Streda, 21. Február 2024, 07:24:44
logo unsk

Naďalej podporujeme náš vidiek

Naďalej podporujeme náš vidiek

Dňa 2. októbra 2014 zorganizoval Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja už šiesty ročník regionálnej konferencie pod názvom „Podporujme náš vidiek“ na podporu rozvoja vidieka a prístupu LEADER. Konferencia sa uskutočnila v kaštieli Mojmírovce pod záštitou Doc. Ing. M. Belicu, PhD., predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja.
Cieľom konferencie bolo oboznámiť prítomných s aktuálnymi informáciami o novom programovom období EÚ 2014 – 2020 s dôrazom na integrovaný rozvoja vidieka, prístup LEADER, ako aj o pripravovanej novej metodike a metodológii tvorby programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a regiónov. Konferencie sa zúčastnili členovia miestnych akčných skupín, verejno – súkromných partnerstiev, zástupcovia univerzít, samosprávnych krajov a odborníci na rozvoj vidieka.
Účastníkov konferencie privítal Ing. M. Čaja, vedúci odboru strategických činností Úradu NSK, ktorý konferenciu moderoval a v úvode privítal hostí medzi ktorými boli aj poslanci Zastupiteľstva NSK páni R. Bakyta, PhDr. J. Vančo PhD., Ing. I. Farkas, Ing. P. Oremus, PhD., Ing. M. Oremus a Ing. J. Horváth, CSc., podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja, ktorý konferenciu otvoril.
Konferencia pozostávala z dvoch odborných blokov a sprievodného programu v areáli kaštieľa spojeného s predajom remeselných regionálnych produktov z území miestnych akčných skupín.
Zhrnutie Programu rozvoja vidieka SR rokov 2007 – 2013 a informácie o novom programovom období EÚ 2014 – 2020 s dôrazom na integrovaný rozvoja vidieka, prístup LEADER poskytol Ing. M. Barbarič, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý podrobne odprezentoval návrh PRV SR a vrátane návrhu jednotlivých opatrení.
Ing. A. Hagovská predstavila novú metodiku a metodológiu tvorby programov hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí a regiónov, ktorá by mala byť účinná od januára 2015. Ing. arch. V. Juricová – Melušová, vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja informovala prítomných o navrhovaných zmenách vo finančných nástrojoch LEADER NSK, týkajúcich sa podpory miestnych akčných skupín od roku 2015 ako aj úspešné projekty miestnych akčných skupín financované z rozpočtu NSK.
Na konferencii dostali príležitosť aj miestne akčné skupiny bez štatútu MAS, aby predstavili svoje územie a prezentovali príklady dobrej praxe z realizovaných projektov z dotácie LEADER NSK. Postupne sa predstavili Mikroregión CEDRON, Dvory a okolie a „Hídverő – Most priateľstva“. Na záver vystúpila aj pani Ing. J. Jarábková z SPU v Nitre a prezentovala systém certifikácie ubytovacích zariadení na vidieku a možnosti podpory z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja v budúcnosti.

Nitriansky samosprávny kraj je pripravený na nové programové obdobie rokov 2014 – 2020, kde môžeme povedať, že až 75% rozlohy nášho kraja zaberajú miestne akčné skupiny a 80% všetkých obcí kraja je zaradených v týchto miestnych akčných skupinách resp. verejno – súkromných partnerstvách. Nitriansky samosprávny kraj má záujem naďalej podporovať miestne akčné skupiny a spolufinancovať ich integrované stratégie rozvoja územia.

Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja
Ing. arch. V. Juricová – Melušová,
Ing. Š. Králik