Streda, 23. September 2020, 10:54:01
logo unsk
 • Úvod
 • Info servis
 • Príklady dobrej praxe

Príklady dobrej praxe

 • Názov projektu: Detské ihrisko

  Konečný užívateľ: Obec Alekšince
  Realizácia projektu: december 2009 – december 2009
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Alekšince
  (Miestna akčná skupina OZ Mikroregión Radošinka)

  Nástroj: LEADER NSK 1 (VZN č. 3/2009)

  Ciele projektu:
  Celkový cieľ projektu:
  Zámerom predkladaného projektu je prostredníctvom detského ihriska zabezpečiť celoročné využívanie ihriska pre čo najširšiu verejnosť obce. Rozšíriť infraštruktúru voľného času a tak vytvoriť v obci podmienky nielen pre zábavu ale aj zmysluplné využitie voľného času. Projekt zahŕňa ciele zakotvené v Integrovanej stratégii rozvoja územia OZ Mikroregión RADOŠINKA.
  Špecifický cieľ projektu:
  Vybudovaním nového detského ihriska sa vytvára predpoklad na to, aby naše deti a mládež žili zdravšie, pestovali šport a naučili sa efektívne využívať voľný čas.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je vybudovanie nového detského ihriska, ktoré bude slúžiť pre potreby občanov a okolitých obcí. Činnosti na dosiahnutie cieľov projektu: zvislé a kompletné konštrukcie, osadenie a umiestnenie detského ihriska a doplnkov.

  Názov projektu: Rekonštrukcia a modernizácia prenosného javiska v obci Vieska nad Žitavou

  Konečný užívateľ: Obec Vieska nad Žitavou
  Realizácia projektu: november 2009 - december 2009
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Vieska nad Žitavou
  (Miestna akčná skupina Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu Požitavie - Širočina)

  Nástroj: LEADER NSK 1 (VZN č. 3/2009)

  Ciele projektu:
  Celkový cieľ projektu:
  Používaním prenosného javiska sa podporí možnosť riešenia rôznych kultúrnych a spoločenských podujatí obce Vieska nad Žitavou, ako aj všetkých obcí mikroregiónu Požitavie – Širočina. Podporí sa možnosť realizácie rôznych neziskových organizácií, ktoré v obciach pôsobia, podporí sa stretávanie obyvateľov na kultúrnych podujatiach. Touto aktivitou sa prispeje k naplneniu celkového strategického cieľa ISRÚ: Do roku 2015 zvýšiť štandard života obyvateľov a zatraktívniť územie mikroregiónu Požitavie – Širočina. Rovnako sa prispeje k naplneniu špecifického cieľa: Zlepšiť podmienky pre kultúrno-spoločenské a športové vyžitie občanov.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je spoločné prenosné javisko slúžiace pre obec Vieska nad Žitavou, ako aj obce mikroregiónu Požitavie – Širočina v rámci realizácie spoločných kultúrnych podujatí. Aktivity: komplexná rekonštrukcia a modernizácia prenosného javiska, vrátane prenosnej konštrukcie, výplne javiska, riešenie krytej časti javiska, vytvorenie prenosných lavičiek.

  Názov projektu: Zelená oáza 

  Konečný užívateľ: Občianske združenie TRNKY pri ZŠ a MŠ v Trnovci nad Váhom
  Realizácia projektu: november 2009 - december 2009
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Trnovec nad Váhom
  („Miestna akčná skupina“ Občianske združenie Via Romanum)

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009)

  Ciele projektu:
  Celkový cieľ projektu:
  Cieľom projektu je umiestniť altánok pre deti zo ZŠ a MŠ v areáli základnej a materskej školy v Trnovci nad Váhom, ktorý je aj verejne prístupným miestom pre všetkých občanov obce.
  Špecifický cieľ projektu:
  V Základnej škole je 20 detí, ktoré navštevujú dve špeciálne triedy (tzv. integrované deti) so špeciálnym vzdelávacím programom. Tieto deti potrebujú iný systém výučby ako ostatné deti, preto je zmena vyučovacieho priestoru z klasických učební v interiéri školy na vonkajší altánok vhodným nástrojom ako týmto deťom (nielen im ale i verejnosti) spríjemniť a oživiť náročný vyučovací proces. Okrem tohto cieľa sa Občianske združenie TRNKY zaujíma aj o využitie verejných priestranstiev v areáli ZŠ a MŠ na športovo-pohybové aktivity občanov obce prostredníctvom zaujímavej pohybovej hry – florbal.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je obstaranie dvoch zákaziek (externými dodávateľmi) na umiestnenie altánku a na využívanie hry florbal v areáli ZŠ a MŠ v obci Trnovec nad Váhom, pričom na priestory v ktorom sa uvedené predmety obstarania budú nachádzať má Občianske združenie TRNKY uzavretú nájomnú zmluvu s obcou. Pre postavenie altánku má občianske združenie vydané aj potrebné oznámenie o drobnej stavbe.
  Všetky uvedené aktivity sú nevyhnutnou súčasťou projektovej prípravy. Samotná realizácia projektu pozostáva z umiestnenia altánku a z možnosti využívania florbalu pre verejnosť. Okrem realizačného riadenia bude potrebné vykonať aj finančné a monitorovacie náležitosti, ktoré zabezpečí občianske združenie.

  Názov projektu: TRÍBEČSKÉ informačné tabule

  Konečný užívateľ: Obec Žitavany
  Realizácia projektu: november 2009 - december 2009
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Žitavany, Skýcov, Žikava, Lovce
  („Miestna akčná skupina“ Mikroregión Tríbečsko)

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009)

  Ciele projektu:
  Celkový cieľ projektu:
  Potreba realizácie tohto projektu priamo reflektuje na súčasný stav nízkej informovanosti a ucelenej prezentácie územia na adekvátnej úrovni. Audit zdrojov a SWOT analýza, ktorá je súčasťou stratégie Mikroregiónu TRIBEČSKO deklaruje potrebu zviditeľniť územie a aktuálne informovať občanov a návštevníkov mikroregiónu vyhotovením informačných panelov pre obce mikroregiónu. Realizácia tejto aktivity vyplýva z prieskumu zdrojov cestovného ruchu, ktorá je súčasťou stratégie Mikroregiónu Tribečsko.
  Špecifický cieľ projektu:
  Špecifickým cieľom je prostredníctvom vhodných informačných panelov inštalovaných do  prirodzených centier obcí, zvýšiť informovanosť o mikroregióne, jeho danostiach a dosiahnúť tak požadovanú úroveň prezentácie a propagácie mikroregiónu. Miesto pre inštaláciu informačného panela bude v budúcnosti slúžiť ako informačno – náučný bod v obci. Pre účely mikroregiónu to bude bod na náučnom chodníku Mikroregiónu TRÍBEČSKO. Priestranstvo okolo nainštalovaného informačného panelu bude terénne upravené a esteticky zveľadené.

  Predmet projektu:
  Návrhové práce - fotodokumentácia, vytipovanie a zameranie miesta pre inštaláciu panela, výtvarný návrh panela, vypracovanie výkresovej dokumentácie panela, kompozičná štúdia na inštaláciu panela.
  Rozdelenie prác:
  a) časový harmonogram, rozpočet na materiál a práce, grafické návrhy plochy panela, výber foto materiálu, textová časť, výroba grafických častí, scan predlôh,
  b) práce na technickom riešení konštrukcie panela, montáž prvkov panela,
  c) inštalácia informačného panela, terénne úpravy jeho okolia.

 • Názov projektu: Prestrešenie skladu rekreačných a rybárskych potrieb pri rybníku

  Konečný užívateľ: Rybársky spolok v Poľnom Kesove
  Realizácia projektu: november 2010 – december 2010
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Poľný Kesov
  („Miestna akčná skupina“ Mikroregión okolo Cedronu)

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009)

  Ciele projektu:
  Celkovým cieľom projektu je zlepšenie podmienok pre rekreáciu, oddych a oživenie športového rybárstva v obci Poľný Kesov.
  Špecifickými cieľmi projektu sú:
  -  opraviť nevyužívané objekty v areáli,
  -  skrášliť okolie rybníka,
  -  prilákať nových záujemcov o športové rybárstvo,
  -  zvýšiť kvalitu rekreačných služieb.

