Pondelok, 17. Jún 2024, 22:50:54
logo unsk
 • Úvod
 • Info servis
 • Príprava

Vývoj prístupu LEADER v Nitrianskom samosprávnom kraji

Nitriansky kraj sa v rámci Slovenska radí medzi výrazne vidiecke regióny s viac ako 50% podielom obyvateľstva žijúceho vo vidieckych obciach. Z tohto dôvodu a pre značný záujem zdola, najmä zo strany mikroregiónov, Nitriansky samosprávny kraj naštartoval v spolupráci s fundovanými odborníkmi v roku 2006 projekt, zameraný na prípravu vidieckeho územia kraja na prístup LEADER a na vybudovanie miestnych a odborných kapacít v území.

V rámci projektu financovaného z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja začal pripravovať päť mikroregiónov na prístup LEADER: Združenie mikroregiónov Svornosť, Západný Tríbeč a SOTDUM (okres Topoľčany), Mikroregión Via Romanum (okres Šaľa), Regionálne združenie miest a obcí TEKOV (okres Levice), Mikroregión Požitavie - Širočina (okres Zlaté Moravce) a Združenie obcí Termál (okres Nové Zámky).

Integrovaný rozvoj vidieka je taký rozvoj, ktorý zohľadňuje konkrétne územie, jeho danosti i problémy a prináša riešenia šité presne na jeho mieru. Rozhodovanie o jeho rozvoji nie je v rukách národnej vlády, ale miestneho partnerstva všetkých kľúčových inštitúcií, podnikateľských subjektov a združení, ktoré pôsobia v území a sú aj realizátormi nástrojov všetkých typov miestneho rozvoja. Miestni aktéri sami rozhodujú o tom, na čo sa použijú finančné prostriedky pre dosiahnutie miestneho sociálneho a ekonomického rozvoja. Toto miestne partnerstvo sa v hore menovaných mikroregiónoch začalo formovať už v priebehu prvej etapy projektu a bolo možné sledovať veľký záujem o prístup LEADER, o možnosť byť súčasťou verejno – súkromného partnerstva a rozhodovať o dôležitých veciach na najnižšej úrovni a pritom rešpektovať názory obyvateľov daného územia.

Veľký potenciál pracovnej sily v spojitosti s významným prírodným a kultúrnym dedičstvom ponúkal široké možnosti pre rozvoj vidieka. Impulzom pre tento rozvoj je práve prístup „zdola – nahor“, charakteristický pre LEADER, ktorý kladie práve dôraz na aktívnu účasť občanov žijúcich v danom území pri smerovaní a rozhodovaní o aktivitách, ktoré majú prispieť k integrovanému rozvoju územia.

V novej vidieckej politike dostal tento prístup nový štatút a stal sa priamou súčasťou podpory Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka ako os 4 v programovacích dokumentoch. Tým dostali členské štáty možnosť plošne využívať tento nástroj na vidieku a zlepšiť tak prístup malých podnikateľov, vidieckych samospráv a združení k finančným zdrojom na vlastný rozvoj.

Vzhľadom na aktivity a značný záujem zdola, najmä zo strany mikroregiónov, vyčlenil Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2007  finančné prostriedky na projekt „Príprava nových mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka – prístup LEADER“. V apríli 2007 zverejnil na svojej web stránke výzvu na predkladanie žiadostí o zaradenie mikroregiónov na území Nitrianskeho kraja do tohto projektu. Hodnotiaca komisia pre výber mikroregiónov - žiadostí o poskytnutie technickej pomoci na rozvojové stratégie vidieka a prípravu miestnych a odborných kapacít prístupom LEADER, vybrala nových šesť mikroregiónov, v zmysle Metodických pokynov a zásad schválených Komisiou regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja:

 • Dolnohronské regionálne združenie (okres Levice), 
 • Združenie Dolný Žitný ostrov (okres Komárno),
 • Traditional Club Občianske združenie, Topoľčianky (okres Zlaté Moravce),
 • Združenie obcí a miest Hontiansko - Poipeľského regiónu (okres Levice),
 • Mikroregión okolo CEDRONU (okres Nitra),
 • Občianske združenie Mikroregión Radošinka (okres Nitra).

Hlavné ciele projektu:

 • zabezpečiť budovanie kapacít v mikroregiónoch a schopnosť pripravovať inovatívne stratégie hospodárskeho a sociálneho rozvoja typu LEADER,
 • zabezpečiť vypracovanie rozvojových stratégií potrebných k čerpaniu pomoci z Osi 4 – LEADER,
 • zabezpečiť vytvorenie miestnych akčných skupín, ktoré budú zodpovedné za manažovanie rozvojových stratégií, a ktoré sú zároveň aj oprávnenými príjemcami pomoci z Osi 4 – LEADER.

Projekt pozostával z dvoch etáp:

 • audit, mapovanie zdrojov územia a vypracovanie integrovaných inovatívnych rozvojových stratégií typu LEADER vybraných mikroregiónov,
 •  vytváranie Miestnych akčných skupín (MAS) v daných mikroregiónoch.

Výstupy projektu: 
integrovaná stratégia rozvoja územia typu LEADER každého mikroregiónu,
existencia Miestnych akčných skupín (MAS) v Nitrianskom samosprávnom kraji,
vytvorenie partnerstva na regionálnej a mikroregionálnej úrovni,
pripravenosť vidieckeho územia Nitrianskeho kraja na možnosť efektívneho čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej Únie. 

Všeobecné kritériá pre žiadateľov, vidiecke mikroregióny, boli stanovené v zmysle Nariadenia Rady (ES) 1698/2005, Nariadenia Komisie (ES) 1974/2006 a vychádzali z Programu rozvoja vidieka SR na roky 2007 – 2013. Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka je finančným nástrojom, z ktorého sa budú čerpať finančné prostriedky na Os 4 – LEADER. Hlavným cieľom Osi 4 je podporiť vytváranie a rozvoj miestnych partnerstiev a využitie vnútorného rozvojového potenciálu vidieckych oblastí.

V rámci projektu sa v mesiacoch máj a jún 2007 uskutočnili Twinningové programy - zahraničné študijné pracovné cesty LEADER do Českej republiky a Rakúska, ktorých sa zúčastnili poslanci Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja, odborníci Komisie regionálneho rozvoja, starostovia obcí a predstavitelia mikroregiónov. Cieľom pracovných ciest bolo získanie skúseností a dôležitých informácií v oblasti integrovaného rozvoja vidieka v krajinách, ktoré už prístup LEADER implementovali a v súčasnosti úspešne realizujú. Uskutočnili sa rokovania, odborné prednášky, diskusie s predstaviteľmi miestnych akčných skupín, regionálnych vlád, so starostami, prezentácie projektov typu LEADER. Účastníci pracovných ciest boli oboznámení s fungovaním miestnych akčných skupín, s prístupom LEADER v daných krajinách, s implementáciou stratégií typu LEADER, s partnerskou spoluprácou na regionálnej ale aj nadregionálnej úrovni.

Za účelom jednotného chápania, šírenia určitého povedomia a spojenia všetkých účastníkov tohto Nitrianskeho projektu LEADER bolo Komisiou regionálneho rozvoja Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja schválené logo pre LEADER NSK, ako forma propagácie navonok, ktoré sa bude používať na všetkých oficiálnych, neoficiálnych materiáloch a prezentáciách týkajúcich sa projektu a mikroregiónov zapojených do tohto projektu.

Príprava nových mikroregiónov na prístup LEADER, rok 2007

Od 1.augusta 2007 prostredníctvom projektu „Príprava nových mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka  – prístup LEADER“ začala príprava pre nových šesť mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Spôsob realizácie tohto projektu vychádzal z dlhoročných skúseností z prípravy a implementácie prístupu LEADER (Liaison Entre Actions de Développement de l'Économie Rurale – Vytváranie spojení medzi aktivitami podporujúcimi rozvoj hospodárstva na vidieku) v krajinách západnej Európy. Realizáciu projektu zabezpečovalo Občianske združenie Nitriansky Vidiecky parlament. To znamená, že občianske združenie dodalo základný expertný tím, zložený zo šiestich externých expertov a jedného metodického koordinátora, ktorý zabezpečoval projekt odborne v teréne, vo vybraných mikroregiónoch spolu so šiestimi oblastnými manažérmi, ktorí pracovali priamo v uvedených mikroregiónoch.

Projekt bol implementovaný v týchto vidieckych územiach, mikroregiónoch: Dolnohronské regionálne združenie (okres Levice), Združenie Dolný Žitný ostrov (okres Komárno), Traditional Club (okres Zlaté Moravce), Združenie obcí a miest Hontiansko - Poipeľského regiónu (okres Levice), Mikroregión okolo CEDRONU (okres Nitra) a Mikroregión Radošinka (okres Nitra).

Hlavnou úlohou bolo zabezpečiť prípravu a budovanie miestnych a odborných kapacít mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja prístupom LEADER a zabezpečiť spracovanie Integrovaných rozvojových stratégií potrebných k čerpaniu pomoci z Programu rozvoja vidieka 2007 - 2013 Os 4 – Realizácia prístupu LEADER a v neposlednom rade vytvorenie MAS.

V prvej fáze realizácie projektu bol prebehlo spracovanie auditu všetkých relevantných zdrojov, animácia občanov vo vybraných mikroregiónoch a postupná tvorba miestnych akčných skupín za účelom zostavenia miestnej stratégie typu LEADER. Druhá fáza zahŕňala animáciu procesu s cieľom zaktivizovania občanov a vytvorenia „zdrojov“ pre tvorbu miestnych akčných skupín. Podpora budovania kapacít zahŕňala i školenia budúcich členov miestnych akčných skupín s cieľom zvládnuť prípravu miestnej rozvojovej stratégie, logiku akčného, finančného, hodnotiaceho a monitorovacieho rámca.

Uskutočnili sa dve koordinačné stretnutia (v Mojmírovciach a v Šahách) za účasti zástupcov Nitrianskeho samosprávneho kraja, spracovateľa projektu, hlavného metodika, expertov, miestnych manažérov a predstaviteľov uvedených mikroregiónov. Na týchto stretnutiach sa prezentoval doterajší priebeh prác v každom mikroregióne, harmonogram prác, monitoringov a ďalších koordinačných stretnutí. 

Výstupy projektu:

 • integrované rozvojové stratégie typu LEADER každého mikroregiónu,
 • vytvorené partnerstvá na regionálnej a mikroregionálnej úrovni,
 • zvýšená schopnosť občanov, samospráv a podnikateľskej sféry úspešne sa uchádzať o zdroje z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, 
 • pripravenosť vidieckeho územia Nitrianskeho kraja na možnosť efektívneho čerpania finančných prostriedkov z fondov Európskej Únie,
 • vytvorené miestne akčné skupiny v Nitrianskom kraji na základe schválených legislatívnych návrhov týkajúcich sa Politiky rozvoja vidieka EÚ pre roky 2007 – 2013 (Nariadenia Rady 1698/2005 o podpore rozvoja vidieka prostredníctvom Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka – EAFRD). 

Miestne akčné skupiny – Iniciatíva Nitrianskeho samosprávneho kraja, rok 2008    

14. novembra 2008 sa v Mojmírovciach uskutočnila záverečná konferencia v rámci projektu LEADER NSK financovaného z rozpočtu vyššieho územného celku pod špecifickým mottom „Miestne akčné skupiny – Iniciatíva Nitrianskeho samosprávneho kraja“.

Organizátorom konferencie bolo Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja Odboru strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Konferencia znamenala úspešné ukončenie a predstavenie výsledkov práce projektu, ktorého realizáciu Nitriansky samosprávny kraj začal v roku 2006 v rámci prípravy mikroregiónov na území kraja na integrovaný rozvoj vidieka – prístup LEADER.

Konferencia sa konala pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. M. Belicu, PhD., ktorý  vyjadril podporu tomuto projektu a zdôraznil, že rozvoj vidieckeho územia kraja predstavuje veľký prínos do budúcnosti a je dôležitou súčasťou rozvojového potenciálu kraja. Predstavuje príležitosť pre mikroregióny, ktoré si pod odborným vedením vypracovali integrované stratégie rozvoja územia, vybudovali si miestne kapacity a vytvorili si občianske združenia ako základ pre budúce miestne akčné skupiny.

Na stretnutí prezentovali svoje príspevky aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva SR a zahraničný hosť, pán G. Salchner (manažér Miestnej akčnej skupiny LAG Ausserfern v Tirolsku), ktorý prezentoval fungovanie prístupu LEADER v Rakúsku, formovanie miestnej akčnej skupiny Ausserfern, jej úspechy a možnosti spolupráce s Nitrianskym samosprávnym krajom v budúcnosti.

