Pondelok, 17. Jún 2024, 21:43:04
logo unsk

Nové pravidlá pre Nástroj 2 LEADER NSK

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja sa dňa 9. mája 2016 uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja. VZN NSK č. 3/2016 nadobudlo účinnosť dňa 3. júna 2016 a je zverejnené na https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/vzn-platne.

VZN NSK č. 3/2016 bolo vypracované najmä z dôvodu zosúladenia terminológie s novým programovým obdobím EÚ rokov 2014 – 2020, ale aj z dôvodu zosúladenia so zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016.

Predmetom úpravy VZN NSK č. 3/2016 je systém poskytovania financií, riadenia a kontroly poskytovania dotácie z prostriedkov NSK, ako aj stanovenie kritérií oprávnenosti a definovanie podmienok poskytnutia dotácie pre program LEADER NSK. Dotácie sú poskytované miestnym akčným skupinám, ktorým nebol udelený Štatút MAS, na podporu implementácie Stratégií CLLD (tzv. stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou) a to prostredníctvom financovania investičných a neinvestičných projektov konečných užívateľov z územia pôsobnosti MAS.

Zámerom NSK je aj v programovom období rokov 2014 – 2020 naďalej podporovať integrovaný rozvoj vidieka nášho kraja pomocou dotačného programu LEADER NSK a zabezpečiť tým kontinuitu v Nástroji 2 z predchádzajúcich rokov.

Týmto VZN NSK č. 3/2016 sa ruší VZN NSK č. 3/2014, VZN NSK č. 3/2013, VZN NSK č. 7/2011 a VZN NSK č. 4/2009.

Súčasne s týmto materiálom bolo Zastupiteľstvom Nitrianskeho samosprávneho kraja 9. mája 2016 schválené aj nové Usmernenie k administrácii poskytovania dotácií z rozpočtu NSK na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja (tzv. „Usmernenie 2“), ktoré definuje podrobné podmienky poskytnutia dotácie z rozpočtu NSK, rozpracováva a špecifikuje podporované aktivity do konkrétnych podaktivít vrátane oprávnených konečných užívateľov projektov a rozsahu pomoci.

Odbor strategických činností v súčasnosti realizuje Výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja, ktorá je zverejnená na https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/vyzvy-na-predkladanie-projektov.

Odbor strategických činností, Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja