Pondelok, 15. Júl 2024, 11:12:17
logo unsk
  • Úvod
  • Aktuality
  • Konferencia "Podporujeme rozvoj vidieka" úspešne za nami

Konferencia "Podporujeme rozvoj vidieka" úspešne za nami

Konferencia

Nitriansky samosprávny kraj v spolupráci s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR zorganizoval medzinárodnú konferenciu „Podporujeme rozvoj vidieka“ pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD., ktorá sa konala dňa 9. novembra 2016 v konferenčných priestoroch Kaštieľa Mojmírovce. Cieľom konferencie bolo priniesť účastníkom a širokej odbornej verejnosti nové informácie o možnostiach podpory obcí a miestnych akčných skupín v rámci Programu rozvoja vidieka SR, ako aj možnostiach podpory miestnych akčných skupín z rozpočtu NSK v rámci Nástrojov LEADER NSK.

Vedúci odboru strategických činností Ing. M. Čaja privítal účastníkov konferencie a oboznámil ich s odborným a sprievodným programom konferencie. Dopoludňajšiu odbornú časť tvorili prednášky s aktuálnou témou rozvoja vidieka a popoludňajší sprievodný program vyplnila prezentácia a ochutnávka regionálnych produktov z území miestnych akčných skupín. Konferenciu otvoril Ing. Juraj Horváth, CSc., podpredseda Nitrianskeho samosprávneho kraja.

K nosnej téme konferencie vystúpili s príspevkami Ing. R. Serenčéš, generálny riaditeľ Sekcie rozvoja vidieka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Ing. J. Kožuch, generálny riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Obaja sa venovali najmä aktuálne vyhláseným výzvam PRV SR 2014 – 2020 pre obce a miestne akčné skupiny. Zdôraznili, že do konca februára 2017 budú udelené Štatúty MAS schváleným miestnym akčným skupinám z 1. kola. Následne bude vyhlásené druhé kolo pre predkladanie projektových zámerov neúspešných MAS. Rovnako zdôraznili skutočnosť, aby aktualizované Stratégie CLLD MAS boli v súlade aj s Akčnými plánmi najmenej rozvinutých regiónov Slovenska.

Vedúca oddelenia stratégie a programov regionálneho rozvoja Ing. arch. V. Juricová – Melušová poďakovala všetkým miestnym akčným skupinám za spoluprácu a podporu počas celého roka 2016. Vo svojej prezentácii zhodnotila možnosti podpory stratégií CLLD miestnych akčných skupín na území Nitrianskeho kraja prostredníctvom Nástrojov LEADER NSK, hovorila o zrealizovaných projektoch v obciach a dala do pozornosti nové logo a web stránku LEADER NSK. Spomenula aj návrh Nástroja 1, ktorého cieľom je podporovať držiteľov regionálnej značky kvality na vidieku Nitrianskeho kraja, tento návrh však nebol schválený Zastupiteľstvom NSK.

O výhodách systému regionálneho značenia produktov, výrobkov a služieb na vidieku ako aj o systéme kvality a zvýšení ekonomickej úspešnosti miestnych produktov referovala vo svojom príspevku Ing. Ľ. Elexová z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

V rámci konferencie dostali priestor aj miestne akčné skupiny, ktoré predstavili prítomným územie svojej miestnej akčnej skupiny a úspešne zrealizované projekty za posledné obdobie. Manažérka Mikroregiónu Hurbanovo Ing. V. Broskovicsová a manažér Združenia mikroregiónu SVORNOSŤ Ing. B. Gerhát prezentovali pohľad na rozvoj vidieka z pohľadu verejno – súkromných partnerstiev.

Pre starostov obcí a primátorov bola obohatením prednáška na tému Zelené inovácie – možnosti riešenia nakladania s biologickým odpadom v obciach Nitrianskeho kraja, ktorú predniesla Ing. A. Báreková zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Projekt je financovaný z Nórskeho finančného mechanizmu a Nitriansky samosprávny kraj je tiež partnerom v projekte. Na konferencii sme privítali aj predstaviteľov nórskeho partnera projektu, a to inštitútu NIBIO (Norwegian institute of bioeconomy research).

Ing. arch. Viera Juricová – Melušová

Oddelenie stratégie a programov regionálneho rozvoja

Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia
Konferencia