 x 6,0 m (24,9 m2) s výškou v najvyššom bode 4,2 m.

  Názov projektu: Nákup klimatizačných jednotiek

  Konečný užívateľ: Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA n. o.
  Právna forma konečného užívateľa: nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
  Zaradenie do územia MAS: "Mikroregión Hurbanovo"
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Hlavným cieľom je skvalitnenie pobytu klientov zariadenia pre seniorov a špecializovaného zariadenia Centra sociálnych služieb – MARGARÉTA n. o. a s tým súvisiace skvalitnenie poskytovania sociálnej služby. Centrum sociálnych služieb – MARGARÉTA n. o. poskytuje všeobecne prospešné služby v rôznych oblastiach. Tento projekt tiež napomáha k skvalitneniu a zlepšeniu životnej úrovne klientov v sociálnom zariadení.

  Predmet projektu:

  Predmetom projektu je nákup a montáž troch kusov nástenných klimatizačných jednotiek (7 KW) pre prvé a druhé nadzemné podlažie budovy zariadenia Centra sociálnych služieb – MARGARÉTA n. o. so sídlom v obci Bajč. Jedná sa o komfortnú klimatizačnú jednotku vyššej strednej triedy s plazmovým systémom filtrovania vzduchu a prevádzkovými funkciami vyššej triedy. Má vysokú energetickú účinnosť, ionizátor, 3D-Airflow, pokročilý systém filtrovania vzduchu s mnohými komfortnými funkciami a špičkovým dizajnom čím tvoria harmonickú jednotku.

  Názov projektu: NÁUČNÝM CHODNÍČKOM ZA POZNANÍM MIESTNEJ KRAJINY A JEJ KULTÚRNYCH, HISTORICKÝCH  I  PRÍRODNÝCH ZAUJÍMAVOSTÍ - Potulky Mikroregiónom Termál - časť Trávnica

  Konečný užívateľ: Obec Trávnica
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Združenia Termál
  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN NSK č. 3/2016 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Celkový cieľ: Získať prejazdnosť trasy bývalej poľnej cesty výrubom a následným vyčistením rýchlorastúcich drevín a vytvoriť bezpečné napojenie na cyklotrasu miestneho a regionálneho významu. Špecifický cieľ: Budovanie prvkov na zvyšovanie bezpečnosti cyklistickej a pešej dopravy.

  Predmet projektu:

  Odstránením rýchlorastúcich drevín v šírke bývalej poľnej cesty, ktorá spája Trávnicu a Podhájsku obce získajú prejazdný stav, ktorý umožní uvedenú cestu využívať ako cyklotrasu miestneho a regionálneho významu. Obce sú súčasťou Mikroregiónu Termál, tiež Miestnej akčnej skupiny Termál. V rámci bezpečnosti premávky na existujúcich cestách s uplatňovaním podpory rozvoja cestovného ruchu takto realizovaná cyklotrasa, prípadne turistická trasa pre chodcov, odľahčí hustú dopravu, zvýši jej bezpečnosť a tiež možnosti aktívneho relaxu v prostredí otvorenej krajiny. Tieň poskytujúca agátová aleja lemujúca poľnú cestu z oboch strán bude zachovaná. Pri realizácii projektu budú využívané miestne zdroje, do pomocných prác budú zapojené občianske združenia pôsobiace v obci ale i dobrovoľníci. Realizáciou tohto projektu bude vytvorený dôstojný priestor pre aktívny oddych občanov, ako i pre návštevníkov a turistov, hlavne v letných mesiacoch kedy narastajúci rozmach turizmu vytvára tlak na obec a región vytvárať čo najvhodnejšie podmienky nielen pre vlastných občanov ale aj pre turistickú klientelu. Napomôže sa tak ďalšiemu rozvoju vidieckeho cestovného ruchu v teritóriu pôsobnosti miestnej akčnej skupiny.

  Názov projektu: Zacvičme si v prírode

  Konečný užívateľ: Obec Tekovské Lužany
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Dolnohronské rozvojové partnerstvo
  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN NSK č. 3/2016 úplné znenie)

  Ciele projektu:

  Cieľom projektu je vybudovanie nenáročnej posilňovne umiestnenej na verejne prístupnom mieste. Špecifickými cieľmi projektu je poskytnúť všetkým obyvateľom nad 14 rokov miesto na aktívne trávenie voľného času, možnosť fyzickými aktivitami na čerstvom vzduchu zlepšovať svoju fyzickú kondíciu, viesť obyvateľov k zdravému spôsobu života. Prispejeme tým k zlepšeniu kvality a rozšírenie základných služieb poskytovaných obcou pre svojich obyvateľov a vytvoríme aj pre návštevníkov obce verejné priestranstvo inovatívnym spôsobom.


  Predmet projektu:

  Predmetom projektu je úprava nevyužívanej lokality v širšom centre obce. Po jej vyčistení a terénnych úpravách bude vybudované štrkopieskové lôžko ohraničené betónovými obrubníkmi. Street Workoutová kovová konštrukcia bude zapustená do betónových základov. Podložie bude po zhutnení opatrené gumovou dopadovou podlahou hrúbky 5 cm. V bezprostrednej blízkosti bude osadená parková lavička, odpadový kôš a informačná tabula popisujúca spôsob používania street workoutovej súpravy. Z dotácie plánujeme hradiť náklady na dodanie a montáž konštrukcie street workoutovej súpravy, z vlastných zdrojov budeme hradiť betónový podklad, betónové obrubníky, informačnú tabulu, lavice a smetný kôš.

 • Názov projektu: Revitalizácia výcvikového areálu

  Konečný užívateľ: ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA ZVÄZU ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE ČAKAJOVCE
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: OZ RADOŠINKA
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 9/2020)

  Ciele projektu:
  Zatraktívnenie priestorov Kynologického klubu Čakajovce, ktorý je umiestnený v samostatnej časti obce v smere od Nitry s priľahlým futbalovým štadiónom a detským ihriskom. Špecifickým cieľom projektu je výsadba aleje / stromoradia javora mliečneho a vybudovanie nového oplotenia so vstupnou bránou, čím sa zvýši atraktivita danej lokality, bezpečnosť areálu kynologického klubu, ako aj samotných návštevníkov a členov.

  Predmet projektu:
  Realizáciou projektu bude odstránená časť plotu od hlavnej cesty spolu so zastaranou bránou. Dôjde k výmene starého pletiva za zvárané plotové panely, osadenie novej brány a bránky, čim sa dovŕši obnova danej oblasti (nové oplotenie na futbalovom ihrisku, nové parkovisko pri futbalovom ihrisku určené pre detské ihrisko, kynologický klub a samotné futbalové ihrisko) a zároveň sa zvýši atraktivita danej lokality, vrátane zlepšenia bezpečnosti areálu kynologického klubu, ako aj samotných návštevníkov a členov. Popri obnovenom oplotení bude vysadené stromoradie javora mliečneho, vďaka čomu získa vstup do obce od Nitry jedinečnú a originálnu alej.

  Názov projektu: Chotárland

  Konečný užívateľ: Chotáre Žitavy
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Regionálne združenie Dolná Nitra o.z.
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 9/2020)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je zlepšiť podmienky života v obci a vytvárať podmienky pre krajší život. Nepriamym dopadom je aj podpora komunity a spájanie všetkých vekových kategórií prostredníctvom spoločných aktivít. Špecifickým cieľom projektu je skvalitnenie života obyvateľov obce a revitalizácia nevyužívanej plochy v obci vytvorením oddychovej zóny.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je obstaranie, nákup, dodávka a montáž detského ihriska, lavičiek, mobiliáru a výsadba živého plotu, ktorý zabezpečí bezpečnosť detí. Nakoľko sa plocha nachádza v blízkosti cesty, je potrebné vytvoriť bezpečné prostredie hlavne pre deti. Ide síce o nie veľmi frekventovanú cestu smerom na vinice, napriek tomu sme sa rozhodli oddeliť cestu od oddychovej časti živým plotom, ktorý bude plniť funkciu prirodzenej estetickej bariéry. Znaky inovácie vidíme v samotnej forme detského ihriska – nejde len o ihriskovú zostavu bežného typu, ale zároveň o dekoračný prvok slúžiaci na rozvoj pohybových, ale i duševných zručností, čím plní viaceré funkcie.

  Názov projektu: Rekonštrukcia tradičného oplotenia rodného domu Sacherovcov v Želiezovciach

  Konečný užívateľ: Základná organizácia CSEMADOK Želiezovce
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Dolnohronské rozvojové partnerstvo
  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN NSK č. 10/2020)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bola rekonštrukcia časti bývalého tradičného oplotenia okolo Sacherovho domu v Želiezovciach. Dom, ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti kaštieľa Esterházyovcov, bol ústredným objektom panstva. Ide o rodný dom Eduarda Sachera, presláveného majiteľa Hotela Sacher vo Viedni. Je jedným z najstarších budov mesta s významnou kultúrno-historickou hodnotou. V povojnovom období celý areál extrémne chátral, časť domu ako aj pôvodné oplotenie bola zbúraná. V 90-tych rokoch sa Sacherov dom stal majetkom ZO CSEMADOK-u.

  Predmet projektu:
  Pomocou tohto projektu bola obnovená časť tradičného oplotenia okolo domu a zadná brána. Výsledkom je estetický, dobový vzhľad budovy, ktorá slúži na turistické, spoločenské a kultúrne podujatia pre obyvateľov mesta a celého regiónu. Celý areál je frekventovaným miestom v meste, slúži aj na oddychové a športové aktivity. Staré poškodené železné oplotenie bolo odstránené a vymenené za tradičné murované s drevenou výplňou. Tiež sa uskutočnila výmena nefunkčnej brány za novú, drevenú. Realizácia projektu prispela k zlepšeniu vzhľadu objektu a k zvýšeniu dôstojnosti areálu kultúrno-historickej zóny mesta, nakoľko Sacherov dom je dominantnou budovou parku. Oplotenie pri cyklistickej trase zaručuje dostatočnú ochranu areálu a v budúcnosti poskytuje ďalšie možnosti využitia.

  Názov projektu: Sadenie stromov v Parku kultúry, športu a voľného času v Martovciach

  Konečný užívateľ: Marthos občianske združenie
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: „Mikroregión Hurbanovo“
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 9/2020)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo zlepšovanie životného prostredia výsadbou drevín (stromov, kríkov) v novovybudovanom parku kultúry, športu a voľného času v obci Martovce. Vhodný výber drevín pre výsadbu tradičných a pôvodných stromov. Projekt prispel k zvýšeniu atraktivity územia ako turisticky zaujímavého miesta pre návštevníkov.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bola výsadba 40 ks stromov, 100 ks kríkov a 120 ks vtačieho zobu. Stromy v lete chránia naše obce a mestá pred prehrievaním, zlepšujú kvalitu ovzdušia, zmierňujú následky prívalových dažďov a poskytujú útočisko pre živočíchy a hmyz. Aj zábavné parky so stromami a kríkmi sú krajšie a jednoducho sa v nich cítime príjemnejšie. Zeleň je nenahraditeľnou súčasťou obecného organizmu. Skrýva v sebe množstvo estetických hodnôt. Stromy, kry, kvety a trávnaté plochy sprevádzali človeka po celý čas jeho vývoja. Preto jeho životné prostredie si bez zelene nevieme predstaviť. Pestrofarebné stromy a kry s rôzne sfarbenými listami, kvetmi osviežujú životné prostredie.

  Názov projektu: Prinavrátiť mestskému parku podobu, ktorú mu dali naši predkovia

  Konečný užívateľ: Srdcom za Šahy
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ  -Hont
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 9/2020)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je zachovanie kultúrneho dedičstva a revitalizácia mestského parku – vytvorenie jednej komplexnej zelenej oázy blízko centra mesta v parku, ktorý bol niekdajšou ozdobou a pýchou mesta Šahy.

  Predmet projektu:
  Bola regulovaná výsadba novej zelene, revitalizácia pôvodnej zelene, zlepšenie podmienok pre hniezdenie a rozmnožovanie živočíchov v parku, skvalitňovanie podmienok pre možnosť trávenia voľného času v prírode, budovanie povedomia miestnej mládeže o nevyhnutnosti ochrany fauny a flóry.

  Projekt primárne sleduje postupnú záchranu storočného parku pre ďalšie generácie a to aj výsadbou nových druhov okrasných drevín, sejbou lúčnych trávových semien. Výsadbou novej zelene a revitalizáciou pôvodnej zelene sa zlepšili hniezdne možnosti spevavcov ako aj podmienky pre život malých stavovcov ako sú veverice a ježe. Zakúpili sa búdky pre vtáctvo, netopiere, veveričky, kŕmidlá a rôzne voliéry. Obnovený park slúži všetkým obyvateľom mesta – od najmenších až po staršiu generáciu,  ako aj  jeho návštevníkom.

  Názov projektu: Medonosné trvalkové záhony

  Konečný užívateľ: Krajšie Slepčany, o. z.
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 9/2020)

  Ciele projektu:
  Celkovým cieľom projektu bola revitalizácia oddychovej zóny ZUNGOV pri Žitave čiastkovými enviromentálnymi aktivitami. Špecifickým cieľom projektu bolo vysadiť medonosné trvalkové záhony, ktoré budú esteticky dotvárať celkový vizuál územia a tým zároveň podporiť produkciu miestnych včelárov.

  Predmet projektu:
  Aktivity projektu boli cieleným pokračovaním komplexnej revitalizácie komunitnej zóny ZUNGOV v katastrálnom území obce Slepčany. Išlo o revitalizáciu okolia bezprostredne pri rieke Žitava, kde sa nachádza historické stavidlo, ktoré kedysi presmerovávalo tok rieky pre potreby Kapitulského mlyna, ktorý sa nachádzal o 500 metrov nižšie. V rámci projektu boli vysadené trvalkové záhony, ktoré boli umiestnené na okraji protipovodňového valu ako vstupná brána do zrevitalizovaného  územia ZUNGOV. Pred výsadbou bolo nutné priestor upraviť ťažkými mechanizmami  a vytvoriť prístupové cesty z dvoch strán. Následne bolo potrebné zbaviť pôdu burín a zúrodniť zmesou vhodného substrátu. V poslednej fáze bola vykonaná samotná výsadba trvaliek. Priestor medzi trvalkami bol vyplnený kamenivom jemnej frakcie

  Názov projektu: Spolu v pohybe

  Konečný užívateľ: SRRZ-RZ pri základnej škole Tesáre
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 9/2020)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je vytvoriť príjemné prostredie, ktoré bude slúžiť predovšetkým na aktívny oddych, relax a príjemné stretnutia mladých rodín, detí prípade starších obyvateľov obce. Zabudovaním outdoorových pomôcok a exteriérového ihriska bude umožnené rodičom spolu s deťmi tráviť aktívne voľný čas. Pomocou stimulujúcich zariadení budú podnecovať a rozvíjať svoj pohyb zábavnou a priateľskou formou. V rannom veku si deti vytvoria návyky a správny postoj k vlastnému zdraviu.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je najmä prosociálne správanie v zmysle aktivít podnecujúcich vzájomné spolunažívanie detí a ich rodičov. Vytvorila sa zóna na športovanie a aktívne trávenie voľného času. Uvedené parametre sa dosiahli rozšírením už existujúceho exteriérového ihriska a pridaním outdoorových pomôcok. Nové exteriérové cvičebné prvky – lezecká stena, rebrík, outdoorové cvičebné pomôcky – jazdecký trenažér, posilňovací stroj na hrudník a ramená boli osadené do vykopaných otvorov pomocou betónových platní.

  Názov projektu: Náhradná výsadba stromov v areály Základnej školy

  Konečný užívateľ: Občianske združenie Život pod Tópartom, o.z.
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: VITIS
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 9/2020)

  Ciele projektu:
  Ochrana prírodných hodnôt a environmentálny rozvoj územia, zlepšenie kvality zelene a celkového vzhľadu obcí.

  Predmet projektu:
  Hlavnou aktivitou projektu bola náhradná výsadba stromov v areáli Základnej školy v Hornej Kráľovej. Obec ako zriaďovateľ školy musel vypíliť staré poškodené lipy v školskom areáli. Zámerom bolo nahradiť pôvodné dreviny rovnakým druhom a to: Lipou malolistou „Rancho“. V rámci projektu bolo vysadených 15 kusov stromov. Okrem nákupu stromov a ich výsadby bolo predmetom rozpočtu aj zakúpenie kolov na ukotvenie drevín, podkolov, úväzov a záhradníckeho substrátu. Výsadbu zrealizovala odborná firma.

  Názov projektu: Aktívne pre krajšiu dedinu

  Konečný užívateľ: Združenie maďarských rodičov na Slovensku – Základná škola s Materskou školou
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina CEDRON - NITRAVA
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 9/2020)

  Ciele projektu:
  Občianske združenie chce v zmysle svojich stanov pomáhať pri výchove detí mimo vyučovania a viesť ich k ochrane zdravia a životného prostredia v spolupráci so samosprávou obce. Špecifické ciele projektu:

  • rozšíriť a upevniť vedomosti detí v oblasti zachovania prírodného dedičstva,
  • rozvíjať vzťah medzi človekom a prostredím, v ktorom žije,
  • viesť najmladšiu generáciu k pochopeniu základných prírodných zákonností, ekologických noriem a dopad na ich budúcnosť,
  • posilniť pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu, k vnímaniu hodnôt prostredia, v ktorom žijú,
  • rozvíjať schopnosť pracovať v skupinkách, deliť si úlohy a niesť zodpovednosť,
  • mimoškolskými aktivitami prispieť k rozvoju komunitného života v dedine,
  • vyvinúť pocit zodpovednosti za vykonanú prácu ako aj pocit radosti aktívneho činu.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je zhotovenie environmentálnej tabule na základe námetu žiakov, ktorá je umiestnená pri ihrisku, kde sa pohybuje najviac detí. Žiaci boli aktívne zapojení do zhotovenia informačnej tabule prostredníctvom ich námetov a nápadov. Vyberali také predmety, ktoré najviac poškodzujú životné prostredia a v dedine sú vytvorené podmienky separovaného zberu týchto predmetov. Vzhľadom na vtedajšiu nepriaznivú pandemickú situáciu uskutočňovali v menších skupinkách (rodiny, spolužiaci) výsadbu kríkov a stromov na verejných priestranstvách v obci. Išlo o skrášľovanie a výsadbu zelene na takých miestach, kde sa pohybuje najviac detí. Každá skupina sa starala a chránila vysadené kríky a stromčeky, ktoré im boli pridelené. Na konci projektu sa vyhodnocovala najlepšie sa starajúca skupina o vysadenú zeleň. V záujme upevňovania komunitného života boli najlepší aktivisti odmenení vedením obce pre ich KRAJŠIU DEDINU.

  Názov projektu: Podpora činnosti cirkevného zboru – obnova kuchyne cirkevného domu

  Konečný užívateľ: Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku – Cirkevný zbor DIAKOVCE - Szlovákiai Református Keresztyén Egyház – Deáki Egyházközség Právna forma konečného užívateľa: cirkevný zbor
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport
  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 9/2020)

  Ciele projektu:
  Zámerom projektu je podporiť činnosť cirkevného zboru prostredníctvom modernizácie technickej vybavenosti objektu slúžiaceho k všestrannej činnosti cirkevného zboru. Obnovou a modernizáciou cirkevného domu, ktorej súčasťou je vytvorenie novej kuchyne sa vo výraznej miere podporí činnosť cirkevného zboru, ktorý bude schopný lepšie vykonávať aktivity počas celého roka: vykonávanie bohoslužieb počas zimy, biblické hodiny, konfirmačná príprava konfirmandov, canonica visitatio, letný detský tábor, adventné aktivity pre detí, cirkevný deň pre rodiny, premietanie kresťanských filmov pre členov cirkevného zboru, hostiny lásky pre návštevníkov tradičných podujatí nášho zboru. Vďaka realizácie projektu sa činnosť cirkevného zboru bude realizovať na vyššej kvalitatívnej úrovni v obnovených a moderných priestoroch.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je obnova kuchyne nachádzajúcej sa v cirkevnom dome a to zaobstaraním novej, modernej kuchynskej linky. Zaobstaranie kuchynskej linky na mieru je súčasťou kompletnej rekonštrukcie kuchyne. Nová kuchyňa priestorovo vznikla odstránením priečnych stien medzi starou kuchyňou a sociálnou miestnosťou. Umývadlo a WC boli v tejto miestnosti zrušené (nové sociálne miestnosti boli vytvorené v bývalej komore), čím vznikla nová miestnosť, čím sa vytvorili priestory pre kuchyňu. Rohová kuchynská linka, ktorá vyhovuje požiadavkám doby bude zriadená na západnej a východnej strane miestnosti. Kuchynská linka bude spĺňať požiadavky na moderný dizajn, ako aj na kvalitné materiály, z ktorých bude  vyrobená. Zaobstaranie linky zahŕňa dodanie horných a spodných skriniek, pracovnej dosky, zásteny doplnkov: úchytiek, pántov s tlmením dovierania, zásuviek s dobrzdov, ukončovacích líšt. kuchyňa je navrhnutá tak, aby bola v maximálnej miere využiteľná a použiteľná aj počas väčších podujatí, kde je prítomných denne 80 - 100 ľudí vrátane detí a dospelých.