Pondelok, 28. November 2022, 06:28:45
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • V Nitrianskom kraji podporíme regionálne značky kvality, aj o tom bola konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

V Nitrianskom kraji podporíme regionálne značky kvality, aj o tom bola konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“

Dňa 25. septembra 2017 sa v Mojmírovciach uskutočnila konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“ už tradične v dobrej atmosfére a za účasti sociálno – ekonomických partnerov. Konferencia zameraná na výmenu aktuálnych informácií v oblasti rozvoja vidieka a regionálneho značenia v Nitrianskom kraji bola zorganizovaná pod záštitou predsedu NSK, doc. Ing. Milana Belicu, PhD. už v poradí 10-krát. Prvýkrát sme sa takto stretli v roku 2007 na zámku v Topoľčiankach, keď sme predstavovali výsledky projektu prípravy vybraných území NSK a budovanie kapacít vtedy novátorským a inovatívnym prístupom LEADER. Priestor vtedy dostali všetky formujúce sa miestne akčné skupiny zapojené do projektu.

Počas desiatich rokov sme aj vďaka podpore a pochopeniu vedenia kraja, poslancov Zastupiteľstva kraja ako aj vedúcich predstaviteľov Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja dosiahli viacero úspechov hodných zreteľa. Môžeme skonštatovať, že sme podporili: vytvorenie silnej základne odborných aj personálnych kapacít potrebných pre zdravé fungovanie každej miestnej akčnej skupiny, formovanie a vytváranie nových verejno – súkromných partnerstiev typu LEADER, vypracovanie a implementáciu stratégií miestneho rozvoja, realizáciu už vyše 900 rozvojových projektov v rámci dotačných Nástrojov LEADER NSK, publicitu a propagáciu programu LEADER NSK prostredníctvom portálu www.leadernsk.sk a vydaním propagačných materiálov a propagačných predmetov.

Zrealizovanými projektami sme v územiach 17 miestnych akčných skupín pomohli v úprave verejných priestranstiev, budovaní oddychových zón, revitalizácii parkov, výstavbe detských ihrísk, drobnej architektúry, autobusových zastávok, rekonštrukcii verejného osvetlenia, modernizácii informačných systémov a značení, odstraňovaniu čiernych skládok, zriaďovaniu zberných miest a realizácii protipovodňových opatrení. Sme radi, že nemalé množstvo finančnej podpory z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja smerovalo aj na projekty napĺňajúce aktivity a činnosť spolkov, združení, nadácií ale aj malých a stredných podnikateľov.

Už získaná prax v implementácii stratégií komunitne vedeného miestneho rozvoja má veľkú perspektívu do budúcna, a preto začíname od budúceho roka podporovať prostredníctvom obnoveného Nástroja 1 LEADER NSK aj beneficientov nachádzajúcich sa v územiach miestnych akčných skupín, ktorým bude pre programové obdobie rokov 2014 – 2020 udelený Štatút MAS. Dotácia bude prioritne zameraná na podporu držiteľov regionálnej značky kvality nakoľko naším zámerom je podporovať miestnych živnostníkov, remeselníkov, malé firmy a občianske združenia s propagáciou miestnych kvalitných výrobkov a služieb. Ide o podporu využívania miestnych zdrojov, potenciálu a surovín, ako aj uchovávanie hodnôt, tradícií a jedinečností regiónu.

V súčasnom období, aj vďaka finančnej podpore z rozpočtu Nitrianskeho samosprávneho kraja môžeme konštatovať, že v Nitrianskom kraji sa v roku 2017 úspešne vytvorili ďalšie tri nové regionálne značky kvality, a to Nitrava, Podunajsko a Hont. Úspešne etablovanou je certifikovaná značka „Regionálny produkt Ponitrie“, ktorá má v súčasnosti 12 držiteľov a každoročne vyhlasuje nové výzvy pre ďalších záujemcov.

Konferencia splnila svoj účel, nakoľko všetci prednášajúci dostali priestor aby prezentovali svoje odborné aktuálne témy a účastníci zas získali cenné informácie, ako aj odpovede na svoje otázky položené v rámci diskusie. Ďakujeme.

Ing. arch. V. Juricová – Melušová, Ing. Š. Králik,

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

V Nitrianskom kraji podporíme regionálne značky kvality, aj o tom bola konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“ - 4_0f55b701046c578ca46d0c2a8fda7c5e
V Nitrianskom kraji podporíme regionálne značky kvality, aj o tom bola konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“ - 1_3c2a3561a3e78d455d7fe14abc179e6e
V Nitrianskom kraji podporíme regionálne značky kvality, aj o tom bola konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“ - 22014588_10210870776665636_1051519883_n_94f4f21c449056d50b75257a286b32cf
V Nitrianskom kraji podporíme regionálne značky kvality, aj o tom bola konferencia „Podporujeme rozvoj vidieka“ - 22014707_10210870768465431_175227411_n_3461c0bb76538ba33b880b77178fe410