Hlavný metodik pre Nitriansky kraj, Ing. J. Tvrdoňová, predstavila metodiku budovania miestnych a odborných kapacít prístupom LEADER, tvorby integrovaných stratégií rozvoja mikroregiónov a systém formovania miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja. Vyzdvihla iniciatívu a záujem Nitrianskeho samosprávneho kraja o prípravu svojho územia na prístup LEADER a zároveň vyjadrila aj  presvedčenie, že NSK bude pokračovať v nastolenom trende rozvoja vidieka aj v budúcich rokoch.

Závery konferencie:

 • Nitriansky samosprávny kraj sa tak stal prvým krajom v SR a jednou z prvých regionálnych vlád, ktoré sa zapojili do budovania kapacít pre integrovaný rozvoj vidieka prístupom známym ako LEADER;
 • Prostredníctvom projektu LEADER NSK pripravil finančné nástroje pre podporu vlastných miestnych akčných skupín typu LEADER;
 • Výstupom projektu sú spracované Integrované stratégie rozvoja územia typu LEADER;
 • Vytvorili a inštitucionalizovali sa partnerstvá vo forme MAS,ktoré združujú osoby z oblasti neziskového sektora, občanov, samosprávy a podnikateľského sektora, čím sa zabezpečila spolupráca medzi kľúčovými aktérmi v území;
 • Sekundárnym výstupom projektu je pripravenosť vidieckeho územia Nitrianskeho kraja na možnosť čerpania finančných prostriedkov z Programu rozvoja vidieka SR 2007-2013;
 • Realizovaním projektu budú MAS na území Nitrianskeho kraja schopné aktívne ovplyvňovať ekonomický a sociálny rozvoj vybraného územia, čím prispejú k napĺňaniu cieľov stratégie trvaloudržateľného rastu;
 • Vytvorením Miestnych akčných skupín vznikli nové partnerstvá na regionálnej a mikroregionálnej úrovni, čo prispelo k napĺňaniu cieľov politiky sociálnej súdržnosti v regióne. V rámci projektu bolo za účasti fundovaných odborníkov vytvorených 12 Integrovaných stratégií rozvoja územia typu LEADER a vzniklo 12 MAS;
 • Na projekt „Príprava mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka - prístup LEADER“ budú nadväzovať ďalšie opatrenia, ktoré prispejú k rozvoju vidieckeho územia Nitrianskeho kraja;
 • Perspektívne uvažujeme o vytvorení regionálnej vidieckej siete, ktorá bude napojená na národnú vidiecku sieť Slovenska. Jej cieľom bude zoskupiť organizácie a inštitúcie zapojené do rozvoja vidieka. Regionálna vidiecka sieť umožní výmenu skúseností a podporí implementáciu a hodnotenie politiky rozvoja vidieka Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Informačný deň k nástrojom Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER, rok 2009

Dňa 23. februára 2009 zorganizoval Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja v priestoroch Auly Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre „Informačný deň k nástrojom Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu integrovaného rozvoja vidieka LEADER“ pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. M. Belicu, PhD.

Informačný deň bol zameraný na prezentáciu Nástrojov Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktoré boli schválené Zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja v decembri 2008.

Nástroj 1 predstavuje poskytovanie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu spolufinancovania Integrovaných stratégií rozvoja územia pre Miestne akčné skupiny vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR v opatrení osi 4 Programu rozvoja vidieka SR na území Nitrianskeho kraja.

Nástroj 2 predstavuje poskytovanie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Integrovaných stratégií miestneho rozvoja pre Miestne akčné skupiny na území Nitrianskeho kraja (tzv. „Nitriansky LEADER“).

Obidva finančné nástroje systematicky nadväzujú na úspešný dvojročný projekt „Príprava mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka - prístup LEADER“ a napomáhajú realizácii a implementácii konkrétnych opatrení a aktivít schválených v Integrovaných stratégiách Miestnych akčných skupín, čím prispievajú k rozvoju vidieckeho územia Nitrianskeho kraja.

V Nitrianskom regióne najväčší počet schválených Miestnych akčných skupín, integrovaný rozvoj vidieka prístup LEADER, júl 2009

Nitriansky samosprávny kraj bol spomedzi všetkých krajov Slovenska najúspešnejší pri získavaní finančných prostriedkov z Európskeho poľnohospodárskeho fondu na rozvoj vidieka.

V rámci I. výzvy Ministerstva pôdohospodárstva SR na predkladanie Integrovaných stratégií rozvoja územia Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013 bolo výberovou komisiou Riadiaceho orgánu na hodnotenie Integrovaných stratégií rozvoja územia a výber miestnych akčných skupín vybraných 15 konečných prijímateľov (oprávnených žiadateľov) v rámci Slovenska. Nitriansky samosprávny kraj v rámci Slovenska dosiahol zo všetkých krajov najlepší výsledok, keďže hodnotiacim procesom úspešne prešlo a bolo schválených 5 Miestnych akčných skupín. A to tieto:

 • MAS Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ (okres Topoľčany),
 • MAS Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu "Požitavie - Širočina" (okres Zlaté Moravce),
 • MAS Občianske združenie Dolnohronské rozvojové partnerstvo (okres Levice),
 • MAS Regionálne združenie Dolná Nitra, o. z. (okres Nitra),
 • MAS OZ Mikroregión RADOŠINKA (okres Nitra).


Schváleným Miestnym akčným skupinám bol udelený Štatút MAS a bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou na implementáciu svojich Integrovaných stratégií na obdobie piatich rokov.

Výzvy na podávanie projektov, ktoré budú MAS vyhlasovať v súlade so svojou integrovanou stratégiou, budú zamerané napríklad na rozvoj vidieckeho cestovného ruchu, na obnovu obcí, na budovanie cyklotrás, rekonštrukcie kultúrnych domov, budovanie oddychových zón, obnovu verejných priestranstiev, športovísk ale aj na informačné a vzdelávacie aktivity. O konkrétnych výzvach a úspešných projektoch však budú rozhodovať samotné miestne akčné skupiny a ich orgány.

Vďaka úsiliu a aktivite Nitrianskeho samosprávneho kraja, starostov obcí a členov miestnych akčných skupín tak príde do nitrianskeho regiónu vyše 10 000 000,- EUR na rozvoj vidieka. Na jednu miestnu akčnú skupinu pripadá cca 2 000 000,- EUR do roku 2013.

Nitriansky samosprávny kraj vytvoril nástroje pre prístup LEADER na podporu rozvoja regiónu, máj 2010

Nitriansky samosprávny kraj sa stal prvým krajom na Slovensku, ktorý si vytvoril vlastné finančné nástroje pre prístup LEADER a začal tak finančne podporovať implementáciu Integrovaných stratégií rozvoja územia Miestnych akčných skupín v kraji.

Nástroje, ktoré systematicky nadväzujú na úspešný projekt „Príprava mikroregiónov Nitrianskeho samosprávneho kraja na integrovaný rozvoj vidieka - prístup LEADER“, napomáhajú realizácii a implementácii konkrétnych opatrení a aktivít schválených v integrovaných stratégiách Miestnych akčných skupín a tým prispejú k rozvoju vidieckeho územia Nitrianskeho samosprávneho kraja.

Cieľom finančných nástrojov je spolufinancovať a významnou mierou finančne a odborne napomáhať k realizácii konkrétnych projektov, či už investičných alebo neinvestičných schválených v integrovaných stratégiách MAS, čím sa prispeje k rozvoju vidieckeho územia kraja.

Päť MAS, ktoré boli vybrané Ministerstvom pôdohospodárstva SR podporuje Nitriansky samosprávny kraj v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia č. 3/2009, prostredníctvom Nástroja LEADER NSK 1. Tieto MAS sa prihlásili do projektu Nitrianskeho samosprávneho kraja prostredníctvom výzvy NSK ešte v auguste 2009 a dnes už v území môžeme vidieť konkrétne rozvojové projekty.

Každá MAS má svoje priority a podľa toho sú projekty rôzne zamerané. V MAS Svornosť, v okrese Topoľčany bola finančne podporená príprava architektonických štúdií na výstavbu amfiteátra, výstavbu detských ihrísk a rekonštrukcie a modernizácie autobusových zastávok. V MAS Požitavie – Širočina, v okrese Zlaté Moravce podporili investičný projekt „Rekonštrukcia a modernizácia prenosného javiska“, ktoré bude slúžiť na rôzne kultúrnospoločenské podujatia pre obce Choča, Tesárske Mlyňany, Vieska nad Žitavou, Slepčany, Nová Ves nad Žitavou, Čaradice, Tekovské Nemce, Volkovce, Čierne Kľačany, Veľké Vozokany, Malé Vozokany, Nemčiňany, Červený Hrádok, Nevidzany a Tajná.

MAS Radošinka, neďaleko Nitry sa zamerala na výstavbu detského ihriska a záhradných lavičiek pre obyvateľov obce Alekšince a výsadbu zelene v obci. MAS Dolná Nitra použila finančné prostriedky na poradenské a konzultačné služby zamerané na prípravu budúcich investičných projektov.

Nástroj LEADER NSK 2 podporuje Miestne akčné skupiny ktoré neboli schválené Ministerstvom pôdohospodárstva SR v prvom ani druhom kole. Hovoríme o Nitrianskom LEADER-i a podpore Miestnych akčných skupín, na územiach malých obcí zameraných na rozvoj vidieka. Do výzvy, ktorá bola zverejnená v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 4/2009 na web stránke www.unsk.sk sa v roku 2009 prihlásili 4 „MAS“: Mikroregión okolo Cedronu, MAS Združenie Dolný Žitný ostrov, Mikroregión Tríbečsko a Občianske združenie Via Romanum. V tomto kole (v roku 2009) Nitriansky samosprávny kraj podporil 32 projektov zameraných na regionálny rozvoj. Na Opatrenie 1 Obnova obcí boli schválené finančné prostriedky vo výške 86 % a na Opatrenie 2 Rozvoj vidieckej spoločnosti a podpora tradícií vo výške 14 %.

V Mikroregióne Tríbečsko bolo podporených 6 projektov zameraných na financovanie „Tribečských vinárskych slávnosti“ a vytvorenie a osadenie „Tríbečských informačných tabúľ“ pre obce Jedľové Kostoľany, Obyce, Machulince, Žitavany, Topoľčianky, Hostie, Skýcov, Žikava, Lovce, Hosťovce, Martin nad Žitavou, Sľažany, Velčice, Mankovce, Zlatno, Beladice, Neverice, Ladice a Kostoľany pod Tríbečom. V okrese Nitra, v Mikroregióne okolo Cedronu, Nitriansky samosprávny kraj podporil 11 projektov pre obce, občianske združenia a občianske iniciatívy. Ich projekty podporili verejné informačné systémy, drobnú architektúru v obciach, úpravu verejných priestranstiev, obnovu zelených a oddychových zón v obciach. Zamerali sa aj na propagáciu mikroregiónu, podporu spolkov, združení, spoločenských podujatí a výstav.

MAS Združenie Dolný Žitný ostrov zrealizovalo 5 zaujímavých projektov zameraných na tvorbu informačných tabúľ v obciach Bodza, Bodzianske Lúky, Brestovec, Čalovec, Číčov, Dedina Mládeže, Holiare, Kameničná, Klížska Nemá, Kolárovo, Okoličná na Ostrove, Sokolce, Tôň, Trávnik, Veľké Kosihy, Zlatná na Ostrove, Komoča a Zemné. V okrese Šaľa sa uchádzalo o finančné prostriedky občianske združenie Via Romanum, ktoré so svojimi 10 projektmi podporil regionálny rozvoj v tomto území. Podporili modernizáciu verejných informačných systémov v obciach Dlhá nad Váhom, Trnovec nad Váhom, Močenok, Horná Kráľová, Selice, parkové úpravy areálu základnej školy v obci Horná Kráľová a rekonštrukciu oddychovej zóny v obci Močenok. Výstavba  altánku v areály základnej školy v obci Trnovec nad Váhom bude veľkým prínosom nielen pre výučbu, hry detí ale aj pre verejnosť. Pre obce v území Via Romanum Dlhá nad Váhom, Hájske, Močenok, Selice a Trnovec nad Váhom vydali propagačný materiál o obciach.

V čom je „Nitriansky LEADER“ užitočný? Prináša nový prístup k riešeniu problémov vidieka, prichádza s prístupom „zdola nahor“, čím nepriamo núti obyvateľov nášho vidieka aktívne sa podieľať na jeho živote. Pridáva hodnotu miestnym zdrojom, vytvára nové pracovné miesta, spája rôzne projekty, myšlienky, aktérov a zdroje vidieka.

Vďaka veľkej podpore Nitrianskeho samosprávneho kraja sa od začiatku projektu do tohto procesu zapojila väčšina mikroregiónov v kraji, starostovia obcí a členovia miestnych akčných skupín, čím sa tento program stal jediným svojho druhu v rámci Slovenska.