  Predmet projektu:
  Predmetom predkladaného projektu je rekonštrukcia objektu, ktorý slúži pre rybárov a rekreantov rybníka v Poľnom Kesove. Objekt pozostáva z dvoch unimobuniek, ktoré sú v havarijnom stave. Vyžaduje sa predovšetkým nové prestrešenie tohto objektu, ktorého havarijný stav neumožňoval ďalšie používanie. Objekt slúži na uloženie a zapožičiavanie rybárskeho náčinia, ako aj zariadenie pre „nočných“ rybárov. V okolí budú vytvorené podmienky pre rôzne voľnočasové aktivity v prírode a pri rybníku.

  Názov projektu: Rekonštrukcia kruhovej jazdiarne – vytvorenie podmienok na pedagogicko-psychologické jazdenie pre deti s duševnou poruchou a mentálnym handicapom

  Konečný užívateľ: Občianske združenie Equifarm Ranč
  Realizácia projektu: august 2010 – december 2010
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Veľká Dolina
  („Miestna akčná skupina“ Mikroregión okolo Cedronu)

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009)

  Ciele projektu:
  Cieľom je vytvorenie podmienok pre pedagogicko-psychologické jazdenie, ktoré napomáha k pozitívnym zmenám v správaní sa detí, s príznakmi duševných porúch a mentálneho handicapu, psychologickými prostriedkami. Kôň ponúka široké spektrum liečebných možností. Najvýraznejšie je ovplyvnenie psychiky dieťaťa, zlepšenie sebavedomia, odbúranie strachu, tlmenie agresivity, vytváranie pocitu zodpovednosti a užitočnosti. zároveň sa u detí podporuje kreativita, intelektové funkcie, rozvoj samostatnosti a kolektívnosti. Najdôležitejšia je skutočnosť, že všetko sa deje prirodzenou cestou – stretávaním sa so živými tvormi a tie sú pre deti kamarátmi, na ktoré sa vždy tešia. Deťom je poskytované aj občerstvenie priamo na farme – sú to BIO produkty z farmy spojené s ukážkami, ako si tieto produkty dopestovať, spracovať a zužitkovať.

  Predmet projektu:
  Ide o rekonštrukciu kruhovej jazdiarne – zastrešenie jazdiarne, úprava povrchu jazdiarne (podkladový materiál), ošetrenie drevenej konštrukcie, zavetrenie prístreška zo severnej strany.
  K dosiahnutiu cieľa je nevyhnutné vytvoriť bezpečné a plne funkčné prostredie pre deti s uvedenými zdravotnými ťažkosťami. Zabezpečením dojacieho aparátu – plne funkčnej elektrickej dojičky, poskytneme týmto deťom vysoko hodnotnú potravinovú zložku, ktorou je kozie mlieko. Mlieko patrí na ranči medzi obľúbené produkty a deti ho majú radi.

  Názov projektu: Výstavba altánku a jeho okolia v obci Šurianky

  Konečný užívateľ: Obec Šurianky
  Realizácia projektu: máj 2010 – august 2010
  Miesto realizácie projektu: Katastrálne územie Šurianky
  (Miestna akčná skupina OZ Mikroregión RADOŠINKA)

  Nástroj: LEADER NSK 1 (VZN č. 3/2009)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je výstavba altánku a jeho okolia, zlepšenie kvalitatívnych vlastností a zároveň aj vizuálnej stránky objektu. Ďalej cieľom je skvalitniť úroveň infraštruktúry pre obyvateľov obce. Cieľ projektu priamo nadväzuje na ciele programu a opatrenia, ktorým je zlepšenie základných služieb a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach. Realizáciou projektu sa majú odstrániť nedostatky, ktoré obmedzujú dosahovať požadovanú úroveň v oblasti poskytovania služieb pre obyvateľov.
  Ciele projektu plánujeme naplniť prostredníctvom výstavby altánku a jeho okolia, čím dosiahneme lepšie podmienky pre poskytovanie kvalitnejších služieb pre verejnosť.

  Predmet projektu:
  V dokumentácii sa člení stavba „Výstavba altánku a jeho okolia v obci Šurianky“ na stavebné objekty SO-01 Záhradná chatka a SO-02 Altánok. Všetky riešené stavebné objekty sa nachádzajú v obecnom parku v obci Šurianky, na par. č. 14/1, ktorá je prístupná a nie je oplotená. Terén v okolí stavby je rovinatý, mierne sa zvažuje smerom na východ. Územie stavby sa nenachádza v chránenom pásme. Počas realizácie prestavby nedôjde k výrubu stromov ani k porušeniu koreňových systémov porastov.
  SO 01 Záhradná chatka: Výstavba drevenej chatky
  Pôdorysné rozmery chatky sú 2,5 m x 3,5 m. Osadenie je riešené na železobetónovej základovej doske, ktorá je uložená na základových pásoch situovaných po obvode železobetónovej dosky. Hĺbka založenia je 900 mm pod terénom. Chatka je zmontovaná zo smrekových dosák hrúbky 28 mm, zastrešenie je riešené sedlovou strechou a šindľovou krytinou. Zastavaná plocha bude 8,64 m².
  SO 02 Altánok: Výstavba dreveného montovaného altánku uholníkového pôdorysu, priemeru 4,5 m. Osadenie je riešené na železobetónovej doske, ktorá je uložená na základových pásoch situovaných po obvode železobetónovej dosky. Hĺbka založenia je 900 mm pod terénom. Altánok je zmontovaný zo smrekových dosák hrúbky 28 mm, zastrešenie je riešené stanovou strechou a šindľovou krytinou. Zastavaná plocha predstavuje 15,7 m².

 • Názov projektu: Rekonštrukcia poľovníckej chaty v obci Malý Cetín

  Konečný užívateľ: Malý Cetín
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Regionálne združenie Dolná Nitra

  Nástroj: LEADER NSK 1 (VZN č. 3/2009)

  Ciele projektu:
  Celkový cieľ projektu „Rekonštrukcia poľovníckej chaty v obci Malý Cetín“ je plne v súlade s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Regionálneho združenia Dolná Nitra, pretože jej dobudovaním sa vytvorí v obci priestor pre realizáciu aktivít obce ale aj širokej verejnosti ako napr. usporiadanie spoločenských či kultúrnych podujatí, posedení, činnosť spolkov. Projektom sa umožní vytvoriť pre obyvateľov obce a regiónu aktraktívne prostredie pre život a pre zmysluplné využívanie voľného času.
  Ciele projektu korešpondujú so špecifickým cieľom 1.1. Rozšíriť infraštruktúru voľného času, ale aj so špecifickým cieľom 1.2. Zlepšiť a skvalitniť stav verejnej infraštruktúry. Samotné využitie poľovníckej chaty širokými skupinami užívateľov podporia aj napĺňanie cieľa 2.1. Rozvíjať a podporovať vzájomnú spoluprácu a partnerstvo.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je rekonštrukcia objektu poľovníckej chaty v obci Malý Cetín ako aj úprava okolia. Rekonštrukcia budovy bude spočívať v prácach spojených so zateplením, úpravou fasády, rekonštrukciou dlažby a vonkajšej terasy. Ostatné aktivity bude obec financovať z vlastných zdrojov.

  Názov projektu: Park Mojmírovce, revitalizáciu parku - II. etapa 

  Konečný užívateľ: Mojmírovské kroky
  Právna forma konečného užívateľa: občianske združenie
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión CEDRON

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009, resp. 7/2011)

  Ciele projektu:
  Cieľom predkladaného projektu je zatraktívnenie a pokračovanie v revitalizácii, postupnou záchranou Parku Mojmírovce /NKP č. 1 469/2/ a sprístupnenie vzácnych lokalít, fauny a flóry širokej verejnosti. Celkový cieľ projektu korešponduje s víziou integrovanej stratégie miestneho rozvoja Mikroregiónu CEDRON.
  Špecifické ciele projektu:
  -  zrevitalizovanie ďalšej časti exteriéru parku,
  -  sprístupnenie ďalšieho vzácneho stromu Platanus Acerifolia (Platan javorolistý),
  -  zlepšenie informovanosti o histórii parku – osadenie ďalšej informačnej tabule,
  -  skvalitnenie životného prostredia.
  Dopady projektu:
  -  prispejeme k záchrane národnej kultúrnej pamiatky,
  -  prispejeme k výraznej humanizácii prostredia,
  -  skvalitníme životný priestor obyvateľov obce, regiónu, návštevníkov hotela a žiakov škôl,
  -  umožníme rozšíriť oddychovú zeleň, tým, že obecná časť parku prirodzene nadväzuje na časť patriacu ku Kaštieľu, ktorá je už niekoľko rokov pekne udržiavaná,
  -  ponúkneme kvalitné miesto na oddych turistom, ktorí prechádzajú do Poľného Kesova na termálne kúpalisko,
  -  úplným dokončením revitalizácie získame aj miesto pre alternatívne vzdelávanie žiakov základných škôl a oddych detí materských škôl.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je realizácia II. etapy revitalizácie parku a rozšírenie územia okolo najstaršieho stromu v tomto chránenom areáli, ktorý je zároveň Národnou kultúrnou pamiatkou. Aktivity projektu:
  -  čiastočná asanácia – odstránenie nevhodných drevín a prvkov v zmysle inventarizácie drevín – výmera 5000 m2,
  -  rozšírenie územia okolo záujmového stromu Fraxinus Excelsior Monophylla (Jaseň štíhly), ktorý je najstaršou a najvzácnejšou drevinou v parku. V jeho susedstve bude sprístupnený ďalší vzácny strom Platanus acerifolia (Platan javorolistý), ktorý je už jediným z mnohých, ktoré tu v minulosti existovali,
  -  značenie vzácneho stromu informačnou tabuľou, osadenie smetnej nádoby k prvej informačnej tabuli pri vstupe do záujmového územia.

  Názov projektu: Turistické odpočívadlo - informačný bod 

  Konečný užívateľ: Kostoľany pod Tríbečom
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj: LEADER NSK 2 (VZN č. 4/2009, resp. 7/2011)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je vytvorenie oddychovej zóny pre početných turistov a návštevníkov našej obce a jej okolia. Vybudovaním turistického odpočívadla a zároveň náučného bodu, ktoré bude využívané hlavne pri návšteve neďalekého hradu Gýmeš a miestneho kostola sv. Juraja napĺňajú strategický cieľ a zvyšujú príťažlivosť územia Mikroregiónu TRÍBEČSKO rozvojom cestovného ruchu na báze zhodnotenia prírodných a kultúrno-historických zdrojov.
  Špecifické ciele projektu:
  Projekt má za cieľ byť v súlade so Strategickou prioritou č. 1 Integrovanej stratégie miestneho rozvoja Mikroregiónu TRÍBEČSKO, ktorou je rozvoj cestovného ruchu, ale aj kvalita vidieckeho prostredia a krajiny. V tomto prípade predpokladáme nielen zvýšiť dostupnosť informácií a úroveň prezentácie územia, ale hlavne zveľadiť vzhľad konkrétneho miesta a dobudovať miestnu časť infraštruktúry.

  Predmet projektu:
  Priestor určený na realizáciu projektu sa nachádza v časti obce - na mieste kde sa ľudia oddávna stretávajú za účelom priateľských stretnutí. Je to miesto odkiaľ vedú turistické značky k turistickým chodníkom, ako aj k zrúcanine hradu Gýmeš, výstupy na vrch Tribeč, Lysec a Plosku. Celú plochu riešeného územia bolo potrebné terénne upraviť a to vybagrovaním sutiny a nánosov, ktoré sú pozostatkom bývalého lomu. Vytvorili tak rovnú plochu súbežnú s priľahlou komunikáciou. Ďalej sa upravil terén pre konštrukciu turistického odpočívadla ako aj priľahlý terén okolia turistického odpočívadla. V poslednej fáze prác bola konštrukcia odpočívadla nainštalovaná do zeme ako aj informačná tabuľa, smerníky, lavičky a smetný kôš. Realizátor projektu predpokladá, že v budúcnosti tento novovzniknutý priestor upraví výsadbou vhodnej zelene.

 • Názov projektu: Obnovujeme najstarší kulturák v Nitrianskom kraji

  Konečný užívateľ: Obec Kostoľany pod Tríbečom
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je obnova, rekonštrukcia a zároveň aj modernizácia objektu kultúrneho domu v Kostoľanoch pod Tribečom, ktorý je najstarším kultúrnym domom v Nitrianskom kraji, keďže jeho základy boli položené v polovici päťdesiatych rokoch minulého storočia. Z dotácie NSK/LEADER2/2012 sa zabezpečila rekonštrukcia hlavnej vstupnej časti riešeného objektu.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je obnova prednej časti fasády na kultúrnom dome, ktorá je v havarijnom stave, súčasťou čoho bude aj výmena okien a vchodových dverí do kultúrneho domu z ulice. V Kostoľanoch pod Tribečom sa v roku 2013 konajú oslavy k 900. výročiu prvej písomnej zmienky o obci zapísanej v Zoborských listinách. Aj to je dôvod rekonštrukcie kultúrneho domu. V rámci neoprávnených výdavkov zabezpečíme výkon pomocných stavebných prác z dobrovoľníkov - občanov našej obce. Výmenou okien a dverí sa zabezpečí vyššia energetická úspornosť a bezpečnosť objektu.

  Názov projektu: Vydanie propagačnej publikácie – Kalendár pre rok 2013

  Konečný užívateľ: Mikroregión VIA ROMANUM
  Právna forma konečného užívateľa: záujmové združenie právnických osôb
  Zaradenie do územia MAS: VIA ROMANUM

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bola propagácia Mikroregiónu Via Romanum v rámci zabezpečenia zlepšenia jeho vzťahov s verejnosťou a dosiahnutie propagácie rozvojových činností realizovaných na jeho území. Informačno – propagačný materiál bol použitý pri prezentácii regiónu, jeho rozvoja a pri zvyšovaní jeho atraktivity. Projekt pozostával z nasledovných špecifických cieľov:

  1. Propagácia najznámejších kultúrnohistorických pamiatok nachádzajúcich sa na území mikroregiónu.
  2. Prezentácia výsledkov napĺňania stratégie VIA ROMANUM podporenej z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v rokoch 2009, 2010 a 2011.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo spracovanie a vydanie propagačnej publikácie – nástenného kalendára pre 6 obcí patriacich do Mikroregiónu Via Romanum: Dlhá nad Váhom, Hájske, Horná Kráľová, Močenok, Selice, Trnovec nad Váhom. Kalendáre boli určené pre propagáciu mikroregiónu, jeho najvýznamnejších kultúrnohistorických prvkov a výsledkov implementácie stratégie v území VIA ROMANUM. Kalendár slúžil na vytváranie jednotného povedomia občanov jednotlivých obcí o spoločnom území. Dal do popredia dva prvky a to konkrétne pamätihodnosti a prírodné krásy nachádzajúce sa v obciach mikroregiónu Via Romanum a zároveň priblížil vplyv existencie MAS Via Romanum na zlepšenie života občanov (fotografie výsledkov implementácie ISMR na území počas troch rokov 2009, 2010 a 2011). Týmto sa mikroregión zviditeľnil v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja.

  Názov projektu: Živá voda z prameňov obce

  Konečný užívateľ: Obec Ipeľské Úľany
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ - Hont

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je estetizácia existujúcich verejných studní pitnej vody v obci, ktoré boli v minulosti jedinými zdrojmi pitnej vody pre obyvateľov. Miestna pitná voda je nezávadná, užívajú ju obyvatelia zo širokého okolia. Špecifickým cieľom je:

  • Zastrešiť existujúce dve funkčné studne tak, aby poskytovali komfort pri používaní,
  • Zachovať a skrášliť ich vzhľad v súlade s vidieckym vzhľadom územia.

  Predmet projektu:
  Obec Ipeľské Úľany patrí k najmenším obciam na Slovensku, svojou polohou je mimo hlavných cestných ťahov. Napriek tomu je vyhľadávaným turistickým miestom a tiež chalupárskou lokalitou. Vynovené (nové zastrešenie a úprava okolia) a skrášlené verejné studne sú miestom na príjemné zastavenie sa návštevníkov. Upravené studne zachovávajú vidiecky ráz obce.

  Názov projektu: Výstavba detského ihriska a prvkov drobnej architektúry v obci Tešedíkovo 

  Konečný užívateľ: Obec Tešedíkovo
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina CSÁNGÓ

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je výstavba detského ihriska, ktoré mamičkám s deťmi chýba. Vybudovaním detského ihriska sa vytvorí možnosť na to, aby deti a mládež žili zdravšie. Pomocou ihriska budú vedieť využívať svoj voľný čas aktívnejšie, pohyblivejšie a hrou sa deti naučia samostatnosti, ale aj spolupráci a rešpektovaniu druhých. Detské ihrisko bude tiež významným miestom oddychu a relaxu aj pre rodičov a starých rodičov týchto detí, ktorí takto spoločne trávia svoj voľný čas.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu je výstavba dreveného detského ihriska, ktoré sa bude skladať z moderných prvkov ako sú kĺzačky, hojdačky atď. súčasťou projektu bude aj osadenie štyroch lavičiek, ktoré budú slúžiť pre obyvateľov obce. 

  Názov projektu: SKATEPARK a IN-LINE dráha v Kameničnej

  Konečný užívateľ: Obec Kameničná
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: MAS Združenie Dolný žitný ostrov

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu budovania skateparku a in-line dráhy v Kameničnej bolo podporiť iniciatívu mladých ľudí a vytvoriť v obci atraktívne podmienky pre trávenie voľného času mládeže, ktorý je priestorom pre rozvoj a kultiváciu osobnosti a tým predísť rozvoju negatívnych sociálnych javov. Spoločná práca prispela k utuženiu vzťahov v miestnej komunite. Mladí dobrovoľníci sú príkladom pre svojich kamarátov a rovesníkov ako rozumne a zmysluplne prežívať voľné chvíle.

  Predmet projektu:
  Skatepark a in-line dráha leží na priestranstve veľkom 26 x 14m. Mladí ľudia si tu svojpomocne vybudovali improvizované prekážky, ktoré ale nespĺňali bezpečnostné požiadavky. Práce prebiehali sčasti svojpomocne, čím si mladí ľudia k nemu vybudovali pozitívny vzťah. Pomoc pri prácach poskytli aj ďalší dobrovoľníci z obce, rodičia aj podnikatelia. Išlo o úpravu terénu. Čiastočne betónový povrch bolo potrebné najprv vyrovnať a pripraviť  na ďalšie úpravy. Keďže išlo o priestor, ktorí využívajú korčuliari a skateboardisti, bolo nutné vytvoriť hladký a bezpečný povrch. Následne sa na upravenom priestore umiestnili pripravené moduly skateparku podľa vypracovaného plánu, ochranné oplotenie. Vybudovaním skateparku sa vytvoril priestor, kde sa mládež môže športovo vyžiť.

 • Názov projektu: Oberačkové slávnosti a výstava strašiakov v obci Strekov

  Konečný užívateľ: Strekovin – Strekovská vínna cesta
  Právna forma konečného užívateľa: občianske združenie
  Zaradenie do územia MAS: MAS – Dvory a okolie

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo oživiť tradíciu realizovania oberačkových slávností, ukázať nastupujúcej generácii, aké boli zvyky voľakedy pred začatím oberačky, ako slávili úrodu, resp. ako sa zabávali pri oslave naši predkovia.

  Predmet projektu:
  V rámci projektu bola zakúpená ozvučovacia a osvetľovacia aparatúra potrebná k realizácii oberačkových slávností. Tie zblížili jednotlivé generácie a oživili miestne tradície týkajúce sa oslavy práce vinárov, vinohradníkov a tiež produktov, ktoré vyrábajú - hrozna a vína. Folklórny sprievod v znamení ľudovej veselice prešiel celou obcou, so spevom a tancom zapojil do spoločenského života aj menej aktívnu časť obyvateľstva. Akcia upriamila pozornosť na ozajstné hodnoty, na radosť z dobre vykonanej práce a úctu k vypestovanému hroznu. Podujatie svojím vystúpením spestrili ľudové súbory z obce i mikroregiónu. V závere sa uskutočnila výstava strašiakov, ktorá bola zavŕšená benefičnou aukciou detských výtvorov. Návštevníci zo širokého okolia mali možnosť vstúpiť do desiatok pivníc a dokonca si aj sami vyskúšať spracovanie hrozna. Podujatie prispelo k podpore cestovného ruchu v našom regióne.

  Názov projektu: Guliverova cesta

  Konečný užívateľ: Cykloklub Veľké Zálužie
  Právna forma konečného užívateľa: občianske združenie
  Zaradenie do územia MAS: MAS VITIS

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Vybudovanie oddychových miest na cyklotrase so záujmovým motivačným bodom. Prilákať a motivovať cykloturistu k uskutočneniu trasy s týmito motívami. Vzbudiť záujem cykloturistiku, šport a prilákať turistov do územia.

  Predmet projektu:
  Na vyznačenej cyklotrase vybudovať oddychové miesta s prvkami nadrozmerných diel podľa rozprávky „Guliverova cesta“. Každé oddychové miesto bude predmetom iného diela z tejto rozprávky.  Tieto záujmové body budú hlavným prvkom záujmu detí.

  Názov projektu: Vytvárame zelený ekosvet pre našich škôlkarov

  Konečný užívateľ: Obec Neverice
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Zrealizovaním projektu sa predpokladá upraviť celkový vzhľad nádvoria obecnej materskej školy, ktorá sídli v historickej budove. Z odstupom času sme sa rozhodli tento priestor modernizovať - rekonštruovať, ale hlavne chceme touto zmenou vytvoriť pre našich najmenších spoluobčanov priestor zaplnený ekologickými a parkovými prvkami  a to tak, aby sme docielili stav, ktorý už u malých detí bude edukovať a rozvíjať ich myslenie smerom k ekológii.


  Predmet projektu:
  V riešenom priestore predpokladáme vytýčiť hlavné línie pracovných postupov a aktivít.Následne upravíme terén, odstránime staré záťaže a vytvoríme podmienky na výsadbu bodovej a skupinovej zelene. Pripravenú vegetáciu plánujeme uložiť do profilu terénu a zabezpečiť jej správne a úspešné zakorenenie. Z rozpočtu dotácie zabezpečíme aj vytvorenie malého parkového jazierka, ktoré bude evokovať vodný svet. Nad rámec dotačného rozpočtu zabezpečíme vyhotovenie ostatných parkových dekorácií ako sú malý vodný mlyn (aby deti spoznávali energiu vody), fontánku na osvieženie v lete, parkové lavičky, pieskovisko, rôzne kŕmidlá pre zvieratká a vtáčie búdky ako aj abstraktné dekoratívne drevo z blízkych lesov. V celom priestore využijeme bezbariérové prvky. Pre inováciu projektu vyhotovíme a nainštalujeme informačný panel tematicky zameraný na riešený projekt. V rámci neho urobíme osvetu prístupu LEADER v Nitrianskom samosprávnom kraji a propagáciu mikroregiónu TRIBEČSKA, jeho krás a zaujímavostí.

  Názov projektu: Zo života našich predkov

  Konečný užívateľ: Mikroregión VIA ROMANUM
  Právna forma konečného užívateľa: záujmové združenie právnických osôb
  Zaradenie do územia MAS: VIA ROMANUM

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Predstavenie života predkov súčasným generáciám. Vo forme knižnej publikácie sa zmapovali rôzne aspekty života predkov v jednotlivých obciach mikroregiónu Via Romanum. Hlavný cieľ rozvíjali dva špecifické ciele: 1) Zozbieranie textových, fotografických materiálov, hmotných predmetov a špecifických prvkov (nárečových slov) zo všetkých obcí mikroregiónu. 2) Väčšia integrácia územia prezentovaním spoločnej minulosti.

  Predmet projektu:
  Publikácia bola vydaná ako špecifický propagačný materiál, ktorý mapoval dejiny a každodenný život v jednotlivých obciach Via Romanum z obdobia pred rokom 1960. Vďaka projektu sa podarilo naplniť potrebu zachovávania tradícií a minulosti, aby mladšie generácie vedeli ako žili naši predkovia. Týmto spôsobom sa posilnila aj spoločná identita územia.

 • Názov projektu: Obnovme si tradičné trhy

  Konečný užívateľ: Obec Horná Kráľová
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: VIA ROMANUM

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Hlavný cieľ projektu je obnova miestnej tržnice so zámerom jej pretvorenia na tradičné vidiecke jarmočné miesto. Špecifické ciele projektu:
  1) Rekonštrukcia tržnice v centre obce zahŕňajúca obnovu trhových miest a aj podkladového telesa.
  2) Obnova tradičných trhov z minulosti, ktoré sa budú konať vo vidieckejšom prostredí.

  Predmet projektu:
  Komplexná obnova tržnice nachádzajúcej sa v centre obce. Obnova sa realizovala z technického hľadiska výmenou starých plechových predajných stolov, ktoré boli jednak po dobe životnosti a jednak sa vzhľadovo nehodili do vidieckeho prostredia, a obnovy povrchu tržnice. Výmena predajných stánkov bola za drevené stoly. Zo sociálneho hľadiska projekt znamenal aj obnovu využívania trhového miesta na konanie tradičných trhov z minulosti. Týmto si bacania pripomínajú minulosť a tradície. Inovatívnosť projektu spočívala v pretvorení starých trhových miest na tržnicu s ľudovými vidieckymi prvkami.

  Názov projektu: Orientačné tabule v obci Diakovce

  Konečný užívateľ: Obec Diakovce
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina CSÁNGÓ

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Nakoľko sa v katastri obce nachádzajú historické atraktivity, poľovnícke revíry, ľudová architektúra, ktorá sa zachovala a tiež termálne kúpalisko, návštevníci prichádzajú do obce hlavne v letnom období a práve preto je zámerom projektu vytvorenie a osadenie orientačných informačných tabúľ.

  Predmet projektu:
  Orientačné tabule s názvami inštitúcií a inými objektmi sú dvojjazyčné (a to v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku) a sú z trvanlivého materiálu. Sú osadené do zeme na konkrétne miesta, kde sú dobre viditeľné, najmä na križovatkách ulíc. Orientačné tabule svojim novým vzhľadom prispievajú k lepšej orientácii v obci.

  Názov projektu: Modernizácia detského ihriska v obci Machulince

  Konečný užívateľ: Obec Machulince
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu je vysadiť novú bodovú či skupinovú vegetáciu parkovej zelene, ktorú plánujeme v budúcnosti upravovať a tvarovať tak, aby deťom pripomínala rôzne bytosti, alebo inak edukovala ich vzťah k prírode. Takto do riešeného detského ihriska nainštalujeme aj rôzne pomôcky pre zvieratká, ako sú kŕmidlá, alebo vtáčie búdky, či infopanely. Výsadbou novej zelenej vegetácie dosiahneme zámer, aby celý riešený priestor spĺňal viac aspektov vhodných pre detskú výchovu, rozvoj kreativity - fantázie, poznávania alebo priamo bádania.

  Predmet projektu:
  V rámci projektu zabezpečíme vyhotovenie parkového mobiliáru - parkové lavičky, pieskovisko, odpadové koše, rôzne kŕmidlá pre zvieratká a vtáčie búdky, ako aj abstraktné dekoratívne drevo s využitím na informačné panely a celkovú estetizáciu riešeného priestoru. Predpokladáme vysadiť novú bodovú a skupinovú zeleň a zabezpečiť jej správne a úspešné zakorenenie. V celom priestore využijeme bezbariérové prvky a riešenia.Inováciou projektu bude vyhotovenie a inštalácia informačných panelov tematicky zameraných na ochranu prírody a ekológiu. Tieto panely nainštalujeme tak, aby tvorili ucelený okruh - náučný chodník.

  Názov projektu: Miesto pre trh a remeselnú kultúru

  Konečný užívateľ: Semerovce
  Právna forma konečného užívateľa: občianska iniciatíva - neformálna skupina 3 občanov
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ - Hont

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je vybudovať trhové miesto pre predaj miestnych poľnohospodárskych produktov a výrobkov. Špecifickým cieľom je zriadenie prezentačného a predajného miesta pre ľudové remeselné trhy.

  Predmet projektu:
  Aktivity projektu súvisia s vybudovaním podkladu z betónovej dlažby, vybudovaním prístrešku s dreveným krovom a úpravou okolitého terénu vrátane osadenia lavičiek a výsadby zelene. Inovatívnym prvkom projektu je valbová strecha so znakmi typickými pre oblasť Hontu. Použitá je pôvodná škridla.

  Názov projektu: Prestrešenie prírodného javiska so studničkou

  Konečný užívateľ: Obec Bohunice
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Pod Slovenskou bránou

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  V obci sa nachádza prírodné javisko, ktoré sa využíva od nepamäti na rôzne spoločenské a kultúrne podujatia. Na tejto ploche sa nachádza aj studnička, ktorá je funkčná a obyvatelia ju využívajú dodnes. Cieľom projektu je vytvoriť vhodné podmienky pre spoločenské a kultúrne podujatia v obci a zároveň aj pre účinkujúcich. Priestranstvo tak bude možné využívať za každého počasia. Cieľ projektu nadväzuje na ciele Integrovanej stratégie rozvoja územia OZ Pod Slovenskou bránou.

  Predmet projektu:
  Na pôvodné prírodné javisko bude zhotovená konštrukcia na strechu z prírodného materiálu – dreva. Vykonávané budú nasledovné činnosti: vyrovnanie a spevnenie terénu, vybetónovanie pätiek na drevené stĺpy, osadenie a zoskrutkovanie stĺpov, osadenie krokiev a výstuží, stĺpy a dosky sa natrú. Zadná časť drevenej konštrukcie sa vyplní celá drevom, následne sa konštrukcia pokryje strešnou krytinou, na okraji sa vytvoria terénne schodiská pre jednoduchý a bezpečný prístup na javisko, plocha na javisku pre účinkujúcich sa spevní a vyplní kamennou podlahou. Studnička bude tiež prekrytá a bude k nej lepší prístup, budú sa vysádzať kríky a kvety, a to prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti pre skvalitnenie a skrášlenie tohto priestoru. Po vybudovaní prístrešku bude tento priestor účelnejšie využívaný a zároveň bude skrášľovať prostredie obce. Tým, že bude vytvorený bezbariérový vstup na javisko sa pre fyzicky znevýhodnených obyvateľov a účinkujúcich, tak stane dostupným pre všetkých bez akéhokoľvek obmedzenia.

 • Názov projektu: Stop čiernym skládkam

  Konečný užívateľ: Obec Nová Vieska
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: MAS – Dvory a okolie

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo odstrániť nelegálnu skládku odpadu, ktorá sa nachádzala v katastri obce, a s ktorou si dlhodobo nevedeli poradiť.V rámci projektu sa podarilo do problematiky čiernych skládok odpadov zapojiť i širokú verejnosť a zvýšiť povedomie obyvateľov vrátane detí v oblasti ochrany životného prostredia.

  Predmet projektu:
  V obci Nová Vieska sa podarilo vyčistiť významnú a navštevovanú paleontologickú lokalitu s geologickým náleziskom a zlikvidovať čiernu skládku.Zmapovanie čiernych skládok, triedenie odpadu, estetizácia terénu sa uskutočnila so zapojením dobrovoľníkov. Obec čerpala dotáciu na financovanie nakladania odpadu a terénnych úprav, prepravu a skládkovanie tuhého odpadu. Dovedna bolo odstránených približne 20 ton odpadu z oblasti, v ktorej sa pravidelne realizujú geologické výskumy. Ide o významnú paleontologicko - sedimentologickú lokalitu, ktorá je evidovaná ako fosílna fauna veľkých stavovcov. V závere projektu deti so svojimi učiteľkami okrem iného vytvorili maľované letáky na šírenie osvety medzi obyvateľmi.

  Názov projektu: Analýza nakladania s komunálnym odpadom v obciach združenia

  Konečný užívateľ: Združenie obcí pre separovaný zber "Hont - Poiplie"
  Právna forma konečného užívateľa: združenie obcí
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ - Hont

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je skvalitnenie hospodárenia s odpadom v obciach združenia. Špecifickým cieľom je na základe analýzy súčasného stavu pripraviť podmienky na prijímanie opatrení na zlepšenie nakladania s odpadmi v obciach združenia a zosúladenie povinností obcí pri nakladaní s odpadom s novoprijatým zákonom o odpadoch vrátane tvorby VZN o odpadoch.

  Predmet projektu:
  Aktivity projektu:

  1. Legislatívne povinnosti obcí vyplývajúce z nového zákona o odpadoch,
  2. Analýza súčasného stavu nakladania s odpadom v obciach združenia,
  3. Opatrenia na zlepšenie nakladania s odpadom v obciach združenia,
  4. Propagačné materiály na zvýšenie efektívnosti v nakladaní s odpadom, podpora separácie všetkých možných zložiek s dôrazom na zelený odpad.

