Streda, 29. November 2023, 20:11:12
logo unsk

Metodický deň k výzvam Nástroja 2 pre rok 2016

Metodický deň k výzvam Nástroja 2 pre rok 2016

Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja pripravil dňa 16. júna 2016 o 10:00 hod. metodický deň pre hlavných predstaviteľov všetkých miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja. Na stretnutie, ktoré sa konalo v obci Cabaj – Čápor, v území miestnej akčnej skupiny Mikroregión Cedron – Nitrava prijali pozvanie manažéri a predsedovia MAS.

Cieľom metodického dňa bolo predstaviť nové Všeobecné záväzné nariadenie Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja. Prítomným boli prezentované aktuálne výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu NSK v rámci Nástroja 2 LEADER NSK. Termín predkladania žiadostí je 22. júl 2016 v podateľni NSK. Pracovníci odboru strategických činností vysvetlili zmeny, ktoré sa na základe VZN NSK č. 3/2016 zapracovali následne aj do Usmernenia 2 a Programového manuálu 2.

V druhej časti metodického stretnutia sa pozornosť zamerala na pripravované zmeny v Nástroji 1, v rámci ktorého Odbor strategických činností spracováva návrh nového VZN, ktorý bude zameraný na podporu regionálneho značenia produktov a služieb na vidieku Nitrianskeho kraja. Prvý návrh tohto VZN bol práve na tomto stretnutí prezentovaný. Na záver boli členovia MAS vyzvaní k možnosti zasielať svoje podnety a pripomienky k prezentovanému návrhu.

Diskusia prebehla najmä k hodnoteniu miestnych akčných skupín v rámci výzvy Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, keďže žiadna MAS zatiaľ neobdržala z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR rozhodnutie o získaní Štatútu MAS pre programové obdobie 2014 - 2020. MAS, ktoré získajú Štatút sú neoprávnené v rámci VZN NSK č. 3/2016. Preto boli prítomní manažéri MAS vyzvaní aby v prípade, ak obdržia písomné rozhodnutie z MPaRV SR ohľadom týchto skutočností, informovali pracovníkov Odboru strategických činností ÚNSK.

Odbor strategických činností,

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja