Pondelok, 15. Júl 2024, 10:35:31
logo unsk

Schválené dotácie pre MAS na rok 2022

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 38. riadnom zasadnutí konanom dňa 27. júna 2022 Uznesením č. 79/2022 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 9/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK schválilo pridelenie dotácie na kalendárny rok 2022 nasledovne.

Miestna akčná skupina:

Schválená výška dotácie na rok 2022 (v EUR):

OZ RADOŠINKA

26 018,63

Mikroregión TRÍBEČSKO

15 013,82

Občianske združenie Tekov – Hont

26 385,45

Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

25 200,00

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

25 870,00

Občianske združenie Ipeľ – Hont

25 902,53

Miestna akčná skupina – Dvory a okolie

26 382,00

Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

27 927,01

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

26 380,16

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA

24 795,80

„Mikroregión Hurbanovo"

24 991,90

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

23 459,95

Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu  

25 990,00

VITIS

25 891,10

Občianske združenie ŽIBRICA

24 750,80

Spolu

374 959,15

V rámci Nástroja 2 LEADER NSK Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 38. riadnom zasadnutí konanom dňa 27. júna 2022 Uznesením č. 77/2022 v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 10/2020 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja schválilo pridelenie dotácie na kalendárny rok 2022 nasledovne.

Miestna akčná skupina:

Schválená výška dotácie na rok 2022 (v EUR):

Miestna akčná skupina Združenia Termál                                                                          

27 021,83

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

28 000,00

Spolu

55 021,83

Zmluvy o poskytnutí dotácie nadobudli účinnosť dňa 12. augusta 2022 a sú zverejnené v Centrálnom registri zmlúv https://www.crz.gov.sk/.

Termín na predloženie ročného zúčtovania poskytnutej dotácie je stanovený na 16. január 2023. Kompletný zoznam schválených projektov nájdete na www.leadernsk.sk v časti Projekty.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

Odbor strategických činností