  Inovatívnosť projektu je v spoločnom postupe členských obcí združenia v riešení problematiky nakladania s odpadmi pri využití regionálnych zhodnocovacích a zneškodňovacích kapacít na likvidáciu čo najväčšieho množstva komunálneho odpadu ináč, ako skládkovaním.

  Názov projektu: Rozvíjame gajdošské tradície

  Konečný užívateľ: OZ KEMENEC
  Právna forma konečného užívateľa: občianske združenie
  Zaradenie do územia MAS: Mikroregión TRÍBEČSKO

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 4/2009 v znení neskorších zmien)

  Ciele projektu:
  Obnovenie a podpora gajdošskej tradície v obci Jedľové Kostoľany, začlenenie tradície do podujatí organizovaných obcou, či základnou školou, výučba hry na gajdách, prezentovanie kultúrneho dedičstva našej obce nielen v okolitých, ale i vzdialených mestách a obciach, organizovanie výchovných koncertov nielen pre deti našej základnej a materskej školy, organizovanie tvorivých dielní a školení v oblasti tradičnej ľudovej hudby z Jedľových Kostolian a okolia.

  Predmet projektu:
  Projekt zahŕňa výrobu tradičných gájd (2 ks). Na výrobe budú aktívne participovať členovia folklórnej skupiny Briežok, ktorá funguje pod OZ KEMENEC. S výrobcom gájd budú diskutovať výrobu gájd, použité materiály a zdobenie typické pre našu oblasť. Taktiež sa využijú informácie o zvyklostiach získané od starších obyvateľov obce. V rámci vyučovania, členovia súboru pod vedením vedúceho súboru a pod vedením učiteľa hry na gajdy, zorganizujú krátky výchovný koncert spojený s tvorivými dielňami. Na folklórnych podujatiach v okolitých obciach odprezentujú obnovenú najstaršiu gajdošskú tradíciu, ktorá je na Slovensku ojedinelá.Inovatívnosť projektu spočíva v možnosti využitia tradičného hudobného nástoja pre vzdelávanie mladých ľudí, ktorý čoraz častejšie prejavujú záujem učiť sa hrať na tento autentický hudobný nástroj.

 • Názov projektu: Výmena strechy na Kultúrnom dome v obci Svätý Peter

  Konečný užívateľ: Obec Svätý Peter
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo prostredníctvom implementácie Stratégie miestneho rozvoja CLLD zlepšiť podmienky pre bývanie vo vidieckych oblastiach územia miestnej akčnej skupiny „Mikroregión Hurbanovo“ a zvýšiť atraktivitu územia. Hlavným cieľom projektu bolo odstránenie problému zatekania a zníženie prevádzkových nákladov. Projekt mal za ciel zabezpečiť zvýšenie hodnoty verejnej budovy a zvýšenie kvality služieb poskytovaných obyvateľom obce a blízkeho okolia.

  Predmet projektu:
  V kultúrnom dome sa uskutočňuje niekoľko kultúrnych a spoločenských udalostí týždenne, ako napr. výstavy, krúžky, besedy alebo oslavy. Práve z tohto dôvodu bolo zabezpečenie jeho nezávadného stavu prioritou obce. Predmetom projekt bola výmena strechy na budove kultúrneho domu. Práce pozostávali z montáže lešenia a odstránenia starej strešnej krytiny. Odstránili sa tiež pododkvapové žľaby. Následne sa očistená strecha prekryla parozábrannou fóliou a inštalovala sa nová strešná krytina – šindel, so sklonom do 30°. Ako posledné sa namontovali žľaby. V rámci projektu boli použité výhradne certifikované prvky, ktoré spĺňajú potrebné slovenské a európske technické normy.

  Názov projektu: Informačné tabule a orientačné mapy

  Konečný užívateľ: Obec Bánov
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Prostredníctvom spoločnej aktivity zabezpečiť informovanosť pri vstupoch do jednotlivých obcí územia mikroregiónu a zlepšiť aj informovanosť a orientáciu návštevníkov v území v centre každej obce.

  Predmet projektu:
  Do spoločného projektového zámeru sa zapojili všetky obce na území miestnej akčnej skupiny (Bánov, Cabaj – Čápor, Černík, Jatov, Kmeťovo, Komjatice, Lipová, Michal nad Žitavou, Mojmírovce, Mojzesovo, Palárikovo, Poľný Kesov, Rastislavice, Svätoplukovo, Štefanovičová, Šurany, Úľany nad Žitavou, Veľká Dolina, Veľký Kýr) a postupovali jednotne pri riešení čiastkových aktivít projektu. Každá obec však predložila samostatnú žiadosť o dotáciu. Predmetom projektu bolo v rovnakom grafickom dizajne zabezpečiť jednotné vstupné tabule do všetkých obcí MAS a zabezpečiť orientačné mapy s označením zaujímavostí, atraktivít, služieb aj s propagáciou miestnych podnikateľov, umiestnené do centrálnych častí obcí.

  Názov projektu: Obnova tradícií trhov a jarmokov v mikroregióne CEDRON - NITRAVA

  Konečný užívateľ: Občianske združenie Mojmírovské kroky
  Právna forma konečného užívateľa: občianske združenie
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo oživiť tradíciu trhov a jarmokov a zároveň podporiť prezentáciu a predaj regionálnych produktov a výrobkov.

  Predmet projektu:
  Do spoločného projektového zámeru sa zapojilo päť občianskych združení: Mojmírovské kroky, INŠPIRÁCIA, Obecný športový klub Lipová, Kesovskí patrioti a Združenie pre rozvoj obce Rastislavice, ktoré postupovali jednotne pri riešení čiastkových aktivít projektu. Každé združenie však predložilo samostatnú žiadosť o dotáciu. Predmetom komplexného projektu bolo zabezpečenie spolu 20 kusov jednotných predajných stánkov s gastrosetmi a informačnými bannermi. Súčasťou projektu bolo aj zorganizovanie prvého regionálneho jesenného jarmoku, kde dostali priestor miestni výrobcovia, producenti a predajcovia na vlastnú prezentáciu. Združenia inventár darovali Miestnej akčnej skupine CEDRON – NITRAVA, ktorá ich využíva jednak na tradičný jesenný jarmok a jednak na podporu obnovy tradície trhovníctva a jarmočníctva v území pôsobnosti miestnej akčnej skupiny.

  Názov projektu: Fitness park pre seniorov

  Konečný užívateľ: Obec Tvrdošovce
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bola podpora rozvoja zdravého životného štýlu, zachovanie dobrého zdravia a kondície obyvateľstva prostredníctvom výstavby fitness parku pre seniorov v obci Tvrdošovce. Pohyb na kondičných zariadenia v parku a s tým spojený pobyt na čerstvom vzduchu priaznivo pôsobí na celý organizmus, rozvíja aeróbne a koordinačné schopnosti, prispieva k vytvoreniu rovnováhy organizmu.

  Predmet projektu:
  Umiestnenie moderných fitness zariadení slúžiacich na posilňovanie rôznych svalových partií v oblasti brucha, bedrovej oblasti, horných i dolných končatín. Kondičné zariadenia slúžia k precvičeniu celého tela bez vynaloženia veľkej námahy, len za pomoci vlastnej hmotnosti a bez trénera. Cviky priaznivo pôsobia na cievnu a obehovú sústavu, zlepšujú celkovú pohyblivosť a precvičujú kĺby. Fitness vybavenie je vďaka svojej jednoduchosti určené pre široké spektrum obyvateľov všetkých vekových kategórií, ktorí obľubujú aktívny životný štýl.

  Názov projektu: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v Sazdiciach

  Konečný užívateľ: Obec Sazdice
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ – Hont

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Sazdice spojené s následným zníženým prevádzkových nákladov pri správe majetku.

  Predmet projektu:
  Budova materskej školy je prízemný objekt so šikmou strechou. Obvodový plášť je murovaný z prírodného kameňa s prístavbou z pórobetónových tvárnic, bez izolácie. Stropná konštrukcia je drevená trámová, časť obvodových stien je zateplená polystyrénom. V rámci projektu preto bolo nevyhnutné postupne odstrániť nevyhovujúci tepelno – technický stav obvodových a stropných konštrukcií budovy zateplením stien a stropu doskami z minerálnej vlny. Uskutočnila sa povrchová úprava zateplených stien obkladom zo sadrokartónových dosiek a následná konečná povrchová úprava dvojnásobným náterom. Realizáciou projektu sa dosiahlo vhodné vnútorné klimatické prostredie.

 • Názov projektu: Rekonštrukcia studní v obci Kolíňany

  Konečný užívateľ: Obec Kolíňany
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie ŽIBRICA

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo zlepšenie celkového vzhľadu obce, ako priestoru, kde sa schádzajú obyvatelia a návštevníci obce. V zmysle uvedeného sa zrevitalizovala daná lokalita a premenila na oddychovú zónu tretieho tisícročia, ktorá si zachováva všetky prvky vidieckej obce.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bola úprava priestoru v okolí existujúcich studničiek, osadenie exteriérového prvku – drevenej studničky ako dekoračne príbuzného prvku k už existujúcim obecným betónovým studniam, osadenie dvoch parkových lavičiek, odpadkového koša, informačnej tabule o histórii obce, hracej zostavy a výsadby zelene. Jednotlivé revitalizované a obstarané prvky sú ladené do vidieckeho štýlu, aby sa zachovala vlastná identita obce. Projekt je signálom, že obec Kolíňany je moderná, rozvíjajúca a atraktívna obec najmä pre mladých, ktorá zároveň ctí tradície a tradičné prvky architektúry. Revitalizovaná lokalita je ďalšou atraktivitou obec, čo jej umožňuje prilákať väčší počet turistov. Pre domácich obyvateľov sa zas získal priestor pre prechádzky a oddych vo forme vidieckej pešej zóny so studničkami, ktoré symbolizujú návrat k prírode. Inovatívnymi prvkami projektu je modernizácia lokality s použitím tradičných prvkov a materiálov, vytvorenie jedného konceptu obce a spojenie oddychu a informovanosti občanov. Projekt tak napĺňa potrebu vytvorenia krajšieho obrazu celého regiónu.

  Názov projektu: Modernizácia – stavebné úpravy chodníka za žitavským mostom v Bešeňove

  Konečný užívateľ: Obec Bešeňov
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina – Dvory a okolie

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Projekt riešil zlepšenie a skvalitnenie stavu verejnej infraštruktúry, jeho cieľom boli stavebné úpravy zahŕňajúce modernizáciu chodníka za žitavským mostom. Okrem segregácie pešej dopravy vo frekventovanej časti obce projekt prispel aj k environmentálnej výchove žiakov základnej školy a k osvete verejnosti, a to formou aktivít v okolí rieky Žitavy so zapojením členov miestnych organizácií, rybárov či aktivistov, ktorým záleží na ochrane životného prostredia.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bola rekonštrukcia chodníka, ktorého nášľapná vrstva bola na viacerých častiach popraskaná alebo úplne vylámaná, počas silnejších dažďov sústavne zaplavovaná. Stavebné úpravy zahŕňali výmenu pôvodného povrchu za zámkovú dlažbu. Obec žiadala dotáciu iba na čiastočný nákup materiálu, dielo zhotovili pracovníci obce a nezamestnaní v rámci aktivačných prác. Vďaka plošnej oprave chodníka sa zvýšil komfort pre všetkých chodcov, zabezpečil sa bezpečný prístup do školy, k obecnému úradu, k jednotlivým službám, ale v podstatnej miere sa skrášli aj kolorit verejných priestranstiev v tejto časti obce. So zapojením školákov a miestnych aktivistov sa v okolí rieky Žitava uskutočnila brigáda, v rámci ktorej dobrovoľníci vyzbierali nahromadené odpadky. V spolupráci s pedagógmi ZŠ obec zorganizovala pre deti environmentálne aktivity priamo v prírode a na záver si spoločne zhotovili informačný panel, prostredníctvom ktorého inovatívnym spôsobom upozorňujú na dôležitosť triedenia odpadov a dobu rozkladu jednotlivých zložiek odpadu pohodených vo voľnej prírode, napr. plechovky, plienky, sklo, baterky, pneumatiky, PET fľaše.

  Názov projektu: Zriadenie propagačných tabúľ a dopravného značenia 

  Konečný užívateľ: Obec Mudroňovo
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie „Mikroregión Hurbanovo“

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele projektu:
  Zabezpečiť efektívnejší rozvoj obce prostredníctvom dobudovania miestnej infraštruktúry, modernizácie a vybudovania verejných priestranstiev – nových verejných informačných systémov a značení. V súčasnej dobe je totiž presný a dôsledne vybudovaný informačný systém konkurenčnou výhodou obce. Realizácia projektu je prínosom pre celý mikroregión z hľadiska skvalitnenia poskytovaných služieb občanom. V neposlednom rade obecný informačný systém prispeje aj k uľahčeniu orientácie návštevníkov a turistov v obci a zefektívni tok informácií a obecných oznamov.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo zriadenie nových informačných propagačných tabúľ a modernizácia dopravných a turistických značení v obci. Potreba realizácie tohto projektu priamo reflektovala súčasný stav nízkej informovanosti a slabej ucelenej prezentácie lokality. V rámci aktivít projektu boli zakúpené a zabudované dve drevené propagačné tabule s rozmermi 1,5m x 1m, informačná exteriérová vitrína s rozmermi 226cm x 100cm x 6cm, dve menšie exteriérové tabule na budovu obecného úradu, interiérové tabule a nakoniec stojany s upevnením pre smerové šípky a smerové tabule. Následne boli namontované nové dopravné označenia, ktoré výrazne sprehľadnili a zlepšili dopravnú situáciu v obci. Projekt obsahoval inovatívne technológie, materiály a prevedenie prvkov informačného systému, čím sa dosiahlo efektívneho vynaloženia finančných prostriedkov.

  Názov projektu: Rozšírenie detského ihriska v obci Diakovce

  Konečný užívateľ: Obec Diakovce
  Právna forma konečného užívateľa: obec
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN č. 3/2016)

  Ciele  projektu:
  Rozšíriť a zveľadiť voľnočasové zariadenia občianskej vybavenosti prostredníctvom rozšírenia detského ihriska o nové hracie prvky v obci Diakovce. Realizáciou projektu sa prispelo aj k zlepšeniu a skvalitneniu stavu verejnej infraštruktúry v obci.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo rozšírenie detského ihriska a to umiestnením nových prvkov drobnej architektúry. V rámci projektu boli do priestoru detského ihriska umiestnené dve nové hracie prvky (lanová pyramída, kolotoč so sedadlami), spĺňajúce potrebné bezpečnostné štandardy. Deťom tak bol vytvorený krajší priestor pre zmysluplné trávenie voľného času, ale aj aktívny oddych a miesto stretávania rodičov.

 • Názov projektu: Inštalácia náučno-informačného označenia

  Konečný užívateľ: Združenie novianskych vinohradníkov
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Celkovým cieľom projektu bolo vytvoriť náučno-informačné označenia vinohradov a umožniť tým vzdelávanie v oblasti vinohradníctva priamo vo vinohradoch. Špecifickým cieľom projektu bolo vytvoriť priestor na výučbu žiakov materských a základných škôl.

  Predmet projektu:
  Združenie novianskych vinohradníkov je dobrovoľnou záujmovou organizáciou vinohradníkov, vinárov, vlastníkov vinohradov, spracovateľov a obchodníkov. Cieľom jeho činnosti je aktívne napomáhať rozvoju vinohradníctva a vinárstva v regióne a v obci Nová Ves nad Žitavou a zastupovať členov združenia vo vzťahu k záujmovým združeniam podobného zamerania. Vďaka projektovému zámeru združenie umiestnilo na vinohradoch 8 náučno-informačných tabúľ, ktoré obsahujú informácie o polohe, pestovaných odrodách viniča v súčasnosti a v minulosti, flóre a faune regiónu, ale aj histórii, zvykoch a technológii výroby vína a vinárskych produktov. Náučno-informačné tabule tiež obsahujú tzv. QR kódy, ktoré po naskenovaní pripoja užívateľa priamo na internetové stránky, obsahujúce informácie o výrobkoch, ktoré boli registrované pre danú lokalitu (napr. pôdne zloženie, farmár alebo výrobca / spracovateľ, klimatické podmienky a pod.).

  Názov projektu: Kraj okolo Duchonky - Môj malý svet

  Konečný užívateľ: Spoločenstvo obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu
  Právna forma konečného užívateľa: združenie obcí
  Zaradenie do územia MAS: Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko - duchonského mikroregiónu

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Realizáciou projektu sme chceli dosiahnuť:

  • zvýšenie úrovne výučby regionálnej vlastivedy a geografie na základných školách v území Spoločenstva obcí topoľčiansko – duchonského mikroregiónu,
  • podporenie pozitívneho vzťahu žiakov k regiónu,
  • rozvoj vedomostí o regióne,
  • výchovu žiakov k hrdosti na región, v ktorom žijú.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo vytvorenie pútavej učebnice regionálnej geografie pre žiakov základných škôl v území pôsobnosti miestnej akčnej skupiny SOTDUM a mesta Topoľčany. Učebnica je zdrojom informácií o miestnej krajine a využíva sa pre vyučovanie predmetu geografia, prípadne voliteľného predmetu regionálna výchova v rámci druhého stupňa základných škôl a stredných škôl, nachádzajúcich sa v území mikroregiónu. Učebnica vyšla v náklade 1 000 kusov a bola distribuovaná do 4 štátnych základných škôl a 2 cirkevných základných škôl v Topoľčanoch, ďalej do škôl v regióne – ZŠ Prašice, ZŠ Jacovce, ZŠ Krušovce a ZŠ Tesáre. O knihu prejavili záujem aj dve stredné školy v Topoľčanoch, Gymnázium a Obchodná akadémia. Učebnica vznikla v spolupráci s Katedrou geografie a regionálneho rozvoja Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

  Názov projektu: Fitness park

  Konečný užívateľ: Miestny futbalový klub Pohranice
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Cieľom projektu bolo podporiť rozvoj športu v Pohraniciach prostredníctvom iniciatívy miestneho futbalového klubu a zlepšiť podmienky športového vyžitiea nielen členov klubu ale aj ostatných návštevníkov, detí či dospelých. Špecifickým cieľom projektu bolo vytvoriť ideálne podmienky pre cvičenie na čerstvom vzduchu s vlastnou hmotnosťou a verejnou dostupnosťou pre všetky vekové kategórie.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo vybudovanie fitness parku na voľnej ploche vedľa miestneho futbalového ihriska a v miestnom parku. Vo fitness parku boli umiestnené exteriérové fitness prvky, ktoré slúžia na precvičovanie celého tela bez vynaloženia veľkej námahy, len za pomoci vlastnej hmotnosti a bez trénera. Osadené prvky sú z odolných materiálov spĺňajúcich všetky bezpečnostné kvalitatívne kritériá a sú certifikované. Podarilo sa vytvoriť podmienky pre kondičné cvičenia pri tréningovom procese pre všetkých členov miestneho futbalového klubu a taktiež pre širokú verejnosť. Vybudovaním fitness parku sa podarilo vytvoriť atraktívnejšie podmienky pre rozvoj športu v obci. Miestny športový areál sa stal zaujímavejším a navštevovanejším.

  Názov projektu: Bylinková záhrada a záhradkárska učebňa Báb

  Konečný užívateľ: Slovenský zväz záhradkárov Základná organizácia 11-132 Báb, Nitra
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: VITIS

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Vybudovanie bylinkovej záhrady ako tradičného prvku záhrad našich predkov a vybudovanie záhradkárskej učebne pre potreby vzdelávania verejnosti o záhradkárstve a využívaní byliniek pri liečení a stravovaní našich predkov.

  Predmet projektu:
  Predmetom projektu bolo obstaranie interiérového vybavenia záhradkárskeho domčeka. Učebňa po zariadení slúži na prednášky, prezentácie, ukážky a stretávanie členov spolku. Vybudovanie bylinkovej záhrady bolo ďalšou aktivitou, ktorá bolo podporená vytvorením informačných materiálov o bylinkách, konkrétne išlo o informačnú tabuľu o bylinkách a malé tabuľky, ktoré boli umiestnené pri jednotlivých druhoch bylín. Poslednou aktivitou bolo vybudovanie oplotenia areálu, ktoré slúži ako ochrana pred vandalmi a divou zverou.

  Názov projektu: Uchovávajme historické prvky v našej obci – Občianske združenie TERRA ZAZD

  Konečný užívateľ: Občianske združenie TERRA ZAZD
  Právna forma konečného užívateľa: združenie
  Zaradenie do územia MAS: Občianske združenie Ipeľ - Hont

  Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017)

  Ciele projektu:
  Celkovým cieľom projektu bolo uchovávať historické prvky z územia obce. Špecifickým cieľom projektu bolo zrekonštruovať vzácne vstupné dvere z konca 19. storočia.

  Predmet projektu:
  OZ TERRA ZAZD je na základe správcovskej zmluvy správcom areálu múzea v Sazdiciach. V spolupráci s obcou Sazdice sa združeniu podarilo zrekonštruovať budovy a pripraviť v nich stálu expozíciu ukážok tradičného zariadenia sedliackych domov v obci zo začiatku 20. storočia. Pozoruhodným exponátom sú pôvodné, ručne vyrezávané vchodové dvere, bohato zdobené ornamentálnymi útvarmi, ktoré zhotovil majster stolár - rezbár z obce, koncom 19. storočia. Dvere slúžili ako vstup z ulice do ambitu, otvorenej stĺpovej chodby sedliackeho domu. Občianske združenie sa rozhodlo zachrániť tento pozoruhodný exponát jeho reštauráciou. V areáli múzea bol osadený ako solitér, pretože architektúra budov v areáli už neobsahuje stĺpovú chodbu.

  Názov projektu: Náučným chodníčkom za poznaním miestnej krajiny a jej kultúrnych, historických i prírodných zaujímavostí

  Konečný užívateľ: MAS Združenia Termál

  Právna forma konečného užívateľ: združenie
  Zaradenie do územia MAS: MAS Združenie Termál
  Nástroj 2 LEADER NSK (VZN NSK č. 3/2016 v znení VZN NSK č. 3/2017)

  Ciele projektu:
  Hlavným cieľom projektu spolupráce bola výmena skúseností a zdieľanie informácií o ochrane a zachovávaní prírodného, historického a kultúrneho dedičstva a ich využití pre podporu turizmu vo forme náučného chodníka. Špecifickým cieľom bolo spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie náučného chodníka naprieč obcami územia miestnej akčnej skupiny. Vytvorenie podkladov a projektovej dokumentácie náučného chodníka ako produktu cestovného ruchu je proces, ktorý zohľadňoval požiadavky návštevníkov ako aj potreby trhu. Dôležitým prínosom bolo i rozvíjanie spolupráce s MAS Dvory a okolie, hľadanie možností pre inovácie a ich aplikácia do praxe.

  Predmet projektu:
  Prostredníctvom projektu bolo komplexne zmapované územie Termálu, jeho atrakcie a zaujímavosti boli spracované do podoby projektovej dokumentácie k náučnému chodníku naprieč celým územím MAS. Projekt prispel k zatraktívneniu regiónu hojne navštevovanému domácimi i zahraničnými turistami. Výstupom projektu bola komplexne spracovaná realizačná projektová dokumentácia. V každej obci boli vytipované objekty spoločenského, historického kultúrneho a prírodného významu, zároveň bola zohľadnená skutočnosť, že chodník pôjde naprieč celým územím. Bola stanovená koncepcia, ktorá spája celé územie a tiež ho ako celok propaguje. V súčasnosti existuje zrealizovaný náučný chodník v obci Trávnica, ktorý slúžil ako pilotný projekt. V rámci projektovej dokumentácie bolo spracované aj rozšírenie chodníka v Trávnici. Zámerom bolo, aby náučné tabule mali jednotný ľahko identifikovateľný dizajn, avšak každá obec má malé pre seba typické rozlíšenie v rámci tohto spoločného dizajnu. Náučný chodník je definovaný ako samostatný obsahový aj  programový  celok, inštalovaný v krajine, ktorého cieľom je získanie informácii o prírode, kultúre, histórii, vzniká ako popis existujúcej situácie, ktorý si častokrát žiada doplnenie informácii z rôznych vedeckých, odborných publikácii. Tvorba náučného chodníka je komplexný proces, ktorý pozostáva z niekoľkých logicky na seba nadväzujúcich aktivít a začína sa tvorbou projektovej dokumentácie. Preto v prvej fáze bola spracovaná projektová dokumentácia v súlade s platnou legislatívou.