Streda, 21. Február 2024, 07:00:06
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2019 výrazne podporí rozvoj vidieka cez projekty LEADER NSK

Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2019 výrazne podporí rozvoj vidieka cez projekty LEADER NSK

V priestoroch Agrokomplexu v Nitre zorganizoval Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR dňa 12. novembra 2018 tradičnú konferenciu za účasti viacerých odborníkov a socio – ekonomických partnerov z celého Slovenska. Sprievodným programom boli remeselné trhy malých podnikateľov z regiónu, ktorí prezentovali svoje produkty a výrobky ocenené regionálnou značkou kvality. Medzi predajcami boli držitelia značiek Ponitrie, Nitrava a Pohronie.

Odbornú konferenciu počas celého dňa moderoval a viedol Mgr. J. Veteráni, vedúci odboru strategických činností, ktorý na úvod privítal predsedu NSK doc. Ing. Milana Belicu PhD.. Nitriansky samosprávny kraj podporil v rokoch 2016 - 2018 v rámci programu LEADER NSK z vlastného rozpočtu 402 projektov v celkovej sume takmer 1,2 milióna EUR. V roku 2018 bolo podporených 150 projektov, pričom 129 projektov vzišlo z neziskového sektora. Schválený rozpočet samosprávneho kraja na rok 2019 zahŕňa sumu 599 000,-EUR, čím chce výrazne podporiť rozvoj vidieka a projekty LEADER NSK.

Ako počas konferencie „Podporujeme rozvoj vidieka v partnerstve“ povedal predseda NSK, projekt zameraný na podporu vidieckeho územia kraja prístupom LEADER a na vybudovanie miestnych a odborných kapacít sa na území NSK naštartoval ešte v roku 2006. NSK bol vtedy jediný zo všetkých samosprávnych krajov Slovenska a úspešný dotačný program funguje dodnes.

Podporené projekty boli zamerané najmä na rekonštrukcie verejných priestranstiev, parkov, detských ihrísk, drobnej architektúry, verejného osvetlenia, oddychových zón, chodníkov, cyklistických odpočívadiel, autobusových zastávok či zberných miest odpadov. Realizovali sa aj projekty občianskych združení, podnikateľov (držiteľov regionálnej značky kvality) a projekty regionálnej spolupráce viacerých MAS.

Podľa predsedu NSK patria k najväčším pozitívam programu podpora miestnej ekonomiky, tvorba pracovných miest na vidieku, nízka miera spolufinancovania projektov i podpora podnikateľských subjektov - držiteľov regionálnej značky kvality. Výhodou je, ale najmä skutočnosť, že výber samotných projektov, ktoré MAS predkladajú Nitrianskemu samosprávnemu kraju, je výlučne v kompetencii MAS, teda funguje princíp zdola nahor.

Nitriansky samosprávny kraj už 10 rokov finančne podporuje prostredníctvom všeobecne záväzných nariadení schválené MAS cez Nástroj 1 LEADER NSK a neschválené MAS cez Nástroj 2 LEADER NSK. Miestne akčné skupiny sú vlastne akýmsi mostíkom, ktorý spája a zabezpečuje dialóg medzi všetkými aktérmi na danom území s cieľom riešenia ich problémov a iniciuje záujem miestneho obyvateľstva o rozvoj územia.

Podľa vyjadrenia Mgr. J. Veterániho je na území Nitrianskeho kraja v rámci Programu rozvoja vidieka SR na roky 2014 - 2020 celkovo schválených 15 miestnych akčných skupín (MAS) a 2 MAS sú neschválené. Pokrytie územia Nitrianskeho kraja schválenými miestnymi akčnými skupinami predstavuje až 78% a počet obcí v území pôsobnosti MAS je až 284. Z hľadiska finančného vyjadrenia je možné konštatovať, že na rozvoj vidieckych oblastí schválených MAS celková podpora z Programu rozvoja vidieka a Integrovaného regionálneho operačného programu v programovom období 2014 – 2020 bude predstavovať sumu 18 440 800,-EUR.

Fotogalériu z konferencie a prednášky nájdete na https://www.unsk.sk/zobraz/obsah/10656.

Odbor strategických činností, Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja.

Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2019 výrazne podporí rozvoj vidieka cez projekty LEADER NSK - 1_73dd745ecd29f04f9648b4bbb4b7036f
Nitriansky samosprávny kraj aj v roku 2019 výrazne podporí rozvoj vidieka cez projekty LEADER NSK - 4_e10bf917c9c1a8157288f6859014a80d