Štvrtok, 23. Máj 2024, 18:47:41
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Metodický deň k výzvam Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2017

Metodický deň k výzvam Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2017

Metodický deň k výzvam Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2017

Dňa 8. februára 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie zástupcov Odboru strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja s predstaviteľmi miestnych akčných skupín Nitrianskeho kraja. Stretnutie malo charakter metodického dňa k aktuálnym výzvam Nástroja 2 LEADER NSK (NSK/LEADER2/2017-Op123, NSK/LEADER2/2017-Op4), ktorých uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie dotácií je 7. marca 2017. Vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja Ing. arch. V. Juricová – Melušová prezentovala základné informácie o vyhlásených výzvach a dôležité povinnosti pre žiadateľov. Následne bolo predstavené aktuálne znenie Usmernenia k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja pre príslušný kalendárny rok. Manažéri a predstavitelia zúčastnených MAS predstavili svoje zámery do budúcnosti a prezentovali aktuálne informácie týkajúce sa územia pôsobnosti ich MAS. Na záver sa živo diskutovalo o dlhodobej stagnácii vyhodnocovania žiadateľov o Štatút MAS na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorá sťažuje procesy plánovania a rozhodovania na úrovni verejno – súkromného partnerstva. Zástupcovia Odboru strategických činností Úradu NSK preto požiadali všetkých prítomných, aby sa v lehote do 10. februára 2017 elektronicky alebo telefonicky vyjadrili k zámeru predložiť žiadosť o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK a zapojiť sa tak do aktuálnych výziev pre rok 2017. V súčasnosti na území Nitrianskeho kraja registrujeme 17 miestnych akčných skupín, z ktorých pravdepodobne 9 bude mať v priebehu roka 2017 udelený Štatút MAS, nakoľko obdržali pozitívnu hodnotiacu správu v rámci výberového procesu Stratégií CLLD na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

Metodický deň k výzvam Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2017 - IMG_20170208_101307_af7faeb82c466a64d4222f6db6b20fea
Metodický deň k výzvam Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2017 - IMG_20170208_101238_a9f73f224e57bb78bf35d9b3ac946b69