Streda, 29. November 2023, 20:38:36
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Schválené dotácie v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2017

Schválené dotácie v rámci Nástroja 2 LEADER NSK pre rok 2017

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 3/2016 a Uznesenia č. 52/2017 Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja zasadala dňa 5.4.2017 na Odbore strategických činností Úradu NSK Výberová komisia pre výber žiadostí o poskytnutie dotácií z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja na podporu implementácie Stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja v roku 2017. Výberová komisia prehodnotila spôsob použitia požadovaných finančných prostriedkov z rozpočtu NSK navrhovaný oprávnenými žiadateľmi v žiadostiach o poskytnutie dotácie a predbežných projektových návrhoch.

Výberová komisia pre Opatrenia 1, 2, 3 v zmysle Zápisu zo zasadnutia schválila dotácie v celkovej výške 496 309,83 EUR. Podporení boli nasledovní žiadatelia: OZ Ipeľ – Hont, Mikroregión Hurbanovo, MAS SOTDUM, OZ Dolnohronské rozvojové partnerstvo, Regionálne združenie Dolná Nitra, MAS Združenie Dolný Žitný ostrov, MAS Dolné Považie - Alsó Vágmente Helyi Akciócsoport, MAS CEDRON – NITRAVA, MAS Združenia Termál, OZ Tekov – Hont, OZ ŽIBRICA a MAS - Dvory a okolie. V rámci uvedených opatrení bolo podporených spolu 145 projektov, z ktorých až 108 projektov budú realizovať obce Nitrianskeho kraja. Projekty sú zamerané najmä na úpravu verejných priestranstiev, rekonštrukciu verejných budov a autobusových zastávok, modernizáciu drobnej architektúry, obnovu parkov, detských ihrísk, verejného rozhlasu, modernizáciu informačných systémov ale aj na podporu environmentálnych aktivít (zberné miesta, protipovodňové opatrenia, osveta). Najviac projektov chce zrealizovať MAS CEDRON – NITRAVA v počte 25. Koneční užívatelia sú povinní projekty spolufinancovať v zmysle pokynov poskytovateľa dotácie a ročné zúčtovanie dotácie predložiť už v lete 2017.

Pre Opatrenie 4 Projekty spolupráce schválila výberová komisia dotácie v celkovej výške 63 650,-EUR. Podporení boli nasledovní žiadatelia: Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ, OZ RADOŠINKA, OZ Ipeľ – Hont, MAS SOTDUM, MAS Združenie Dolný Žitný ostrov, MAS CEDRON – NITRAVA a MAS Združenia Termál. Celkovo sa zrealizuje 11 projektov spolupráce zameraných najmä na zavádzanie regionálneho značenia produktov a služieb vidieckeho územia MAS Nitrianskeho regiónu, ale aj na spoločný marketing LEADER-ovských skupín v regiónoch SR a ČR.

Kompletný zoznam schválených projektov za rok 2017 nájdete tu https://www.leadernsk.sk/projekty-leader-nsk-2017.html

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja,

Odbor strategických činností