Štvrtok, 23. Máj 2024, 16:45:08
logo unsk

Konferencia "SMART vidiek"

Aj tento rok Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR zorganizoval tradičnú konferenciu zameranú na inteligentný a lepší Nitriansky vidiek.

Konferencia bola zahájená premietnutím krátkeho filmu o doterajšej finančnej podpore projektov miestnych akčných skupín v rámci programu LEADER NSK.

Konferenciu s názvom „SMART vidiek“ otvorila Ing. E. Antošová, poslankyňa NR SR a podpredsedníčka Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorá zdôraznila, že Nitriansky samosprávny kraj ako jediný z krajov na Slovensku podporuje už 11 rokov prostredníctvom vlastných finančných nástrojov miestny komunitný rozvoj svojich vidieckych území. Za obdobie rokov 2016 až 2019 bolo z rozpočtu NSK v rámci programu LEADER NSK podporených až 646 projektov v celkovej sume 1 766 698,50 EUR s tým, že projekty konečných užívateľov boli zamerané najmä na: modernizáciu verejných priestranstiev, oddychových zón, parkov, detských ihrísk, drobnej architektúry, verejného osvetlenia, chodníkov, cyklistických odpočívadiel, autobusových zastávok, ale aj projekty zberných miest odpadov, kompostovania, aktivít občianskych združení a podnikateľov - držiteľov regionálnych značiek kvality. Vo svojom príhovore ďalej uviedla, že postaveniu malých a stredných podnikateľov sa venuje aj na celoštátnej úrovni a v krátkosti načrtla prínos schválenej legislatívnej úpravy v oblasti ochrany pôdy, zlepšenia podmienok v obchode pre domácich potravinárov a zníženia DPH na 10% pre vybrané potraviny.

Vedúci odboru strategických činností Úradu NSK vo svojom vstupe informoval o príprave projektového zámeru NSK v rámci výzvy „Inteligentný a lepší samosprávny kraj.“ V tejto súvislosti zdôraznil, že v prípade ak bude NSK úspešný pri žiadosti o NFP, jedným z hlavných aktivít bude zavedenie inovatívnych procesov prostredníctvom aplikačných riešení.

Vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja Úradu NSK prítomných ďalej informovala o pridelených dotáciách na projekty rozvoja vidieka. V roku 2019 sa podporilo 243 projektov. Celková výška schválených finančných prostriedkov z rozpočtu NSK predstavovala sumu 575 342,51 EUR. Významná bola podpora malých a stredných podnikateľov - držiteľov regionálnej značky kvality, ktorým bola schválená suma 113 991,-EUR.

Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Národnej siete rozvoja vidieka SR, ktorí sa zamerali na prezentovanie aktuálneho stavu a finančných alokácií vyhlásených výziev na podopatrenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 v rámci implementácie stratégií CLLD miestnych akčných skupín v Nitrianskom kraji.

O prepojení potrieb ľudí na vidieku na riešenia s použitím najmodernejších technológií a novom spôsobe myslenia s cieľom zabrániť de-populácii vidieka bol príspevok zástupcu Regionálnej antény Národnej siete rozvoja vidieka SR za Nitriansky kraj.

Zástupcovia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v rámci svojich príspevkov predstavili dva úspešné medzinárodne projekty venujúce sa zlepšovaniu a zefektívňovaniu spolupráce na vidieku z hľadiska podpory cirkulárnej ekonomiky a budúcich politík rozvoja vidieka.

Sprievodným programom konferencie bola aj prezentácia regionálnych výrobkov a produktov od držiteľov certifikovaných regionálnych značiek PONITRIE, NITRAVA a PODUNAJSKO.

Mgr. Ján Veteráni

Vedúci odboru strategických činností

Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia