Streda, 21. Február 2024, 06:50:31
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Schválené dotácie pre miestne akčné skupiny na rok 2019

Schválené dotácie pre miestne akčné skupiny na rok 2019

Výberová komisia pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK (VZN NSK č. 2/2017 úplné znenie) prehodnotila spôsob použitia požadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu NSK navrhovaný oprávnenými žiadateľmi v žiadostiach o poskytnutie dotácie a schválila nasledovné finančné alokácie:

Konečný prijímateľ :

Požadovaná výška dotácie, v € :

Schválená výška dotácie, v € :

OZ RADOŠINKA

34 995,80

28 978,46

Mikroregión TRÍBEČSKO

23 815,60

23 815,60

Občianske združenie Tekov – Hont

44 890,00

33 790,00

Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

39 966,81

32 068,37

Občianske združenie Ipeľ – Hont

44 999,65

33 059,63

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

45 000,00

37 200,00

Miestna akčná skupina – Dvory a okolie

26 419,92

25 339,92

Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

45 000,00

32 239,20

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

37 958,33

32 827,24

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA

38 334,25

36 483,11

„Mikroregión Hurbanovo"

43 407,32

34 100,00

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

38 231,04

30 300,00

Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu

44 874,42

34 800,00

VITIS

42 142,73

29 860,00

Občianske združenie ŽIBRICA

44 991,90

32 881,00

Spolu

595 027,77

477 742,53

V rámci schválených dotácií sa prostredníctvom Nástroja 1 LEADER NSK zrealizuje až 218 projektov, z toho 30 projektov subjektov súkromného sektora, t. j. držiteľov regionálnych značiek kvality. 188 projektov podporuje aktivity a činnosť širokého spektra neziskových organizácií, združení a spolkov v území miestnych akčných skupín.

V rámci Nástroja 2 LEADER NSK výberová komisia pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja (VZN NSK č. 3/2016 úplné znenie) prehodnotila spôsob použitia požadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu NSK navrhovaný oprávnenými žiadateľmi v žiadostiach o poskytnutie dotácie pre Opatrenia 1., 2., 3. a schválila nasledovné finančné alokácie:

Konečný prijímateľ :

Požadovaná výška dotácie, v € :

Schválená výška dotácie, v € :

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

45 000,00

45 000,00

Miestna akčná skupina Združenia Termál

44 999,98

44 999,98

Spolu

89 999,98

89 999,98

Prostredníctvom schválených dotácií by sa malo zrealizovať 24 projektov, z ktorých až 18 je zameraných na obnovu obcí, revitalizáciu verejných priestorov, modernizáciu oddychových zón, detských ihrísk ale aj rekonštrukcie obecných budov.

V rámci Opatrenia 4. schválila výberová komisia dotáciu v celkovej výške 7 600,-  pre Miestnu akčnú skupinu Združenia Termál na 2 projekty spolupráce zamerané na podporu regionálnych výrobcov a služieb formou digitálneho marketingu.

Zmluvy o poskytnutí dotácie nadobudli účinnosť dňa 13. júla 2019 a sú zverejnené na https://www.unsk.sk/register/zoznam/zmluvy.  

Všetci koneční užívatelia sú povinní projekty spolufinancovať v zmysle pokynov poskytovateľa dotácie. Miestne akčné skupiny sú povinné predložiť ročné zúčtovanie dotácie najneskôr do 19. decembra 2019. Kompletný zoznam schválených projektov nájdete na www.leadernsk.sk v časti Projekty.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja, Odbor strategických činností Úradu NSK