Pondelok, 15. Júl 2024, 10:39:24
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Schválené dotácie pre miestne akčné skupiny na rok 2020

Schválené dotácie pre miestne akčné skupiny na rok 2020

Výberová komisia pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu držiteľov regionálnej značky kvality a činnosti združení a spolkov na vidieku Nitrianskeho kraja – Nástroj 1 LEADER NSK (v zmysle úplného znenia VZN NSK č. 2/2017) prehodnotila spôsob použitia požadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu NSK navrhovaný oprávnenými žiadateľmi v žiadostiach o poskytnutie dotácie a schválila nasledovné finančné alokácie:

Konečný prijímateľ

Požadovaná dotácia (v €)

Schválená dotácia (v €)

OZ RADOŠINKA

32 225,07

32 225,07

Mikroregión TRÍBEČSKO

24 275,33

24 275,33

Občianske združenie Tekov – Hont

36 312,25

32 072,25

Regionálne združenie Dolná Nitra o. z.

40 389,23

35 893,98

Občianske združenie Ipeľ – Hont

33 400,00

32 900,00

Miestna akčná skupina ZDRUŽENIE DOLNÝ ŽITNÝ OSTROV

35 130,00

33 170,00

Miestna akčná skupina – Dvory a okolie

25 930,81

25 930,81

Miestna akčná skupina Dolné Považie – Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport

42 632,31

33 833,32

Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ

34 791,20

32 641,63

Miestna akčná skupina CEDRON – NITRAVA

33 827,26

27 121,95

„Mikroregión Hurbanovo"

27 269,99

24 957,42

Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“

36 956,42

33 616,42

Miestna akčná skupina Spoločenstva obcí topoľčiansko-duchonského mikroregiónu

40 415,87

34 426,94

VITIS

29 521,27

29 521,27

Občianske združenie ŽIBRICA

35 966,00

35 526,00

Spolu

509 043,01

468 112,39

V rámci schválených dotácií sa prostredníctvom Nástroja 1 LEADER NSK na jeseň zrealizuje až 185 projektov, z toho 22 projektov subjektov súkromného sektora, tzv. držiteľov regionálnych značiek kvality. 163 projektov podporuje aktivity a činnosť širokého spektra neziskových organizácií, združení a spolkov v území miestnych akčných skupín.

V rámci Nástroja 2 LEADER NSK výberová komisia pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja (v zmysle úplného znenia VZN NSK č. 3/2016) prehodnotila spôsob použitia požadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu NSK navrhovaný oprávnenými žiadateľmi v žiadostiach o poskytnutie dotácie pre Opatrenia 1., 2., 3. a schválila nasledovné finančné alokácie:

Konečný prijímateľ

Požadovaná dotácia (v €)

Schválená dotácia (v €)

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

43 000,00

37 060,00

Miestna akčná skupina Združenia Termál

41 853,29

36 195,69

Spolu

84 853,29

73 255,69

Prostredníctvom schválených dotácií by sa malo zrealizovať 24 projektov, z ktorých 12 projektov je zameraných na aktivity verejného sektora a 12 je zameraných na aktivity neziskového sektora.

V rámci Nástroja 2 LEADER NSK, Opatrenie 4. Projekty spolupráce boli schválené 3 projekty zamerané na spoluprácu a partnerstvo pri spoločnom rozvoji území miestnych akčných skupín. Výberová komisia pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja (v zmysle úplného znenia VZN NSK č. 3/2016) schválila nasledovné finančné alokácie:

Konečný prijímateľ

Požadovaná dotácia (v €)

Schválená dotácia (v €)

Dolnohronské rozvojové partnerstvo

4 750,00

3 000,00

Miestna akčná skupina Združenia Termál

7 600,00

5 500,00

Spolu

12 350,00

8 500,00

Zmluvy o poskytnutí dotácie nadobudli účinnosť dňa 1. októbra 2020 a sú zverejnené na https://www.unsk.sk/register/zoznam/zmluvy. Termín na predloženie ročného zúčtovania poskytnutej dotácie je 21. december 2020. Kompletný zoznam schválených projektov na rok 2020 nájdete na www.leadernsk.sk v časti Projekty.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja,

Odbor strategických činností ÚNSK