Streda, 29. November 2023, 20:18:35
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Schválené dotácie v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2016

Schválené dotácie v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2016

V súlade s novým Všeobecne záväzným nariadením Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 a v zmysle Uznesenia č. 59/2016 Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja zasadali dňa 15.08.2016 na Odbore strategických činností Úradu NSK dve Výberové komisie pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v roku 2016. Každá výberová komisia prehodnotila spôsob použitia požadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu NSK navrhovaný oprávnenými žiadateľmi v žiadostiach o poskytnutie dotácie a predbežných projektových návrhoch.

Výberová komisia pre Opatrenia 1, 2, 3 v zmysle Zápisu zo zasadnutia schválila nasledovné výšky dotácií pre oprávnených žiadateľov: Mikroregión TRÍBEČSKO 19 100,-EUR, MAS Združenie Dolný Žitný ostrov 28 300,-EUR, Občianske združenie Ipeľ – Hont 27 400,-EUR, MAS Dolné Považie 23 690,-EUR, Regionálne združenie Dolná Nitra 17 600,-EUR, Dolnohronské rozvojové partnerstvo 27 730,-EUR, Mikroregión CEDRON – NITRAVA 30 800,-EUR, Mikroregión Hurbanovo 28 260,-EUR a MAS SOTDUM 21 700,-EUR. V rámci uvedených opatrení bolo schválených spolu 92 projektov. Projekty sú zamerané najmä na úpravu verejných priestranstiev, parkov, detských ihrísk, drobnej architektúry, verejného osvetlenia, modernizáciu informačných systémov a značení ale aj na podporu aktivít spolkov a občianskych združení. Najviac projektov by sa malo zrealizovať v Mikroregióne CEDRON – NITRAVA, a to 25. Koneční užívatelia sú povinní projekty spolufinancovať v zmysle pokynov poskytovateľa dotácie a ročné zúčtovanie predložiť do decembra 2016.

Výberová komisia pre Opatrenie 4 v zmysle Zápisu zo zasadnutia schválila nasledovné výšky dotácií pre oprávnených žiadateľov: MAS Združenie Dolný Žitný ostrov  4 700,-EUR a Mikroregión CEDRON – NITRAVA 6 500,-EUR. V rámci Opatrenia 4 sa zrealizujú 3 projekty spolupráce zamerané na spoločný marketing LEADER-ovských skupín v regiónoch SR a ČR so zameraním na miestne špeciality, miestne produkty, remeselné výrobky, vytvorenie siete prevádzkovateľov a výrobcov miestnych produktov, vytvorenie regionálnej značky produktov a služieb.

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja, Odbor strategických činností Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja